Грамм Елеонора Степанівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Грамм Елеонора Степанівна

Тема

Використання ІКТ технологій навчання для покращення результативності навчально-виховного процесу на уроках математики при вивченні теми "Ірраціональні рівняння та нерівності"

Актуальність

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Перед школою стоїть важливе завдання: підготувати підростаюче покоління до життя в інформаційному суспільстві , яке швидко змінюється, в світі, в якому прискорюється процес появи нових знань, постійно виникає необхідність в нових професіях, в безперервному підвищенні кваліфікації. І ключову роль у вирішенні цих задач відіграє володіння сучасною людиною ІКТ.

Інформаційна компетентність школярів необхідна для якісного засвоєння всіх навчальних предметів. Оволодіння комп’ютерною культурою, формування інформаційної компетенції учнів – необхідна умова включення підростаючого покоління до світового інформаційного простору.

Актуальність проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі спричинена бурхливим розвитком нових інформаційних технологій, їх впливом на розвиток особистості сучасної дитини та визначена Законом України “Про Національну програму інформатизації”. Не зважаючи на швидкий розвиток ІТ і намагання їх впровадження в процес навчання, вибір навчальних програм, особливо для молодших школярів, дуже обмежений.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Проблемам удоскона¬лення процесу навчання присвячено багато робіт. Підвищення ефективності можливе, з одного боку, за рахунок використання технологій, орієнтованих на розвиток особистості (навчання у співробітницт¬ві, метод проектів, різнорівневе навчання, відкрита освіта), з іншого — використання інформаційно-ко¬мунікаційних технологій у навчальному процесі.

Як відзначають вітчизняні науковці Жалдак М.І. [1], Братищенко О.Т [2], Колесников С.Я. [3], сучасний стан використання інформаційних технологій у навчальному процесі потребує розробки методики застосування інформаційних, телекомунікаційних, комп'ютерних і мультимедійних продуктів.

Складовою модернізації вітчизняної системи освіти є особистісно-орієнтоване навчання, яке передбачає заміну традиційних методів інноваційними, зміщення акцентів у навчальній діяльності, інтелектуальний розвиток особистості за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності, удосконалення навчальної діяльності учнів, практичне спрямування змісту уроку

Новизна, провідна ідея

Важливу роль для розв’язання цих проблем відводиться інформаційним технологіям навчання. Школярі мають різний психологічний статус, і багато хто з них хворобливо ставиться до зауважень, дуже боїться зазнати фіаско на очах у класу. У діалозі з комп'ютером нічого подібного не відбувається: комп'ютер не рахує, скільки було невдалих спроб розв'язання задачі, не робить ніяких зауважень. Він ще й підкаже, що і як потрібно зробити. Таким чином формується ситуація психологічного комфорту, яка створює можливість пізнавального та емоційного розкріпачення учнів.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Широке впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій навчання сприяє розширенню та поглибленню теоретичних знань, активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розкриттю їх творчого потенціалу, наданню результатам навчання практичної значущості. Використання даних технологій не вирішить усіх питань в освіті, але вони допомагають найбільш ефективно використовувати навчальний час занять.

Так у своїй роботі учителі при проведенні навчальних занять можуть використовувати:

 Навчаючі програми GRAN 1, GRAN –2D, GRAN - 3D
 Пакет динамічної геометрії DG
 Програмно-методичний комплекс (ПМК) ТЕРМ VII-ІX
 Мультимедійну програму “Шкільний курс математики”
 ПМК “Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів “ОЛІМП”
 Програмне середовище “Системи лінійних рівнянь”
 Авторські програми

Cпектр використання можливостей ІКТ достатньо широкий. Але, працюючи з дітьми молодшого шкільного віку, необхідно пам’ятати заповідь «Не нашкодь!»

ІКТ повинні виконувати навчальну функцію, допомогти дитині розібратися в потоці інформації, сприйняти її, запам’ятати, але ні в якому випадку не підірвати здоров’я. ІКТ виступає як допоміжний елемент навчального процесу, а не основний. Враховуючи психологічні особливості молодшого школяра, робота з використанням ІКТ чітко продумана і дозована. Плануючи урок, продумую мету, місце та спосіб використання ІКТ.

Під час роботи в комп’ютерному класі необхідно добре знати і чітко виконувати гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері.

Загальновідомо, що організм дитини, який постійно перебуває у стані росту і розвитку, дуже чутливий до впливу будь-яких чинників навколишнього середовища, зокрема і шкільного.

Введення у навчальний процес такого технічного засобу, як персональний комп’ютер, потребує комплексної гігієнічної і психолого-педагогічної оцінки в аспекті можливого негативного впливу на здоров’я учнів під час їхньої роботи в кабінетах комп’ютерної техніки.

Результати досліджень свідчать, що в кабінетах комп’ютерної техніки за наявності десяти працюючих комп’ютерів протягом дня значно підвищується температура повітря, знижується вологість.

Ступінь стомлювання учнів на уроках з використанням персонального комп’ютера вища, порівняно із звичайними. Робота на персональному комп’ютері відрізняється від інших видів діяльності значними функціональними змінами нервово-емоційного статусу, потребує напруженої роботи здорового аналізатора, супроводжується вимушеною робочою позою. Це пов’язано з тим, що користувачу комп’ютера доводиться читати інформацію на екрані монітора (роздивлятись букви, малюнки) і одночасно на клавіатурі, тобто дуже часто відбувається переведення погляду з екрана на клавіатуру, в результаті чого виникає часта переадаптація зору.

Статична сидяча поза при цьому викликає напруження плечового поясу і тому неправильно підібрані меблі та недоцільно вибраний режим роботи можуть призвести до порушення постави, а довготривале напруження зору може викликати незворотні патологічні зміни.

Тому зрозуміла необхідність всебічного вивчення функціональних змін реакцій організму і здоров’я молодших школярів під впливом навчання на персональних комп’ютерах з метою гігієнічного нормування режимів безперервної роботи дітей на них.

Основні гігієнічні принципи безпечного для здоров’я застосування комп’ютерної техніки під час навчання школярів:

- гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки;
- обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів;

- гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;

- нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей;
- психолого - гігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм;
6- виховання дітей у напрямку засвоєння гігієнічної культури користування комп’ютерною технікою.

Для профілактики зорового стомлення на уроках необхідно дотримуватись певних рекомендацій: оптимальна тривалість безперервного заняття на комп'ютері для дітей 6-річного віку – 8 - 10хв, 7 - 10-річних – 10 - 15хв, не більше чотирьох разів на тиждень.

З метою профілактики зорового стомлення дітей після роботи на персональних комп’ютерах рекомендується проводити комплекс вправ для очей, які виконуються сидячи або стоячи, відвернувшись від монітора з максимальною амплітудою руху очей. Для зацікавлення ці вправи потрібно проводити в ігровій формі.

Головне, дотримуватись принципу " не нашкодь ”, тобто, вчасно запобігати можливому надмірному стомленню. Як сказав В.Сухомлинський, «Першочерговою місією вчителя є збереження здоров’я дітей». Не забуваємо про це і зараз – у добу комп’ютеризації. Комп’ютер цінний помічник, але він може стати й шкідливим сусідом.

Вчитель, що працює з використанням ІКТ, повинен

ü володіти основами роботи на комп’ютері

ü мати навички роботи з мультимедійними програмами

ü володіти основами роботи в Інтернеті.


Переваги та недоліки використання ІКТ

Мій досвід роботи дозволяє зробити такі висновки:

1. Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, природознавства, української мови, предметів художньо-естетичного циклу.
2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.
3. В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.
4. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.
5. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення. Під час використання ІКТ не слід допускатись помилок.

Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ.

1. Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів.
2. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютер.
3. Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя.
4. Відсутність контакту з учителем інформатики.
5. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету.
6. Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять.
7. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри.
8. Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.

Виховні заходи з використанням ІКТ Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Всім виступам передує велика підготовча робота. Учням класу дуже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини з використанням ІКТ.

Результативність

Використані ресурси

1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник для вчителів. – К: Техніка, 1997. – 303 с.

2. Братищенко О.Т. Використання КТ на уроках математики. //Комп’ютер в сім’ї та школі. – 2006. – №2, – с.38-40

3. Колесников С.Я. Інформаційні технології на уроках математики в 5-6-их класах. //Комп’ютер в сім’ї та школі. – 2004. – №2, – с.38-40

4. Індан І.Е. Інтегрований урок математики та інформатики в шостому класі. //Комп’ютер в сім’ї та школі. – 2005. – №4, – с.32-34

5. Конференція „Інформаційні технології в освіті”.< http://bitpro.ru/main>

6. Закон України “Про Національну програму інформатизації” [Online]. Доступ HTTP: http://alpha.rada.kiev.ua/

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

РОЗРОБКИ УРОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ