Використання інформаційних технологій на уроках математики

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Використання інформаційних технологій на уроках математики

Зміст

Автор (посилання на сторінку користувача)

Бикова Алла Павлівна

Анотація статті

Завдання курсу математики в початковій школі. Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів та психолого-педагогічний аспект його використання на уроках математики. Конспекти уроків, зроблені за допомогою комп'ютера.

Ключові слова

Постановка проблеми

Пошук нових форм і прийомів вивчення математики в наш час - явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового навчання повинна бути направлена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, - тобто такої особистості, яка спроможна саморозвиватися і самореалізуватися.

У школі особливе місце відводиться таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання школярів можна успішно розв'язувати завдяки інформаційним технологіям.

В сучасному розумінні інформаційна технологія навчання - це педагогічна технологія, що застосовує спеціальні способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією. Комп'ютер повинен перетворитися для дитини з цікавої іграшки в одне з важливих джерел інформації.

На сучасному етапі розвитку освіти широко впроваджуються у навчальних закладах інформаційні технології. Вони мають великі можливості застосування в навчальному процесі. Насамперед, як засіб доступу до інформації та індивідуалізації навчання. До того ж нові інформаційні технології навчання виводять дитину за межі школи, відкривають їй двері до світових знань. Ми можемо довго дискутувати з приводу ефективності інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо права.

Одним з найістотніших психолого-педагогічних доказів необхідності упровадження комп'ютера в учбовий процес є можливість індивідуалізації учбово-пізнавальної діяльності учнів. Ця особливість комп'ютерного навчання корисна, оскільки дозволяє диференціювати трудність учбових завдань з урахуванням індивідуальних можливостей, вибрати оптимальний темп навчання, підвищити оперативність і об'єктивність контролю і оцінки результатів навчання.

Проблема . Чи готуємо ми своїх учнів до життя в XXI столітті? А чи готові ми самі “пропускати через себе” нову інформацію, використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології навчання?

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційні технології — це комплекс взаємозалежних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, які вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і зберіганням інформації; обчислювальну техніку й методи щодо організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичне використання, і навіть пов'язані з всього цього соціальні, економічні та культурні проблеми.

Вітчизняні вчені, зокрема Молоков Ю.Г.,Молокова А.В. у праці "Актуальні питання інформатизаціїобразования"//Образовательние технології:Сб.науч. ст.Вип.1./Под ред., вважають, що самі інформаційні технології потребують складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їх запровадження має починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків в системах з підготовки спеціалістів.

Сучасний фахівець має мати фундаментальної інформаційної підготовкою, бо за зростанні обсягу науково-технічної інформації навчальний заклад неспроможна забезпечити суб'єкта навчання повним обсягом знань протягом усього його свідоме життя. Тому «стрижнем» професійної компетентності не інформованістьобучаемого, а вміння використовувати нові технологіії, мають громадську цінність і величезну мотиваційний стимулюючий значення; вирішувати виниклі проблеми, у різних галузях діяльності [3].

Мета статті

Головне завдання вчителя зробити навчання цікавим. Тому на урок потрібно йти не лише зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, набором задач і вмінням їх майстерно розв'язувати, але і з різноманітними та цікавими способами організації роботи учнів.

Таке непросте завдання можна вирішити лише шляхом поєднання традиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій, серед яких чільне місце займають інформаційно-комунікативні технології навчання.

Мета дослідження - відкриваюття нових, ще недостатньо досліджених можливостей ІТК по вдосконаленню навчальної діяльності учителя математики , виявлення необхідності використання інформаційних технологій під час навчання математиці молодших школярів.

Мета реалізується вирішенням наступних завдань:

· аналіз науково-практичної й методичною літератури з питанням використання інформаційних технологій у навчанні молодших школярів;

· вивчення основи організації діяльності учнів під час уроків математики з допомогою інформаційних технологій;

· аналіз досвіду робіт вчителів ростовської гімназії їм.Кекина з використання інформаційних технологій під час навчання математики молодших школярів.

Виклад основного матеріалу

Недоліків у комп'ютерного навчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп'ютера в навчанні не можна, але не можна і зловживати комп'ютеризацією. Потрібно виробити критерії корисності використання комп'ютерів на уроці для кожної вікової групи по окремих темах, критерії оцінювання програмових засобів.

Розглянемо питання про способи використання комп'ютера у навчанні.

Найприродніша форма роботи вчителя - урок. Урок, на якому в якості технічного засобу навчання використовується комп'ютер, можна назвати уроком з комп'ютерною підтримкою (УКП). Такі уроки мають особливу структуру, але теорія УКП, на жаль, ще не розроблена. УКП мають особливі цілі, форми і особливу методику визначення результативності. Головним завданням є організація такого уроку. Однак використання комп'ютера в навчанні не обмежується уроками з комп'ютерною підтримкою. Уроки навіть не найважливіша частина цього процесу. Реальна перспектива - використання домашнього комп'ютера в якості навчального засобу, самостійна навчальна діяльність, активне втручання вчителя в домашню освіту через персональний комп'ютер при дистанційному навчанні.

Які ж особливості комп'ютеризованого уроку? Особливо потрібно виділити наступне: крім звичайної мети уроку, урок з комп'ютерною підтримкою має технологічну мету: навчання новому методу навчальної діяльності, використанню конкретної навчальної комп'ютерної програми.

Головною особливістю такого уроку є те, що перевизначаються потоки інформації на уроці - діалог вчителя з учнем відбувається через комп'ютер, який виступає в ролі третього компоненту навчання, індивідуального для кожного учня.

Можна виділити три основні задачі, які необхідно розв'язати для успішного проведення комп'ютеризованого уроку: дидактичну, методичну та організаційну. Під дидактичним забезпеченням розуміють навчальні матеріали уроку, конкретна навчальна програма та апаратура. Методична задача - визначення методів використання комп'ютерів при викладанні теми, аналіз результатів уроку і постановка наступної навчальної мети. Організаційна задача, яка легко вирішується під час традиційного уроку, стає головною. Вона полягає в тому, щоб виробити і закріпити в учнів навички роботи з навчальною програмою, організувати роботу, уникаючи перевантаження учнів та нераціонального використання часу.

При використанні навчальних програм потрібно враховувати слабкість комп'ютерного опитування - не прослідковується хід розв'язування задачі, відсутня можливість перевірки графічних навичок і навичок проведення доведень. Отже, не можна вважати комп'ютерні тести переважаючою формою контролю. Однак для багатьох учнів робота з комп'ютерними тестами буде значно більш значущою, ніж при традиційній формі опитування. До таких дітей відносяться інтелектуально обдаровані діти, які, до того ж часто відчувають серйозні труднощі у спілкуванні із вчителем, що пов'язане із низькою комунікативною культурою. До таких учнів відносяться і невстигаючі учні. Для них не надто складний тест на комп'ютері може стати засобом самоствердження.

На уроках з комп'ютерною підтримкою не слід принижувати значення традиційного робочого зошита. При вивченні будь-якого матеріалу за допомогою комп'ютера потрібні означення, правила, властивості та теореми необхідно записувати в зошит, як на традиційному уроці.

Проводити уроки математики з використанням комп'ютера можна за допомогою мультимедійної дошки або ж в звичайному комп'ютерному класі. Для роботи в комп'ютерному класі необхідні мережа Ethernet (протокол ТСР/ІР), а також комплект мережевого обладнання (комутатор HUB, кабелі, конектори), а також на учнівських комп'ютерах повинна бути встановлена програма типу NetOpSchool або NetSupport School за допомогою яких можна передати зображення екрану комп'ютера вчителя на монітори учнівських комп'ютерів. А враховуючи реалія сьогодення, а саме, мала наповнюваність класів (особливо в сільських школах), то в якості мультимедійної дошки може виступити звичайний монітор комп'ютера, за умови що є комп'ютеризоване робоче місце вчителя, або ж екран ноутбука. Також постає питання: як ставитися до автоматичного виставлення оцінок учню комп'ютерною програмою. Напевно не треба довіряти цю справу комп'ютеру. Оцінка завжди суб'єктивна. Вона визначається багатьма факторами, в першу чергу, особистими якостями і взаємовідносинами вчителя і учня.

Інформаційні технології можна використовувати:

1. Для позначення теми уроку

2. Як супровід пояснення вчителя

3. Як інформаційно-навчальний посібник

4. Для контролю за навчанням.

Використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність процесу, активізує пізнавальну діяльність школярів. Інформаційні технології доцільно запровадити у наступних випадках:

· для діагностичного тестування якості засвоєння навчального матеріалу;

· в тренувальному режимі для відпрацювання елементарних умінь і навиків після вивчення теми;

· в навчальному режимі;

· під час роботи з відстаючими учнями;

· як самонавчання;

· як графічної ілюстрації досліджуваного матеріалу.

Методика використання інформаційних технологій передбачає:

· вдосконалення системи управління навчанням в різних етапах уроку;

· посилення мотивації вчення;

· поліпшення якості навчання і виховання;

Мультимедійні уроки допомагають вирішити такі дидактичні завдання:

· засвоїти базові знання з темі;

· систематизувати засвоєні знання;

· сформувати навички самоконтролю;

· сформувати мотивацію до вченню загалом;

· надати навчально-методичну допомогу учням в самостійної роботі над навчальним матеріалом.

Організація уроків з комп'ютерною підтримкою.Уроки з допомогою комп'ютера проводяться поруч із звичайними заняттями, де можливе й доцільне використання РС на вирішення приватних завдань уроку, щоб дитина глибше зрозумів, відчула теми уроку, творчо показав себе. Кожен комп'ютерний урок є, у принципі, інтегрованим - у ньому крім завдань предметних вирішуються завдання курсу інформатики [1].

Основними типами уроків, які у процесі навчання з інформаційної підтримкою, є:· комбінований урок,· урок – контроль і корекції,· урок вдосконалення знань і умінь та навичок. Уроки з комп'ютерною підтримкою під час навчання дітей з певному спецкурсу припускають 3 форми навчання: · фронтальна . групова та індивідуальна форма навчання.

Для організації процесу треба враховувати такі умови:

1. Урок має проводити вчитель, володіє комп'ютером.

2. Комп'ютерні завдання мають бути складено відповідно до змістом навчального предмети й методикою його викладання.

3. Учні повинні вміти поводження з комп'ютером лише на рівні, необхідному до виконання комп'ютерних завдань.

4. Учні має займатися у спеціальній кабінеті, обладнаному відповідно до встановленими гігієнічними нормами для початковій школи.

Щоб сформувати та розвитку ключових компетенцій у тих інформаційної культури вчителю необхідно розробити послідовну, логічно завершену систему навчальних завдань, вибудувану відповідно до зростанням повноти, проблемності, новизни, життєвості, практичності, діяльність які у виборі інформації, її обробки, повинна контролюватися учителем.

Під час розробки комп'ютерної підтримки необхідно визначити:

1. які теми стоїть «підтримувати» комп'ютерними завданнями й у вирішення яких дидактичних завдань;

2. які програмні кошти доцільно використовуватиме створення і виконання комп'ютерних завдань;

3. які попередні вміння роботи з комп'ютері мають бути сформовані в дітей віком;

4. які уроки доцільно робити комп'ютерними;

5. як організувати комп'ютерні заняття.

Підходи до створення електронних навчальних матеріалів для початковій школи:

1. обсяг навчального матеріалу для тренувальних і контрольних завдань визначатиметься з урахуванням санітарно-гігієнічних норм роботи учня за комп'ютером;

2. відбір навчального матеріалу з урахуванням основних дидактичних принципів;

3. засоби управління комп'ютерної навчальною системою з кожного навчальному предмета би мало бути максимально простими й не відволікаючими учня від виконання завдань.

Практика роботи у школі показує, що за умови дидактично продуманого застосування інформаційних технологій у рамках традиційного уроку з'являються необмежені змогу індивідуалізації і диференціації процесу, гарантується розвиток в кожного школяра власної освітньої траєкторії отриманні знань. З використанням інформаційних технологій складаються сприятливі умови на формування та розвитку у процесі навчальної діяльності особистісних якостей учнів.

Висновки

Використання комп'ютера можливе на всіх етапах, що складають процес навчання: представлення нового матеріалу учням, перевірка засвоєння ними знань, що вивчаються, уточнення змісту матеріалу і методів його викладання, фіксація всіх успіхів і невдач.

Комп'ютер може узяти на себе виконання навчальних функцій, не говорячи вже про функції тренувального характеру, орієнтовані на закріплення знань, умінь, навичок.

Вважаю, що систематичне використання ПК на уроці сприяє наступному:

-підвищенню рівня використання наочності на уроці;

- покращенню продуктивності уроку;

- встановленню міжпредметних зв'язків з інформатикою та іншими науками;

- організації проектної діяльності учнів щодо створення навчальних програм та електронних посібників з курсу під керуванням учителів інформатики та математики;

- логічності подавання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

-зміні на краще взаємин з учнями, далекими від математики, особливо тими, які із захопленням ставляться до ПК;

- зміні ставлення школярів до ПК як до захоплюючої іграшки;

-сприйманню його, як універсального інструмента для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей. Тому необхідно також розв'язати психолого-педагогічні проблеми комп'ютерного навчання, а саме:

- уроки у комп'ютерному класі викликають емоційне піднесення в учнів, що не завжди сприяє ефективності процесу навчання. Тому 1-2 уроки протягом семестру носитимуть лише показове навантаження, а не навчальне. Для оптимізації процесу навчання математики необхідне систематичне використання комп'ютерних технологій;

- комп'ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу.

Використовуючи інформаційні технології можна зробити такі висновки:

1. Який складною і нудної була тема уроку, він стане, цікава школяреві, якщо навчальний матеріал на екрані представлено фарбах, зі звуком та інші ефектами.

2. Презентація на тему уроку у процесі пояснення нового матеріалу дозволяє вчителю не робити записів на дошці, отже залишається більше часу на закріплення.

Досвід свідчить, що використання інформаційних технологій на уроці здатне змінити на краще навчальний процес, зробивши її більш і на місце учнів. Навчання з допомогою інформаційних технологій стає для дитини творчим пошуком, від якої можна було одержати задоволення і завдяки якому можливосамоутвердится.

Також застосування нових інформаційних технологій у традиційному початковій освіті дозволяє диференціювати процес навчання молодших школярів із урахуванням їхньої індивідуальних особливостей, дає можливість творчо що працює вчителю розширити спектр способів пред'явлення навчальної інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним процесом, є соціально значимим і актуальним.

Проаналізувавши досвід роботи з інформаційними технологіями вчителів початкових класів, мною було зроблено такі висновки: · відбувається переорієнтування розвиток мислення, уяви як основних процесів пізнання, необхідні якісного навчання; · забезпечується ефективна організація пізнавальної й стати самостійною діяльності учнів; · проявляється спроможність до співробітництву.

Отже, з усього вище написаного можна зробити такі висновки: на сучасний навчальний процес впроваджуються нові засоби навчання, які відроджують досягнення експериментальної педагогіки сторіччя минулого, що побудовані на принципі саморозвитку, активності особистості. Одним із найважливіших методів належить впровадження інформаційних технологій у навчанні молодших школярів та використання їх у таких предметах, як математика.

Список використаної літератури

ЛІТЕРАТУРА

1. БаришниковаГ.Б.Психолого-педагогические теорії та технології початкової освіти. – Я.:ЯГПУ, 2009

2.Бим-БадБ.М. Педагогічний енциклопедичний словник /Б.М.Бим-Бад // Наукове видання

3. Бобка І.М. – М.:СИОТ РАТ,1997-с.77-81.

4. «Велика російська енциклопедія». – 2002.

5. Інформаційні та дистанційні технології освіти: шлях у ХХІ столітті. – М.: 1999.

6. Леонтьєв О.Н. Діяльність, свідомість, особистість. – М.:Политиздат,1975.-304с.

7.Молоков Ю.Г.,Молокова А.В. Актуальні питання інформатизаціїобразования//Образовательние технології:Сб.науч. ст.Вип.1./Под ред. Молокова А.В. Про перспективних напрямах в інформатизації процесу у загальноосвітніх навчальних закладахfile://ТретийСибир-ский Конгрес по прикладний та індустріальної математиці:Тез.докл., частинаV.-Новосибирск:инст. математики ЗІ РАН,1998.-с.146-147.

8. Ресурси Інтернет Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики

9. Osvita.ua Середня освіта Форум "УРОК" Математика "Використання інформаційних технологій на уроках математики"