Данілова Наталія Іванівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Данілова Наталія

Тема

Ігрова діяльність як умова розвитку творчих здібностей в учнів основної школи на уроках хімії

Актуальність

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення процесів навчання і виховання, застосування перспективних технологій, створення умов для самонавчання, саморозвитку і самореалізації особистості учня. Нова школа використовує нову педагогіку – педагогіку життєтворчості особистості; плекання людини як творця, проектувальника власного життя, суб’єкта соціальної творчості. На перший план виступає розвиток творчого потенціалу дитини,розкриття індивідуальних, самобутніх її здібностей. Розвивати творчість - означає навчити дитину розуміти сутність незрозумілого і знаходити причино – наслідкову залежність. Адже нова ідея виникає тоді, коли дитина має певний набір знань і за рахунок уже відомого може досягти незрозуміле. Тобто в неї виникає почуття незадоволення від того, що вона чогось не розуміє, і виникає бажання знайти правильне його пояснення. Результатом цього процесу є відкриття. Що ж потрібно хоча б для маленького відкриття? Відповідь проста – потрібно мислити творчо, мати добре розвинуті творчі здібності.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Психологічні аспекти творчої активності досліджували Л.С.Виготський, А.М.Матюшкін, Б.М.Матюшкін, К.Роджерс та інші. Розвитку творчих та креативних здібностей приділяють основну увагу в технології розвивального навчання (Л.В.Занков). У працях вітчизняних і зарубіжних учених висвітлено різні аспекти проблеми використання дидактичних ігор як засобу формування творчих здібностей учнів. Так, науковцями було досліджено: психологічні підходи до використання дидактичних ігор (Н. Анікєєва, Л. Виготський, К. Грос, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, Ж. Піаже, С. Рубінштейн та інші); педагогічні ідеї щодо застосування гри як методу навчання та виховання учнів (М. Кларін, А. Макаренко, В. Петрусинський, Б. Сітарська, В. Сухомлинський, П. Щербань та інші); питання впровадження дидактичних ігор у навчальний процес учнів підліткового віку (І. Валійова, О. Газман, О. Жорник, З. Лаврентьєва, В. Саюк, О. Скворчевська, М. Яновська, Н. Яременко та інші). А.С.Макаренко часто у своїх працях висвітлював роль гри в житті дитини,а В.О.Сухомлинський стверджував, що без гри немає і не може бути повноцінного розвитку учнів.

Новизна, провідна ідея

У світовій педагогічній практиці існує безліч рецептів навчання. Але всі вони так чи інакше стосуються одних постулатів, які нам добре знайомі в тому або іншому вигляді. Гордон Драйден із цього приводу сказав: «Ідея - це нова комбінація старих елементів. Немає нових елементів,є тільки нові комбінації». В сучасних методиках немає нічого абсолютно нового, а новизна - інтеграції добре знайомих елементів педагогічних методик і прийомів, що в цілому формують цікавий, ефективний підхід.Процес навчання починається зі здивування. А ігрова форма навчання є досить привабливою й ефективною. Гра допомагає визначити рівні інтелектуальних здібностей, уміння аналізувати, розмірковувати, комбінувати.Використання ігрових технологій є одним зі способів досягнення свідомої та активної участі учнів у самому процесі навчання. Гра привчає до колективних дій, прийняття як самостійних, так і скоординованих рішень, стимулює практичні навички, розвиває уяву та інтуїцію. Ігрові технології мають потенціал подолання однобічності інтелектуального розвитку. Застосування в навчальному пізнанні ігрових технологій стимулює розвиток усіх сфер особистості учнів — мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, комунікативної, діяльнісної, моральної.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Розвивати творче мислення, тобто розумові здібності, що необхідні для успішного навчання в школі, означає розвивати :увагу;пам'ять;образне мислення;логічне мислення ( уміння порівнювати, доводити, аналізувати, узагальнювати);творчі здібності, фантазію.

Основні методи роботи при цьому: дидактичні ігри, ігрові вправи,зацікавлюючи завдання, що вимагають творчого підходу, питання, що орієнтують дітей на пошук і самостійні відкриття. Щоб розвивати творчі здібності учнів та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність , щоб забезпечити співпрацю між учнями та вчителем, традиційного уроку недостатньо. У зв’язку із збільшенням розумового навантаження на уроках я практикую такі прийоми, що підтримують у школярів інтерес до навчання, бажання займатися хімією, стимулюють їх активність протягом цілого року. Разом із серйозним навчанням в урок я вводжу елементи дидактичної гри. Гра – одна з важливих умов розвитку компетентної особистості дитини. Саме в процесі гри учень включається в ситуації, в яких діє як у реальному світі. Видатний педагог В. О. Сухомлинський писав, що в грі розкривається перед дітьми світ, творчі можливості. Без гри немає й не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. . Багато вчених поділяють думку, що гра має різні модифікації протягом усього періоду онтогенетичного розвитку людини. Гра – діяльність, що особливо потрібна дітям. Ф. Шіллер писав: «Через гру людина стає досконалою». У своїй діяльності я приділяю увагу ігровим технологія навчання на уроках хімії, оскільки переконана, що дидактична гра є засобом розумового розвитку, бо саме в процесі гри активізуються різноманітні розумові процеси, у процесі гри діти мислять самостійно, розвивають увагу і фантазію. Дидактичні ігри начебто не вносять нічого нового в знання школярів, але вони приносять велику користь тим, що вчать учнів застосовувати знання в нових умовах або ставлять розумову задачу, розв’язання якої потребує прояву різноманітних форм розумової діяльності. Щоб зрозуміти задум, засвоїти ігрові дії та правила, потрібно активно слухати і осмислити пояснення вчителя. Розв’язування задач, поставлених грою, вимагають зосередженої уваги, активного думання, виконання по-рівняння і узагальнення. В кінцевому рахунку в ігрових формах реалізується ідея спільної праці, змагання, самоуправління, виховання через колектив, виховання відповідальності кожного за навчання і дисципліну в класі.В ігровій діяльності сприйняття стає внутрішнім процесом, мислення направляється на пізнання не зовнішніх особливостей предметів і явищ, а на пізнання прихованих зв’язків між предметами і явищами, їх внутрішніх особливостей, складних відносин між ними. Гра сприяє освоєнню навчальної діяльності, підвищує інтерес до вивчення речовин, їх властивостей. Суть і зміст ігор повинні послідовно ускладнюватися, що вимагатиме від учнів збагачення системи пізнавальних дій. Після проведення гри з наступним її аналізом прослідковується така тенденція: абсолютна більшість учнів (90%) намагається активно включитися в навчально-пізнавальну діяльність. Перебудова позиції учнів під час включення їх у гральні сюжети не тільки викликає інтерес до виконання цього завдання, а й сприяє формуванню інтересу до навчального предмета. Колективне виконання завдань дидактичних ігор змушує учнів більшою мірою зважати на своїх товаришів, співпереживати за їх успіхи й невдачі, бути уважним, зібраним. Подібне осмислення дисциплінує, підвищує вимогливість до себе, формує толерантність щодо інших, що підвищує рівень колективної діяльності.

Ігрову діяльність можна використовувати як:

  • метод навчання;
  • окрему форму навчання;
  • технологію позакласної роботи.

Дидактична гра відрізняється від гри взагалі суттєвою ознакою - наявністю чітко визначеної мети навчання й відповідного їй педагогічного результату. Розрізняють такі компоненти ігрової технології:

  • мотиваційний;
  • орієнтаційно-цільовий;
  • змістовно-операційний;
  • ціннісно-вольовий;
  • оцінний.

Ці компоненти тісно взаємопов’язані й у сукупності визначають технологічну структуру гри, до якої входять такі елементи: - настанова на гру; - завдання; - правила гри; - ігрові ситуації; - ігровий стан; - сюжетно-ігрові дії; - результат гри. Настанова на гру сприяє формуванню позитивної мотивації учнів, активізує їхнє мислення, уяву, її змістове наповнення має бути цікавим, захопливим. Підбираючи ігри, поєднують два елемента – пізнавальний та ігровий. Створюючи ігрову ситуацію, відповідно до змісту програми, планують діяльність учнів, спрямовуючи їх на досягнення мети. Ігри-вправи дають можливість виді-лити з усього фактичного матеріалу, що пропонується дітям у навчальному плані, ті явища та факти, які можуть бути збережені пам’яттю як найбільш життєво важливі й цікаві для пізнання. Ігрові форми я використовую на різних етапах уроку: під час мотивації навчання, під час засвоєння нових знань, при первинному осмисленні вивченого, при формуванні навичок та умінь, під час перевірки результатів навчання, а також у позакласній роботі з хімії. Я вважаю, що використання дидактичних ігор на різних етапах вивчення матеріалу є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, позитивно впливає на підвищення знань, умінь і навичок, сприяє розвитку розумової діяльності. Словом, дидактичні ігри заслуговують на право поповнити традиційні форми навчання і виховання учнів. Я весь час веду творчий пошук нових дидактичних ігор, опрацьовую методичну літературу про використання дидактичних ігор на уроках хімії, запроваджую у свою практику різноманітні ігри, зокрема «Хрестики - нулики», «Віриш – не віриш», «», «Третій- зайвий», «Третій – не зайвий», «Відгадай слово», «Хто швидше», «Естафета», «Ланцюжок», «Дивись, не помились», «Хто я», та багато інших. Значне місце займають ділові та рольові ігри, проведення нестандартних уроків з хімії. Наприклад:

1. Гра «Хрестики - нулики»

Тема:Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

C Mg Fe Cu Zn I K Са Aq Виграшний шлях - хімічні елементи в атомах яких наявні два енергетичні рівні

Al O Ca H He Be C Hg Ba Виграшний шлях – хімічні елементи,з однаковою кількістю валентних електронів

2. Гра «Третій - зайвий»

У кожній трійці дві речовини володіють однаковими властивостями, третя – іншими. Визначити, яка речовина зайва.

Тема Основні класи неорганічних сполук.

а) ферум(ІІІ) оксид, калій гідроксид, ферум(ІІІ) гідроксид;

б) ферум(ІІ) оксид, купрум(ІІ) оксид, купрум(ІІ) гідроксид

в) СаО,SO2, K2O;

г) HNO3,H2SO4,HCl.

3. Гра “ Так чи ні ”

Тема:Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.


Атоми металічних елементів мають великі радіуси;

Метали виявляють відновні та окисні властивості;

Для металів характерна металічна кристалічна гратка;

Метали виявляють електропровідність і теплопровідність;

При взаємодії з киснем метали приймають електрони ;

Усі метали активно взаємодіють з кислотами ;

Метали Сu, Au, Ag не взаємодіють з водою навіть при нагріванні;

Мg, Be належать до лужноземельних металів.


Тема: Кисень.Властивості кисню

Добре розчиняється у воді. (-)

Легший за повітря.(-)

Рідкий кисень притягується магнітом.(+)

Молекула кисню триатомна. (-)

Білий газ. (-)

Має різкий запах(-)

Твердий у вигляді синіх кристалів. (+)

Молекула двохатомна. (+)

Трохи важчий за повітря. (+)

Солодкий на смак. (-)

4. Закінчіть речення.

Тема:Початкові хімічні поняття

1. Речовина складається з таких структурних частинок….

2. Атом складається….

3. Протон має заряд, що дорівнює….

4. Електрон має заряд…

5. Елементарна частинка, що не має заряду, називається….

6. Хімічним елементом називають….

5. «Знайди помилку»

Такі завдання можна дати як всім учням, так і групам учнів. В завданнях є помилки, які явні, є такі, що малопомітні, дивлячись, на чому сконцентрують свою увагу учні. Наприклад, в 7 класі після вивчення закону збереження маси речовин та хімічних рівнянь даю завдання, в якому помилками є невірно розставлені коефіцієнти. На цьому учні одразу й зосереджують свою увагу. Але крім цього в завданні є помилкові формули, складені не у відповідності до валентності. Помічають ці помилки учні, що мають ґрунтовніші знання.

2Hg + 2O2 = 2HgO

2Al + 3Cl2 =2AlCl3

2AgNO3 = 2Ag + NO2 + O2

4Fe + O2 = 2Fe2O

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

P +O2 = PO2

Аналогічне завдання отримують учні і у 8-му класі, але там добавляються помилки на хімічні властивості речовин, можливість реакцій. До останніх належать, наприклад, ось такі записи: NaCl + Ca(OH)2 = NaOH + CaCl2

Ba(NO3)2 + KCl = BaCl2 + KNO3 Ускладнюється завдання невірно виведеними формулами.

6. Гра «Сортувальник»

Тема: Початкові хімічні поняття Група учнів одержує коробку стикерів з формулами оксидів. Учасники групи повинні наклеїти на аркуш А2 стикери з формулами відповідно до їх валентності. Na2O, NO3, CuO, ZnO, Cr2O3, MgO, Cu2O, PbO2, V2O5, B2O3, Li2O, SO3, MnO2, Al2О3, CO2, N2О5, CrO3, P2O5.

7. Гра-змагання «Перегони»

Тема: Основні класи неорганічних сполук На дошці написані символи та деякі числівники, зокрема S, Cr, K, Zn, H, O, Cl, N, Na, Р, 2, 3, 4, 5: потрібно скласти формули сполук, що належать до різних класів неорганічних речовин.

8. Гра «Квітка»

Тема: Початкові хімічні поняття Вписати в кожну пелюстку квітки фізичні тіла чи речовини, які потрібно вибрати з певного переліку. Цвях, цинк, ваза, молоток, залізо, кухонна сіль, ложка, вода.

Крім того, як ігрові елементи, можна використовувати завдання на складання кросвордів, ребусів, вікторин,загадки. При цьому навчати їх складати самостійно, що змушує учня не тільки працювати зі змістом підручника, а й спонукає до роботи з енциклопедіями, довідниками, розвиває його ерудицію. Тут пізнавальна діяльність учня переходить уже на вищий рівень.

Загадка – це своєрідна, колоритна, вправно побудована метафора, яка часто в завуальованій формі розкриває сутність певного предмета або явища через ознаки реалій. Так розвивається мислення. Розгадуючи загадки, учні поступово починають складати власні, що сприяє розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення та кмітливості. Вивчаючи в 7 класі тему «Ферум. Залізо. Поширеність Феруму в природі», розпочинаю урок із такої загадки: «У землі було, у кузні кувалося, а по землі розгулялося». Вивчаючи у 8 класі тему «Хімічні властивості кислот», на етапі узагальнення вивченого матеріалу питаю, що це за індикатор такий: «Він хитро на сполуки діє: з лугами він – синіє, з кислотами - червоніє».

Кросворди. Використання кросвордів завжди добре впливає на процес навчання. Правила розгадування кросвордів учням добре знайомі, тому вчителеві не потрібно багато часу для того, щоб пояснити учням завдання. Можна використовувати стандартний кросворд, який передбачає відповіді на поставлені питання, а в разі правильної відповіді в учнів з’являються підказки у вигляді окремих літер, що допомагає при вирішенні наступних питань. Можна заздалегідь запропонувати окремим учням самостійно скласти кросворд із вказаної те-ми і під час уроку запропонувати відповісти на нього іншим учням. Можливим є і й інший варіант. Учням повідомляється ключове слово і кількість літер у певних словах. Перед ними ставиться завдання встановити, що означають зашифровані слова. Крім того, учні повинні не лише відгадати кросворд, але й самі до нього питання. Кросворд «Хімічні елементи» ( для 8 класу) Ключове слово «Менделєєв» - прізвище видатного російського хіміка, який зробив величезний внесок у розвиток хімічної науки. Заповніть порожні клітинки по горизонталі таким чином, щоб можна було прочитати назви металів. Питання:

1.Цей метал часто зустрічається в домашньому господарстві. Він надає предметам гарного вигляду і зберігає їх від корозії. Наносять його на предмети за допомогою електрики. (Хром)

2.Висока пластичність простої речовини, що утворена цим елементом, сприяла виникненню прикладного мистецтва – художньої обробки металів. (Аргентум)

3.Цей метал не піддається корозії у морській воді. (Титан)

4.Цей метал відкрив П.Кюрі. (Радій)

5.Здатність цього металу легко віддавати електрони зробила його незамін-ним при виготовленні фотоелементів. (Цезій)

6.Посуд з цього металу зараз широко використовується, але ще у ХІХ сто-літті він був дуже рідкісним. (Алюміній)

7.Назва цього металу одночасно є назвою однієї з частин світу.( Європій)

8.Цей метал названо на честь видатного хіміка. (Менделєвій)

9.Цей метал широко застосовують в електричних лампах. (Вольфрам)

Результативність

Ігрові прийоми навчання відіграють важливу роль у сучасній освіті. Систематичне використання ігор та ігрових елементів на уроках сприяє розвитку пізнавального інтересу до предмета, що позитивно впливає на рівень засвоєння учнями хімічних знань. Гра привчає до колективних дій, прийняття як самостійних, так і скоординованих рішень, стимулює практичні навички, розвиває уяву та інтуїцію. Ігрові технології мають потенціал подолання однобічності інтелектуального розвитку. Застосування в навчальному пізнанні ігрових технологій стимулює розвиток усіх сфер особистості учнів — мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, комунікативної,діяльнісної. Гра є однією з форм організації пізнавальної діяльності, мета якої — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчув би свою інтелектуальну спроможність пізнавати нове

Використані ресурси

Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії.-Х.:Вид.група «Основа»,2011.-128с.

Ігрові технології навчання на уроках хімії.7 клас/Л.С.Дячук, Н.М.Загнибіда.-Тернопіль-Харків:Видавництво «Ранок»,2010.-176с.

Дидактичні ігри на уроках хімії в курсі 12-річної школи / Г.С.Науменко, О.О.Загубинога.-Х.:Вид.група»Основа»,2008.-188с.

Інновації на уроках хімії / К.М.Задорожний.-Х.:Вид.група»Основа»,2007.-144с.

Метали: розробки уроків:10 клас / О.Деленко,С.Деленко.-К.:Шкільний світ,2010.-128с.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Конспект уроку "Чисті речовини та суміші"

Конспект уроку "Фізичні та хімічні властивості кислот"

Позакласний захід