Буряченко Світлана Іванівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Буряченко С.І.

Тема

Упровадження компаративного підходу на уроках української літератури з метою підвищення читацьких інтересів учнів.

Актуальність

Серед найактуальніших проблем сучасної методики літератури виділяється проблема взаємозв’язаного вивчення різнонаціональних літератур, яке складається з порівняння літературних напрямів, творчості письменників, сюжетів творів, образів, художніх засобів, що постає з Концепції літературної освіти: «Навчальні дисципліни, що забезпечують літературну освіту, презентують сучасному учневі здобутки української літератури, російської літератури, різних літератур народів України й світової літератури, що сприяє всебічному розвитку школярів, визначенню свого місця в широкому полікультурному й полімовному просторі, вихованню любові до книги, інтересу до духовних надбань своєї країни та людства, взаємоповаги до людей різних цивілізацій та національностей», а також із Методичних рекомендацій щодо вивчення української літератури у 2012-2013 навчальному році. Об’єктивна важливість роботи над цією проблемою зумовлена потребою педагогічної практики. Компаративне навчання активізує мислення учнів, виробляє уміння й навички всебічно аналізувати факти і явища, застерігає від постійних випадкових висновків, і як наслідок, скорочує шлях до пізнання істини. Головне ж, компаративна методика забезпечує можливість надання кожному випускникові школи літературної освіти - надійного важеля формування особистості, яка здатна залучити людину до читання, до культури, збагатити її духовний естетичний досвід, зробити самодостатньою, навчити мистецтва адаптації до мінливих умов сучасного світу – Мистецтва Життя.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Компаративістика – порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу). Актуальність компаративного вивчення творів у тому, що все у світі, згідно з діалектикою пізнання світу, пізнається в порівнянні. Зіставлення двох чи кількох художніх явищ допомагає побачити їх цілісно, у повному обсязі. Порівняння як діалектний метод пізнання надає урокам компаративного аналізу такі педагогічні можливості: • допомагає учням усвідомити закономірності розвитку різних національних культур; • стимулює розвиток пізнавального інтересу, активізує мислення, сприяє утворенню нових логічних зв’язків; • служить актуалізації, застосуванню раніше здобутих знань і створює взаємну опору в засвоєнні досліджуваних понять, фактів і положень історії та теорії літератури; • сприяє виявленню типологічних схожостей у різнонаціональних літературах та контактних зв’язків між письменниками світу. Компаративний аналіз творів українських письменників сприяє розширенню методичних можливостей учителя, зокрема обов’язковому й постійному використанню наукових підходів до аналізу та інтерпретації художнього твору. Крім того, він сприяє підвищенню якості літературної освіти, загальнокультурного рівня розвитку учнів, формуванню толерантного ставлення до людей інших національностей, віросповідань, дає змогу учням усвідомити цілісність літературного процесу й своєрідність нашої культури в ньому, краще засвоїти здобутки українських та зарубіжних авторів. Теоретичне підґрунтя. Питання взаємопов’язаного вивчення літератур у школі розглядається в працях С. О.Пультера, Л.Ф. Мірошниченко та Т.М. Нефедової, А. Градовського, Ж. Клименко, В.В. Снєгіровьової. Серед умов, визначених дослідниками для проведення порівняння творів літератури, найбільш важливим називається підпорядкування порівняльного аналізу двом цілям: виявлення спільного й виділення національного, своєрідного.

Новизна, провідна ідея

Практичне значення набутих результатів полягає в розробці методичних рекомендацій для вчителів української та світової літератури щодо створення педагогічних умов організації та проведення уроків компаративного аналізу літературних творів, формування компетентності школярів, усвідомлення ними цілісності літературного процесу й своєрідності української літератури (додаток Д). Результативність

 1. Розвиток читацьких інтересів учнів.
 2. Підвищення інтересу до вивчення творів української та світової літератур.
 3. Підвищення рівня соціального комфорту на уроках літератури.
 4. Удосконалення якості літературної освіти, підвищення загальнокультурного розвитку школярів.
 5. Підвищення рівня бажаної мотивації до навчання.

Перспективність. Питання компаративного підходу є актуальним напрямом сучасної методики. Це цікавий і неординарний метод у викладанні української літератури, без якого на сучасному уроці не обійтися, він сприяє вихованню творчого читача з самостійним критичним мисленням, формуванню гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичним смакам особистості.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Компаративний аналіз – цікавий і неординарний метод у викладанні української літератури, без якого на уроках не обійтися. Адже він привертає увагу школярів до національних реалій різних народів, впливає на формування уявлень про національне в літературі [14, 7]. Завдяки такому аналізу учні більше дізнаються про літературні процеси інших країн. Наприклад, на уроках української літератури доцільно ввести рубрику «Світова література очима українських письменників», яка б знайомила учнів зі зв’язками того чи іншого письменника з культурою інших країн (додаток Б). Водночас учні краще усвідомлюють національну специфіку рідної культури. Такий же взаємозв’язок повинен існувати й на уроках світової літератури. Знайомлячи учнів із творчістю того чи іншого письменника, учителеві варто наголошувати на його зв’язках з Україною . Мета уроку компаративного аналізу - розкрити ідейно-естетичну сутність кожного з творів чи процесів, що порівнюються; дати історико-літературне пояснення відмінностям літературних явищ; сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур у культурно-історичному розвитку суспільства. Педагогічні можливості уроків компаративного аналізу: • допомагають учням усвідомити закономірності розвитку різних національних літератур; • стимулюють розвиток пізнавального інтересу, активізують мислення, сприяють утворенню нових логічних зв’язків, роблять знання школярів свідомими та стійкими; • сприяють опрацюванню на уроці більшої кількості навчального матеріалу, глибшому й повнішому розкриттю ідейно-естетичного змісту твору, що вивчається; • служать актуалізації, застосуванню раніше здобутих знань і створюють взаємну опору в засвоєнні досліджуваних понять, фактів і положень історії та теорії літератури; • учить розуміти генетичні зв’язки художнього твору з іншими творами та літературним розвитком у цілому; • дають змогу осмислити національну самобутність літературного явища; • сприяють виявленню типологічних сходжень у різнонаціональних літературах та контактних зв’язків між письменниками світу; • упливають на формування гуманістичного світогляду учнів, їхнього уявлення про розмаїтий полікультурний світ, на виховання загальнолюдських ціннісних орієнтацій та почуття національної гідності. 2.1 Психолого-педагогічні та методичні умови проведення компаративного аналізу: • достатній рівень усвідомлення теми та ідеї твору; • актуалізація необхідних для порівняння знань і опора на вміння та навички, набуті учнями на уроках української та світової літератур; • установлення зв’язку нового матеріалу з вивченим раніше; • активне залучення таких прийомів мислення учнів, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; • орієнтація школярів на розв’язання проблемних та дослідницьких завдань; • урахування вікових можливостей пізнавальної діяльності учнів, а також вікових особливостей їхнього читацького сприйняття; • оптимальний вибір методів, прийомів, видів та форм роботи, які сприяють розвитку розумової діяльності школярів і забезпечують емоційне сприйняття ними художнього твору; • систематичне порівняння художніх явищ різнонаціональних літератур, а не епізодичне звернення до зіставлення деяких творів. 2.2 Етапи компаративного аналізу. У шкільній практиці виокремлюють елементи компаративного аналізу під час • порівняльного аналізу оригінального твору та його перекладу, переказу чи переспіву (додаток Е); • порівняння оригінального твору та кількох перекладів; • порівняння різнонаціональних літературних явищ на рівні їх походження; • розгляду творчих зв’язків між письменниками різних літератур тощо; • аналізу творів одного напряму, течії, школи, а також різних національних літератур; • вивчення різнонаціональних творів, близьких за темою, ідеєю, сюжетом, проблематикою, образами, особливостями поетики. Компаративний аналіз складається з таких етапів: підготовчий, реалізації, узагальнення. На підготовчому етапі слід з’ясувати контактні та генетичні зв’язки двох художніх творів. Їх установлюють під час вивчення біографії та творчого шляху письменника, історії виникнення задуму твору, сюжету, історії перекладу твору українською мовою. Метою етапу реалізації є розгляд типологічних зв’язків між двома творами різнонаціональних літератур, наприклад, «Енеїди» Вергілія та однойменною поемою І.П. Котляревського; комедіями Мольєра «Міщанин-шляхтич» та І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля». Учні аналізують подібності й відмінності цих творів на різні теми, системи образів, поетики та жанрової специфіки. Важливо розкрити причиново-наслідкові зв’язки виявлених паралелей та відмінностей двох художніх явищ, навчити учнів бачити зумовленість зовнішньої форми твору внутрішньо-контактними сферами літературної творчості представників різних національних культур. Суть етапу узагальнення полягає в доведенні спорідненості світоглядних позицій та художньої манери авторів творів, що порівнюються. Учитель звертає увагу школярів на типологію й причину її появи, а також пояснює відмінності, які є виявом національної самобутності та індивідуального стилю митців. Найдоцільнішими на уроках компаративного аналізу є використання таких методів і прийомів: • творче, евристичне, дослідницьке читання; • індивідуальне й коментоване читання типологічно близьких текстів; • створення проблемної ситуації; • створення порівняльних таблиць; • проблемно-пізнавальні завдання; • порівняння художніх творів; • зіставлення твору з його генетичним джерелом; • евристичні бесіди: • диспути; • робота в парах; • робота в групах; • діаграми Венна; • діалоги.

Результативність

Систематична й цілеспрямована робота з упровадження компаративного підходу до вивчення української літератури дала позитивні результати. Учні навчилися: • сприймати літературний твір як явище мистецтва; • бачити твори української літератури в національному й світовому контекстах; • самостійно й критично мислити; • культури полеміки, дискусії, діалогів; • аргументовано доводити власну думку; • бачити у творах української та світової літератур національне й загальнолюдське. Упровадження компаративного підходу до вивчення української літератури позитивно вплинуло на результати навчальних досягнень учнів. За останні три роки відсоток якості знань учнів складає більше 50 (2009-2010 н. р. - 73%; 2010-2011 н .р. - 53%; 2011-2012 н. р. - 63% відповідно). 2008 року учениця 9-А класу Динник Анастасія посіла ІІІ місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика . 2009 р. учениця 11-А класу Ригаль Кристина посіла ІІ місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учні із задоволенням беруть участь у різних конкурсах творчого спрямування. У 2011-2012 навчальному році учениця 9-А класу Ступіна Світлана посіла ІІ місце в ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У 2012-2013 навчальному році учениця 8-А класу Кузнєцова Каріна посіла третє місце в І турі обласного конкурсу творчих робіт «Я пишаюся новою Сумщиною».

Використані ресурси

 1. Бандура Г.О., Бандура О.М. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навч. дов. – К.: Шкільний світ, 2008. – 127 с.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібн. – 3-тє вид. - К.: Академвидав, 2009. – 615 с.
 3. Волощук Є В. Зарубіжна література. Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2005. – 272 с.
 4. Гандерас-Екшмідт К. Компаративний аналіз західноєвропейської та української модерністської поезії // Дивослово. – 2010. - №5. – С. 10-16.
 5. Ганіч Н. «Сильне, як смерть», кохання у творах «Три зозулі з поклоном» Гр.Тютюнника й «Гранатовий браслет» О.Купріна // Дивослово. – 2009. - №3. – С. 12-15.
 6. Голик О.В. Інтерактивні технології на уроках. 5-12 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 156 с.
 7. Гордієнко О. Проблема порівняльного вивчення творів зарубіжної та української літератури // Українська література в загальноосвітніх навчальних закладах. – 2007. - №7 – С.26-29.
 8. Гузь О. Погляд на твори Ліни Костенко в ракурсі світової літератури // Українська література в загальноосвітніх навчальних закладах. – 2010. - №12 – С.13-16.
 9. Гулак-Артемовська Л. Спорідненість українських і зарубіжних казок // Дивослово. – 2010. - №9. – С. 38-42.
 10. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005 - №5. – С. 114-120.
 11. Гурдуз А. Українська літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005 - №6. – С. 90-97.
 12. Дяченко-Лисенко Л. Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері // Дивослово. – 2008. - №1. – С. 16-19.
 13. Єременко О. Михайло-Драй-Хмара і Федерико Гарсіа Лорка: життєво- творчі перегуки мотиву смерті // Дивослово. – 2011. - №1. – С. 52-55.
 14. Зіневич Л. Компаративне навчання на уроках української і зарубіжної літератур // Зарубіжна література. – 2007. - №12 (308). – С.6-9.
 15. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О. Зарубіжна література. Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). – Харків: Сиция, 2011. – 320 с.
 16. Клименко Ж.В. Зарубіжна література. Підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2006. – 368 с.
 17. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література. Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2008. – 384 с.
 18. Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009. – 304 с.
 19. Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень, профільний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 320 с.
 20. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Дивослово. – 2011. - №10. – С. 4-16.
 21. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Гром’яка Р.Т., Коваліва Ю.І., Теремка В.І. – 2-е вид.. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 752 с.
 22. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2012-2013 навчальному році // Дивослово. – 2012. - №8. – С. 12-17.
 23. Наливайко Д.С. Національні варіанти літературної компаративістики. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. – 750 с.
 24. Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 347 с.26. #Фесенко В.І. Зарубіжна література. Підручник для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Д.: Схід-Продукт, 2007. – 272с.
 25. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 288 с.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Конспект уроку "Літературні казки"

Конспект уроку "Байки"

Конспект уроку "Поезія Павла Тичини"