Використання мультимедійної дошки на уроках математики

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Використання мультимедійної дошки на уроках математики

Автор (посилання на сторінку користувача)

Дерев'янко Людмила Григорівна

Анотація статті

У статті розкрита важливість використання мультимедійної дошки на уроках математики.

Ключові слова

Сучасні комп'ютерні технології, аудіо - і відеоінформації, мультимедійний продукт, мультимедійна презентація, електронні сторінки презентації - слайди.

Постановка проблеми

Актуальність проблеми використання комп’ютерних програм при вивченні математики полягає в тому, що сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Уміле поєднання комп’ютерних технологій і традиційних методів викладання математики дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань з математики і усвідомлення їх практичного застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Світ сьогодні – це світ науково-технічного прогресу, який вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою, володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зросту дитини.

Напрямки використання інформаційних технологій при вивченні математики можна розділити на кілька блоків:

- створення мультимедійних уроків чи фрагментів уроків;

- використання комп’ютерних моделей прикладних задач;

- використання комп’ютерних тренажерів для контролю знань;

- використання комп’ютера для підготовки до ЗНО;

- використання комп’ютера для позаурочної діяльності.

Мета статті

привернути увагу вчителів до способів та шляхів залучення педагогічних програмних засобів на уроках математики та суміжних з нею предметів.

Виклад основного матеріалу

Якщо історику XXI століття як-то потрібно буде назвати це тисячоліття, то швидше за все слово - «комп'ютерне». Важко знайти винахід, яке змінило наш світ більше, ніж комп'ютер. Природно, що процеси інформатизації і комп'ютеризації торкнулися і освіти. Двадцять перше століття можна сміливо назвати століттям безперервної освіти і нових технологій. Вступивши в нього, ми не обійдемося без сучасних засобів навчання та новітніх методик. Сучасні комп'ютерні технології надають величезні можливості для розвитку процесу освіти. Зараз це вже не схеми, таблиці і малюнки, а більш близькі сучасним дітям мультимедійні технології. Що ж таке мультимедіа? По-перше, це програмний продукт, обов'язково надає користувачеві інтерактивний, тобто діалоговий режим роботи, який передбачає обмін командами і відповідями між людиною і комп'ютером. По-друге, це середовище, де використовуються різноманітні відео й аудіоефекти. Вона дуже нагадує відеофільм, глядачеві якого надається можливість самостійно вибирати ту чи іншу сюжетну ситуацію.

Використання мультимедійних технологій на уроках математики має ряд переваг і допомагає:

1) раціоналізувати форми подання інформації: інформація, яка доноситься до учня одночасно кількома видами – через текст, зображення, звук – сприймається істотно більш ефективно. Більшість людей запам'ятовують 15% почутого і 25% побаченого. Одночасне використання аудіо - і відеоінформації підвищує запам'ятовування до 65%;

2) підвищити ступінь наочності: за допомогою ефектів, що є основною частиною мультимедіа, можна показати те, чого в звичайних умовах побачити або почути неможна;

3) отримати швидкий зворотний зв'язок: інтерактивність мультимедіа управляє послідовністю демонстрації; отриманням додаткової інформації у вигляді підказок, спливаючих в різних точках екрану; можливістю вести діалог, розміщуючи контрольні запитання і т. д., що в значній мірі моделює роботу викладача і сприяє розвитку комунікативних здібностей учнів;

4) відповідати науковим і культурним інтересам і запитам учнів; Курсив 5) створити емоційне ставлення до навчальної інформації, так як учнів привертає новизна проведення таких моментів на уроці;

6) реалізувати принципи індивідуалізації і диференціації навчального процесу. Останнім часом створено багато мультимедійних продуктів. Це і енциклопедії з різних галузей життя, навчальні програми, презентації, ігри, інтерактивні тести і т. д. Однак не все можна використовувати в рамках уроку. Тому вчитель, який прагне застосовувати на уроках сучасні медіа-засоби навчання, часто доводиться самому розробляти подібні програми. Одним з найпоширеніших і доступних для створення типів мультимедійних проектів вважаються комп'ютерні презентації, які створюються за допомогою програми PawerPoint.

Що ж являє собою комп'ютерна презентація?

Проведемо аналогію зі звичайною книгою. Книга складається зі сторінок з текстом, і презентація теж складається з сторінок, але тільки електронних, які окрім тексту, можуть містити мультимедійні об'єкти. Електронні сторінки презентації називаються слайдами. Книгу ми зазвичай читаємо послідовно, просто гортаючи її сторінки. У процесі перегляду комп'ютерної презентації можуть реалізовуватися різні послідовності подання слайдів і різні ефекти мультимедіа. При проведенні уроків математики я використовую мультимедійні презентації. На таких уроках яскравіше реалізується принципи доступності, наочності. Уроки - презентації забезпечують отримання великого обсягу інформації і завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайда (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, який можна поставити на слайд).

1. Використання презентацій в теоретичному матеріалі При вивченні нового матеріалу можна проводити урок - лекцію із застосуванням мультимедійної презентації. В своїй практиці я використовую створені спеціально для конкретних уроків мультимедійні конспекти-презентації, що містять стислий текст, основні формули, схеми, малюнки, відеофрагменти. При використанні мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової теми досить лінійної послідовності кадрів, в якій можуть бути показані найбільш виграшні моменти теми. На екрані можуть також з'являтися визначення, схеми, які студенти списують у зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше. Показ презентації (який в цьому випадку являє собою щось на зразок конспекту теоретичного матеріалу з даної теми) проводиться викладачем на одному комп'ютері (бажано із застосуванням засобів проекції на настінний екран). Варто відзначити, що комп'ютер дозволяє продемонструвати перетворення простору площині або в динаміці. Це не тільки сприяє кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу, але і забезпечення оптимального включення і адаптації нового матеріалу наявні в учнів знання.

2.Використання презентації в практичному матеріалі Так само використовується презентація та на практичних заняттях. По-перше, зручно представляти умови задачі на екрані, перевіряти правильність виконання запропонованого завдання, так як при перевірці правильності рішення зазвичай дуже багато часу йде на відтворення креслень на дошці, опорних моментів, пояснення тих фрагментів, які викликали труднощі. Ще презентацію можна використовувати для усних вправ. Робота за готовим кресленням сприяє розвитку конструктивних здібностей, виробленню навичок культури мовлення, логіки та послідовності міркувань, учить складання усних планів вирішення завдань різної складності. Можна запропонувати навчаються зразки оформлення рішень, запису умови задачі, повторити демонстрацію деяких фрагментів побудов, організувати усне рішення складних за змістом та формулюванні завдань.

3. Використання презентації при контролі знань Використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність учнів. Тести можуть представляти собою варіанти карток з питаннями, відповіді на які студент записує в зошиті або на спеціальному бланку відповідей, за бажанням викладача зміна слайдів може бути налаштована на автоматичний перехід через певний інтервал часу. Також можна створити презентацію-тренажер для перевірки засвоєння теорії чи практики. Тренажер призначений для індивідуальної роботи учнів за комп'ютером з метою самоперевірки рівня своїх теоретичних чи практичних знань і заповнення прогалин, і не передбачає виставлення вчителем оцінок.

Використання інтерактивної дошки в процесі навчання Всі вище зазначені мультимедійні продукти можна проектувати на інтерактивну дошку, що дає додаткові можливості. Інтерактивний дошка, замінюючи звичайний екран комп'ютера, дозволяє управляти комп'ютером, бачити слайди презентацій, малювати поверх їх, робити з допомогою спеціального маркера різні позначки, зображати графіки, діаграми, пересувати об'єкти і написи, викликати зображення клавіатури і друкувати тексти, виходити в Інтернет і т. д. Заздалегідь підготовлені тексти, таблиці, діаграми, картинки, музика, карти, тематичні CD-Romи, а також додавання гіперпосилань до мультимедійних файлів і Інтернет-ресурсів зададуть заняття бадьорий темп: ви не будете витрачати багато часу на те, щоб написати текст на звичайній дошці або перейти від екрана до клавіатури. Всі ресурси можна коментувати прямо на екрані, використовуючи інструмент Перо, і зберігати записи для майбутніх уроків. Файли попередніх занять завжди можна відкрити і повторити пройдений матеріал. Крім цього інтерактивну дошку можна використовувати і як звичайну крейдяну або маркерную дошку, тобто робити на ній записи і малювати. Відмінності полягають у тому, що не буде необхідності чистити дошку від крейди або спиртових маркерів, і все написане вами на дошці можна відредагувати і зберегти. Крім того, інтерактивна дошка дозволяє швидко створювати нові чисті екрани, перемикається між усіма екранами уроку (повернення до попередніх записів), використовувати різні фони і лінування дошки, писати різними кольорами і вичинити написане, швидко і точно малювати геометричні фігури. До того ж тексти, рисунки та графіки можна приховати, а потім показати ключові моменти. Викладачі та учні роблять все це біля дошки перед усім класом, що, безсумнівно, привертає загальну увагу.

Використання комп'ютера можливе на всіх етапах, що складають процес навчання: представлення нового матеріалу учням, перевірка засвоєння ними знань, що вивчаються, уточнення змісту матеріалу і методів його викладання, фіксація всіх успіхів і невдач. Комп'ютер може узяти на себе виконання навчальних функцій, не говорячи вже про функції тренувального характеру, орієнтовані на закріплення знань, умінь, навичок. Вважаю, що систематичне використання ПК на уроці сприяє наступному:

-підвищенню рівня використання наочності на уроці;

- покращенню продуктивності уроку;

- встановленню міжпредметних зв'язків з іншими науками;

- організації проектної діяльності учнів щодо створення навчальних програм та електронних посібників з курсу під керуванням учителів інформатики та математики;

- логічності подавання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

-зміні на краще взаємин з учнями, далекими від математики, особливо тими, які із захопленням ставляться до ПК;

- зміні ставлення школярів до ПК як до захоплюючої іграшки;

-сприйманню його, як універсального інструмента для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Висновки

Використовуючи мультимедійні технології можна зробити такі висновки:

1. Якою складною і нудної не була б тема уроку, вона стане цікава школяреві, якщо навчальний матеріал на екрані представлено у фарбах, зі звуком та іншими ефектами.

2. Презентація на тему уроку у процесі пояснення нового матеріалу дозволяє вчителю не робити записів на дошці. Отже, залишається більше часу на закріплення.

Досвід свідчить, що використання інформаційних технологій на уроці здатне змінити на краще навчальний процес, зробивши його більш змістовним і цікавим. Навчання за допомогою інформаційних технологій стає для дитини творчим пошуком, від якого дитина одержує задоволення.

Для того, щоб зрозуміти, чи плідні для наших учнів уроки математики з використанням мультимедіа-технологій, можна провести три фрагмента уроку:

1) демонстрація презентації за допомогою інтерактивної дошки;

2) самостійні ознайомлення з презентацією на ПК;

3) лекція.

Потім учні відповідають на питання з вивченого теоретичного матеріалу. Результати засвоєння знань на кожному з фрагментів уроку такі:

1) матеріал презентації, проектованої на інтерактивну дошку, засвоїли 94%;

2) матеріал презентації, з якої учні самостійно познайомилися, засвоїло 64 %;

3) матеріал лекції засвоїло 16%.

Крім цього, серед цих учнів було проведено опитування: який фрагмент уроку їм сподобався найбільше і чому?

Результати такі:

1) фрагмент уроку з використанням інтерактивної дошки сподобався 72% учнів, так як даний матеріал був наочним і цікавим.

Список використаної літератури

ЛІТЕРАТУРА

1. Інформаційні та дистанційні технології освіти: шлях у ХХІ столітті. – М.: 1999.

2. Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога: методическое пособие. – Волгоград: Учитель, 2007.

3. Ресурси Інтернет Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики

4. Osvita.ua Середня освіта Форум "УРОК" Математика "Використання інформаційних технологій на уроках математики"