Випускна творча робота "ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ"

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

Використання інтерактивних і традиційних методів на уроках біології

Автор (посилання на сторінку користувача)

Успенська Валентина Миколаївна

Лабунець Лідія Олександрівна, учитель біології, природознавства Білопільського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ № 4 Білопільської районної ради

Проблема проекту (ключове, тематичні, змістові питання)

Відповідно до глобальних освітніх тенденцій освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості та умови розвитку й підготовки до життя. У зв’язку з цим постає питання, які методи, прийоми навчання доцільно застосовувати у навчально-виховному процесі, у тому числі і в школі, традиційні чи інноваційні, зокрема інтерактивні. Я вважаю це питання актуальним, тому що кожен метод має переваги і недоліки. А від правильного поєднання методів навчання можна досягнути позитивного результату під час навчання та виховання учнів, як особистості. У зв’язку з цим мною обрана тема випускної творчої роботи: «Використання інтерактивних і традиційних методів на уроках біології»

Стислий опис проекту (предмет, клас, навчальна тема, анотація проекту)

Випускна творча робота виконується як результат підвищення кваліфікації під час проходження курсів в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

Час, необхідний для проекту

На виконання роботи необхідно 1 місяць

Навчальні цілі та очікувані результати

Мета дослідження: показати доцільність поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання на уроках біології.

Завдання дослідження:

1. З’ясувати переваги та недоліки традиційних методів і прийомів навчання.

2. Визначити переваги та недоліки інтерактивних методів навчання.

3. Обґрунтувати на власних прикладах доцільність застосування традиційних та інтерактивних методів і прийомів навчання на уроках біології.

Об’єкт дослідження: інтерактивні і традиційні методи на уроках біології.

Предмет дослідження: переваги та недоліки застосування традиційних та інтерактивних методів на уроках біології.

Методи дослідження: вивчення методико-педагогічної літератури, спостереження, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення.

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

Текст випускної творчої роботи

Використані ресурси

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бибик СП., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів // За ред. С.Л. Єрмоленко. – Х.: Фоліо, 2006. – 623 с.

2. Бондар Т.А. Активні форми та методи пізнавальної діяльності та їх використання на уроках біології // Біологія. – 2003. – №7. – С. 2-6.

3. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. –К.: Українська видавнича спілка, 1997. – 441 с.

4. Высоцкая Л.В. Дискуссия и диспут в молодежной аудитори / Методические рекомендации в помощь пропагандистам, преподавателям, руководителям дискуссионных политклубов. – Сумы: Облтипография, 1990. – 30 с.

5. Годкевич Л. Інтерактивні технології // Завуч. – 2004. – №6. – С. 9-12.

6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

7. Івченко Т. В. У пошуках інноваційних технологій розвитку інтелектуальних здібностей учнів // Біологія. – 2009. - №3. – С. 10-12.

8. Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе. Пособие для учителя. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1975. – 128 с.

9. Косик Н., Косик Л. Використання інтерактивних методів у процесі навчання учнів географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. – №13. – С. 13-16.

10.Лазарев М.О. Основи педагогічної творчості: Навчальний посібник для педагогічних інститутів. Суми: ВВП «Мрія» – ЛТД, 1995. – 212 с.

11. Ланько О.М. Інтерактивні технології в розвитку творчих здібностей учнів на уроках та позаурочних заходах з біології // Біологія. – 2010. – №5. – С. 7-9.

12. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посіб. / За ред. О.І. Пометун. – К: А.С.К., 2003. – 192 с.

13. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Авт.-сост. Л.В. Мардахаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.

14. Старинська О. Розвиток інтелектуальної ініціативи засобами інтерактивного навчання // Рідна школа. – 2006. – №6. – С. 39-41.

15.Шемовнев Л.О. Використання інноваційних методів на уроках біології. //Біологія. – 2011. – №3. – С. 2-4.