Астаф'єва Оксана Миколаївна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Астаф'єва Оксана Миколаївна

Тема

Інформаціфно-комунікативнІ технологіЇ як засіб розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії

Актуальність

На сучасному етапі освіта, як і суспільство взагалі, вступила в нову еру інформаційних технологій. Відповідно, постала потреба і в їх ефективній інтеграції з навчальними предметами. Вирішення цього питання можливо за рахунок використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні будь-яких шкільних предметів, зокрема і хімії. Це надасть можливість не тільки оптимізувати навчальний процес, а й підвищити його якість.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Аналіз науково-педагогічної літератури з питань використання інформаційних технологій у навчанні показав, що дана тема є дуже актуальною як серед вітчизняних, так і закордонних науковців. Так використання інформаційних технологій у навчанні досліджувала І.В. Роберт, психологічні основи комп'ютерного навчання визначив Ю. І. Машбіц, систему підготовки педагога до використання інформаційної технології в навчальному процесі запропонував і обґрунтував М. І. Жалдак. Американському вченому С. Пейперту належить ідея "комп'ютерних навчальних середовищ", на якій базується більшість сучасних навчальних комп'ютерних програм. Саме він досліджував можливості комп'ютера як засобу для розвитку розумової діяльності учнів.

Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання ІКТ у навчальному процесі. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як: О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко та інші. Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються також О.І.Дмитреєва , С.У.Новиков , Т.А.Полілов тощо.

Новизна, провідна ідея

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів. Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню траєкторію - послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - вироблення в суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Вважаю, що допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, зокрема комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Але разом з тим при підготовці до уроку з використанням інформаційно-комунікативних технологій вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес має свої переваги, а саме:

 1. Розглядається значний обсяг матеріалу, який охоплює різні розділи шкільного курсу хімії.
 2. Поліпшується наочність подачі матеріалу за рахунок кольору, звуку, руху. Головна перевага комп’ютера як засобу навчання полягає в тому, що він дає школярам різноманітну інформацію, об’єднуючи звук, аплікакації, відеозображення та інші.
 3. Наявність демонстрації тих хімічних дослідів, які небезпечні для здоров’я дітей (наприклад, досліди з отруйними речовинами) або тривалі в часі.
 4. Прискорення на 10-15% темпу уроку за рахунок посилення емоційної складової.
 5. Учні виявляють цікавість до предмета й легко засвоюють матеріал (підвищується якість знань учнів)
 6. Комп’ютерні навчальні технології дозволяють розвивати самостійність. Ця властивість закладена в самому понятті «персональний комп’ютер”. Робота здійснюється тільки в режимі «один на один».
 7. Розвивається творча активність учнів. На відміну від таких звичних форм, як лекція, перегляд відео- і кінофільмів, передбачається постійна участь учня – користувача комп’ютера в тому, що відбувається, причому в індивідуальному темпі. Комп’ютер надає можливість учневі підключатися до демонстрацій, прискорюючи, уповільнюючи або повторюючи в міру необхідності матеріал, що вивчається, моделювати складні хімічні процеси й управляти ними, фіксувати на екрані монітора необхідну інформацію.
 8. Розвивається уява й модельне бачення.
 9. З’являється можливість індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою й типом сприйняття учнів. Створюються особливо сприятливі умови для розвитку творчих здібностей кожної дитини. У тому числі й обдарованих дітей.
 10. Використання педагогічних програмних засобів контролю дає істотну економію часу вчителю й учням, сприяє зростанню якості знання, підвищує інформаційну культуру, звільняє вчителя від трудомісткої роботи з перевірки знань.

Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж (Інтернет) та мультимедійних технологій. Мультимедійні засоби навчання займають важливе місце у розвитку інформаційного суспільства. Мультимедійні системи надають користувачеві персонального комп’ютера такі види інформації: текст; зображення; анімаційні картинки; аудіо коментарі; цифрове відео. Технології, які дозволяють з допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, називаються мультимедійними. Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіо-візуальний формат, надають такі можливості, які традиційні підручники надати не можуть. Комплексне використання засобів навчання забезпечує свідому навчальну діяльність учнів різних рівнів знань, їхню пізнавальну активність та саморозвиток. Можливим є створення таких умов навчання, коли вчитель тільки скеровує роботу учнів, яким надається можливість самостійно обирати шляхи розв’язування поставлених задач. Необхідно зазначити, що для створення проблемних ситуацій найбільші можливості мають ІКТ і хімічний експеримент, паралельне застосування інших засобів навчання розширює пізнавальні можливості учнів.

Оцінюючи позитивні сторони ІКТ, я вже декілька років використовую елементи цієї технології на уроках хімії. Система роботи складається з трьох компонентів: цільового, змістовного і процесуально-діяльнісного. Цільовий компонент розкриває далекоглядну мету, яка передбачає сформованість в учнів зацікавленості у вивченні хімії, бажання активно працювати на уроках, брати участь у різних конкурсах, олімпіадах з предмета. Змістовний компонент складається з 2-х частин: предметні компетенції: поняття, теорії, закони, закономірності в хімії; уміння писати формули, рівняння реакцій, розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі; дотримуватися правил з техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами та обладнанням. загально предметні компетенції: вміння працювати з підручником, текстом; досліджувати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки; шукати інформацію в мережі Інтернет та створювати мультимедійні презентації результатів проектної діяльності.

Процесуально-діяльнісний компонент передбачає залучення учнів до активної навчальної діяльності, а також співпраці з вчителем та однолітками.

З пасивного споживача знань учень повинен стати активним суб’єктом освітньої діяльності. Ось чому для організації творчої роботи учнів на уроках хімії я використовую метод проектів, який передбачає різні види діяльності учнів:

- індивідуальна та групова робота;

- пошук, збір та обробка інформації з різних джерел.

Використання дослідницької технології в проектуванні розвиває пізнавальну активність школярів, вміння творчо мислити, сприяє здобуттю більш глибоких знань. Уроки стають більш пізнавальними, емоційно насиченими, практично значущими. Вибір виду проекту залежить від нахилів учнів і теми. Найчастіше використовую такі види проектів як інформаційні, дослідницькі, творчі. Результати роботи над проектами оформляються у вигляді презентацій за допомогою програми PowerPoint. Застосування цієї програми дає можливість учителеві та учням складати презентації для організації інформаційної підтримки під час підготовки і проведення уроків хімії і в позакласній роботі.

Результативність

Працюючи над проблемою, з'ясувала, що використання інформаційно-комунікативних технологій, а саме елементів проектних технологій, представлених у вигляді мультимедійних презентацій, має декілька переваг, як для вчителя так і для учня.

Для вчителя:

 1. оптимізація навчального процесу;
 2. урізноманітнення наочності;
 3. можливість зацікавити учнів різними формами подачі матеріалу.

Для учнів:

 1. покращення якості знань на 29% за рахунок учнів які раніше навчались на початковому та середньому рівнях;
 2. оптимізується пізнавальна діяльність учнів що реалізується і їх участі в різноманітних конкурсах, вікторинах, олімпіадах.

Традиційно учні нашого закладу займають призові місця у Всеукраїнських олімпіадах з хімії, обласного та міського рівнів.

Використані ресурси

 1. Бабанський Ю.К. Оптимізація навчально-виховного процесу. – М., 1982. -192с.
 2. Безрукова Н.П., Козлова Л.Я., Изместьева Н.Д., Комп'ютерні технології у викладанні хімії в школі.
 3. Буджак Г. Метод проектів як педагогічна технологія// Біологія і хімія в школі – 2001 -№1
 4. Інтерактивне навчання на уроках хімії / Упоряд. Г. Мальченко, О. Каретникова. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.
 5. Корсакова О.К., Трубачова С.Е. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти // Біологія і хімія в школі. – 2002. – №6. – С. 8-11.
 6. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. – К.: Просвіта; 2000.-368с.
 7. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 8. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2003. – С. 25-26.
 9. Химинець В.В., Інноваційна освітня діяльність. – У.: Інформаіно-видавничий центр ЗІППО, 2007. – 364с.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатори Презентація до уроку

Кислоти, їх склад, назви, класифікація

Презентація до уроку

Харчові добавки, Е числа

презентація харчові добавки