Дар'янко Ніна Олександрівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Дар'янко Ніна Олександрівна

Тема

Розвиток творчих здібностей учнв як крок до формування естетичних почуттів, образної пам'яті, психологічної спостережливості учнів

Актуальність

Актуальність досвіду: Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини. Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти. Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні. Дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти. Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання. Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Теоретичну базу досвіду становлять положення, що ґрунтуються на психологічній теорії творчої особистості та її розвитку( Р.Грановська, Я.Пономарьов), роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г.Сазоненко, В.Бондар, А.Горальський, А.Маслоу). Особливої уваги, на мою думку, заслуговує праця "Основи педагогічної творчості" ( автор С. О.Сисоєва ), в якій обґрунтовано модель творчої особистості учня, розглянуто специфіку формування креативної особистості дитини. Ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко), проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков , О.Пєхота), особистісно орієнтованого навчання (О.Савченко ,С. Подмазін ), спрямовані на реалізацію теми досвіду, стали частковими теоретичними положеннями. Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.

Новизна, провідна ідея

В сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу актуальні дидактичні заповіді В.О.Сухомлинського: «…Навчити дітей мислити і почувати – це перший крок до творчості», значить, до вдосконалення, щастя жити «між людьми». Упродовж кількох років працюю над проблемою розвитку творчих здібностей учнів. Багато років у моїй роботі незмінним помічником залишається В.О.Сухомлинський, його погляди на місце дитини у суспільстві та значення особистості педагога у формуванні творчого, інтелектуального й соціально компетентного, креативно мислячого громадянина України. В.О.Сухомлинський вважав, що у кожній дитині закладено певний творчий потенціал. Власний досвід переконав мене в істинності таких висновків. Вивчаючи праці видатного педагога, часто знаходжу спільність думок ученого із власним баченням шляхів розвитку творчості школярів. Творчість - природна потреба людини. ВВажаю. що в кожній дитині природньо закладений певний творчий потенціал. Виявляти здібності дитини, розвивати їх, навчати бачити прекрасне, емоційно сприймати довкілля, грамотно та образно висловлюватися – таке нелегке завдання ставлю перед собою, хоч праця копітка, об’ємна, вимагає творчих зусиль. Наснаги надає впевненість, що уроки української мови та літератури, де панує слово, розвивають поетичний хист, уяву, мислення, стають для дітей незабутньою зустріччю із духовністю.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

В. Сухомлинський стверджував, що за маленькою шкільною партою твориться народ. А творять його , в першу чергу ,вчителі української мови та літератури, «наставники думки, волі, духу людини», бо наука рідної мови, літератури – наука про найголовніше: про Україну, рідну землю, її силу й красу, її минуле й майбутнє. Найефективнішим засобом розвитку творчих здібностей учнів є інтерактивні технології навчання. Ця тема є актуальною, бо: – забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; – сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; – робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури. Суть досвіду у впровадженні таких принципів: – сприйняття дитиною нових знань має бути осмисленим; – думати, розуміти сутність речей; – аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов; – створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра; – розвивати творчу уяву учня , асоціативне мислення; – прагнення постійно вдосконалюватися; – розв'язувати дедалі, складніші творчі завдання(випереджальне навчання); – перевага в роботі надається нестандартним урокам, які сприяють розкриттю творчого потенціалу вчителя і учнів; – вивчає індивідуальні особливості дітей, сприяє розвитку їхніх здібностей; – особистим прикладом виховує повагу до моральних принципів; У досягненні цього найбільш сприятливими є використання інтерактивних технологій, впровадження яких забезпечує: – якісний рівень знань; – робить урок цікавим; – досягнення максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем. Працюючи над певною темою, використовую такі інтерактивні технології на уроках української мови: «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення». Наприклад, інтерактивна технологія «Мікрофон» використовується найчастіше на етапі мотивації навчальної діяльності, коли намагаюся зосередити увагу школярів на осмисленому сприйнятті матеріалу, використовую різні прийомивипереджального навчання. Учні мають висловити власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми. У такий же спосіб проводиться й підсумковий етап уроку. - На уроці я дізнавсь про… - На уроці цікавим було… - Отримані на уроці знання я застосую… -Як епіграф розкриває зміст уроку ? - Найважливіше, що я засвоїв,— це... - Найцікавішим для мене було… - Найскладнішим на уроці виявилося… - Ще варто попрацювати над… На уроках української літератури використовую інтерактивні технології: «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект» ( із застосуванням комп’ютерних технологій), «Коло ідей», «Дебати», «Асоціативний кущ», «Сенкан», «Гронування». Ефективним буде той урок, на якому присутні глибокі теоретичні знання , ретельна підготовка, творчий підхід учителя. Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими. Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки. Використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а лише засобом, який сприяє співробітництву на уроці. Інтерактивна технологія «Метод ПРЕС» використовується, щоб учням довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою: – я вважаю,… – тому що … – отже, …. Найчастіше ця технологія навчання використовується на уроках літератури в старших класах при обговоренні проблемних питань. Учні класу на основі прочитаного твору можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки. На уроках літератури використовуються такі інтерактивні вправи: «діалог», «синтез думок», «спільний проект» ( із застосуванням комп’ютерних технологій), «коло ідей», «дебати», «асоціативний кущ», «сенкан», «кубування»: 1. «Діалог». Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення в кінцевому тексті, переліку ознак. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших. 2. «Синтез думок». Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. 3. «Спільний проект». Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків. 4. «Коло ідей». (Раунд робіт, кругова система). Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі. 5. «Дебати». Це один з найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Впровадження таких вправ дає змогу розв’язувати ряд завдань: - пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати схилятися до запропонованої думки; - розвивати критичне мислення школярів; - навчити бачити помилки або логічні порушення у твердженнях інших учнів; - вміти аргументувати власні думки, змінювати їх; - диференціювати, індивідуалізувати процес навчання; - розвивати аналітичне мислення учнів; - формувати в них навички самооцінки, самоконтролю своєї навчальної діяльності; - сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми; - формувати творче мислення; - підсилювати уяву, що є потужним стимулом народження нових ідей, пошуку альтернативних рішень, їх аналізу і синтезу, що в майбутньому відкриється основою інноваційного мислення і діяльності; - сприяти психічному розвитку дітей; - створювати успішну адаптацію учнів до сучасних соціально-економічних умов життя; - забезпечувати цілісність педагогічного процесу, єдності навчання і виховання учнів; - формувати потреби в знаннях, високих мотивів навчання і прагнення до самоосвіти. Але виникають і певні труднощі, а саме: - іноді важко контролювати процес взаємонавчання; - результати роботи учнів менш передбачувані; - організувати роботу всіх учнів; - навчити вислуховувати думку іншого; - навчити аргументовано висловлювати власну точку зору. Готуючись до кожного уроку, слід пам’ятати слова А.Макаренка: «Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності». Спілкуючись із дітьми, обираю такі методи й прийоми, які б якнайкраще сприяли розвиткові та формуваннюкомунікативної компетенції учнів, без якої у майбутньому неможлива повноцінна діяльність особистості. Прагну розвивати мовленнєві уміння учнів, що визначають мовленнєву поведінку, намагаюст створювати умови на уроці, які б сприяли бажанню дітей спілкуватися, висловлюватися, впливати на опонента (співрозмовника).Таким чином, мовна компетенція передбачає вдосконалювати мовленнєві уміння учнів, тобто уміння слухати, читати і писати. Використовую комунікативні методи , до яких можна віднести ті, що сприяють розвитку говоріння, аудіювання, читання та письма. Слід зазначити основні з них: метод комунікативних вправ – респонсивні вправи, ситуативні, репродуктивні, ініціативні, дискутивні, описові, композиційні;. метод проектів – проектна діяльність вчить учня долати труднощі, працювати над собою, застосовувати знання для розв’язання проблем на практиці; дослідницький метод – учні самостійно або за допомогою учителя досліджують поставлене питання; проблемний метод – перед учнями ставиться проблема, яку вони вирішують разом із вчителем протягом уроку. Примушує учнів інтенсивно мислити, шукати і знаходити відповіді на питання, внаслідок чого знання набуваються не лише пам'яттю, а передусім розумом. Суттю комунікативної спрямованості навчання рідної мови є формування в учнів умінь розв’язувати комунікативні завдання з метою оволодіння спілкуванням, що сприяє формуванню мовної особистості. Активні методи навчання самостійна робота; проблемні і творчі завдання; дослідницькі та пошукові вправи; ігрові вправи; діалог, дискусія; метод проектів; самостійне спостереження; метод діалогічног викладу , бесіда. Ці методи використовую у своїй роботі з учнями,а саме: бесіду – для перевірки міцності засвоєння знань учнями, для обміну інформацією між учителем і учнями, для знаходження спільного й відмінного у мовних фактах і явищах тощо; метод спостереження застосовую тоді, коли факти і явища, що вивчаються, є специфічними для української мови або складними, потребують того, щоб у них спочатку розібралися шляхом аналізу тексту (прикладів), а потім вдавалися до відповідного теоретичного положення, граматичного визначення чи правила. Використання активних методів забезпечує розвиток логічного мислення, активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх здібностей, допомагає вчителеві реалізувати навчальні, розвивальні цілі уроку. Отже, основа мета даної методики – навчити людину вільно себе почувати у спілкуванні. Головне у роботі вчителя – результативність. Тому, щоб виявити рівень навченості учнів, використовую різноманітніметоди контролю: щоденне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів на заняттях, що дозволяє скласти уявлення про те, як учні сприймають і осмислюють навчальний матеріал, в якій мірі виявляють самостійність, кмітливість, творчість тощо; усне опитування (індивідуальне і фронтальне, усні заліки, екзамени тощо) полягає в постановці перед школярами запитань за змістом вивченого матеріалу і оцінюванні повноти, логічності і обґрунтованості їхніх відповідей; письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою письмових робіт (диктанти, перекази, класні й домашні твори, письмові відповіді на питання, реферати, вправи) дозволяє виявити уміння послідовно викладати матеріал, висловлювати свої думки на письмі; тестування здійснюється за допомогою набору стандартизованих завдань, які дають можливість за порівняно короткий час перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, виміряти обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок; складання схем,таблиць; самостійна робота здійснюється добором ефективних вправ, завдань з урахуванням випереджального навчання. Спонукаю учнів до розуміння, що для успішної самостійної роботи потрібно бути уважним і спостережливим, вміти запам'ятовувати, виконувати розумові операції, цінувати й раціонально розподіляти час, фіксувати прочитане, побачене, прослухане (у вигляді тез, конспекту, реферату, анотації, рецензії та ін.). Цьому навчаю учнів під час уроків, формуючи навички самостійної роботи, роз'яснюючи зміст і методику виконання домашніх завдань. Так, на уроках використовують роботу з підручником, довідковою літературою, спостереження і самоперевірку, взаємоперевірку, необхідні учневі під час виконання домашніх завдань. Практикують також бесіди на теми :«Як готувати уроки», «Бережи хвилину» та ін. Важливою умовою ефективності самостійної роботи учнів є систематичне контролювання виконання домашніх завдань, об'єктивна оцінка їх результатів. Посилити контроль за виконанням домашніх завдань дає змогу систематична перевірка учнівських записів у щоденнику. Одним із засобів організації самостійної науково-пошукової роботи учнів є застосування у навчальному процесівипереджальних пізнавальних завдань. Вони спрямовують учнів на самостійне оволодіння матеріалом до його вивчення за програмою на уроці. Випереджальні завдання учні виконують добровільно. Вибір та виконання їх здійснюють з урахуванням інтересів та навчальних можливостей дитини, зони її найближчого розвитку. Випереджальними завданнями є читання додаткової та художньої літератури; спостереження за явищами природи та суспільного життя, практичною та дослідницькою роботою; складання власних завдань, пошук навчального матеріалу. Метою застосування випереджальних завдань є стимулювання учнів до самостійної роботи, формування у них позитивної мотивації до навчання, готовності до самоосвіти, прийомів розумової діяльності. Виконання випереджальних індивідуальних завдань учнями з високим та середнім рівнями пізнавальної діяльності спрямоване на поглиблення та розширення знань, розвиток творчих здібностей. Учням з низьким рівнем пізнавальної діяльності такі завдання даю з метою розвитку мислення, запобігання та ліквідації прогалин у знаннях. Перед виконанням випереджальних завдань учні отримують допомогу від учителя у формі інструктажу, планів, пам'яток, карток - підказок тощо. Завершують виконання випереджальних науково-пошукових самостійних завдань контроль, аналіз та оцінювання виконаних робіт, повідомлень, вправ, творів, малюнків, доповідей, рефератів, виготовлення наочних посібників, складених планів досліджень та експериментів. Наприклад, види завдань випереджального навчання (7клас,тема«Дієприслівник»), які я намагаюсь використовувати на уроках мови. Гра «Я – лінгвіст» Поясніть значення поданих фразеологічних зворотів. Складіть з ними речення. Доберіть до українських фразеологічних зворотів відповідні російські. Не шкодуючи сил. Власне кажучи. Між нами кажучи. Добра добувши, кращого не шукай. Не кажучи лихого слова. Кладучи руку на серце. Методична цінність: учні , не вивчаючи російської мови, у спілкуванні використовують росіянізми, що не відповідає вимогам літературної української мови. Таке завдання спонукатиме до розвитку словника дітей, формуватиме прагнення до систематичної роботи зі словниками. Гра «Редактор». - Відредагуйте речення і запишіть1) Спускаючись з гори, у мене зламалась лижа. 2) Міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода. 3) Йдучи по коридору, двері прочинилися. 4) Увійшовши в ліс, сонце сіло. 5) Простягнувши руку по ягоду, з куща почулося шипіння. 6) Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі. 7) Здавши прочитану книжку, бібліотекар порадив мені нову. Методична цінність: редагуючи речення, учні закріплюють правили написання розділових знаків у реченнях із дієприслівниковими зворотами; набувають навичок редагування написаних самостійно текстів. Творче конструювання. Прочитайте прислів'я. Перебудуйте складні речення на прості так, щоб виділена частина була замінена на дієприслівниковий зворот. Запишіть утворені речення.Зразок: Забуває дати — не забуває взяти. Забуваючи дати, не забуває взяти. 1. Коли ідеш у гостину, бери хліб у торбину. 2. Дає малу нитку — дере на цілу свитку. 3. Якщо надувсь як сич, гостей не клич. 4. Добре чортові в дудку грати, як він сидить в очереті.• Визначте вид кожного з утворених дієприслівників Методична цінність: таке завдання потребує від учителя застосовування випереджального навчання. А саме: види складних речень вивчаються в 9 класі, добір синтаксичних синонімів також. Але учні вже в 7 класі повинні вирізняти у тексті складні речення, осмислено ставити потрібні пунктограми. Використовую диференційований та індивідуальні підходи у роботі з дітьми, здійснюю зв’язок із батьками. Намагаюсь повідомляти батькам про досягнення та проблеми їх дітей. Систематично проводжу консультації із слабововстигаючими учнями з метою покращення знань. Додатково консультую обдарованих дітей, застосовую різні форми заохочення дітей до навчання, використовую випереджальне навчання. Значної уваги надаю викладанню програмового матеріалу укрупненими частинами. Практика переконує, що в умовах відсутності конче потрібного унаочнення, пропоновані схеми, саморобні таблиці, технологічні картки, алгоритми зручні в користуванні, оскільки вони компактні, місткі, доступні для сприйняття, дозволяють показати спостережувані явища в динаміці і сприяють успішному запам’ятовуванню й відтворенню опорних сигналів, а також можуть легко вводитись у програму комп’ютера. Вивчення мовного матеріалу укрупненими частинами забезпечує потрібну якість знань, їх системність. В учнів формуються вміння узагальнювати, систематизувати, досліджувати. Вивчення мови шляхом укрупнення одиниць засвоєння вимагає узагальнення і повторення пройденого упродовж усього періоду навчання . Завдяки такої наочності вивільняється час на вивчення програмового матеріалу, з'являється реальніша можливість планувати систему різнотипних уроків. Вивільнення навчального часу дає змогу також урізноманітнити заняття і підвищити якість навчання. Унаслідок систематичного використання узагальнювальних таблиць і схем досягається економія навчального часу, створюються умови для активізації пізнавальної діяльності.Окрім цього,ефективним прийомом у своїй діяльності є навчання учнів за допомогою алгоритмів, що характеризується постановкою системи питань і алгоритмічних завдань. Алгоритм дається здебільшого у письмовій формі. Він має властивість однозначно визначає дії людини, так що завдання за цим алгоритмом виконуватиметься тими ж самими способами. Дуже важливо дотримуватися послідовності дій і операцій, визначених алгоритмом, що приведе до безпомилкового результату.Алгоритм – це чітка, розумова, з методичною доцільністю продумана система логічних операцій, послідовне виконання яких неминуче приводить до правильного розв'язання задач. Алгоритми найповніше, найефективніше реалізують методичні принципи роботи з граматичними правилами, сприяють злиттю в одне ціле двох процесів – засвоєння і застосування правила на письмі. Алгоритми не замінюють правил підручника, а приводять їх у чітку систему і зближують теоретичні і практичні моменти. Алгоритми бувають прості і складні, а отже, – легші й важчі. Чим старший клас, тим більше вони ускладнюються, подається більше запитань. Для розв’язання граматичних завдань використовую різні види алгоритмів, які спонукають учнів до пошуку відповідей на запитання випереджального характеру.

Результативність

Участь у конкурсах, олімпіадах 2011-2012 н. рік. Районний етап Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Андрущенко Дмитро 5кл. -ІІ місце 2. Моргаль Софія 7 кл. - ІІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Моргаль Софія 7 кл -ІІІ місце Обласний конкурс творчих робіт "Здорове життя - успіх буття" 1.Гужва Марина - ІІІ місце 2012-2013 н. рік Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Андрущенко Дмитро 6кл. -ІІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Моргаль Софія 8кл -ІІІ місце 2. Андрущенко Дмитро 6кл.- ІІІ місце 2013- 2014 н. рік Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Колотуша Віталій 8кл. -ІІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Андрущенко Дмитро 7 кл.кл -ІІ місце 2014-2015 н. рік Всеураїнська олімпіада з української мови та літератури 1. Андрущенко Дмитро 8 кл. -ІІ місце 2. Колотуша Віталій 9 кл.- ІІІ місце 3 Могаль Софія --ІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Андрущенко Дмитро 8 кл.кл -ІІІ місце 2. Колотуша Віталій 9 кл. -ІІІ місце Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Колотуша Віталій 9 кл. -ІІІ місце 2. Могаль Софія 10 кл. - ІІІ місце

Використані ресурси

1.Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76 – 95. 2.Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності // Початкова школа. – 1995. – № 7. – С. 26-30. 3.Печерська Е. Уроки різні та незвичайні // Рідна школа. - 1995. - № 4. - С.62-65. 4.Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003. - 192 с. 5.СисоєваС.О.Основи педагогічної творчості вчителя:Навч.посіб.К.,1994. 6.Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред. загальнопед. газ., 200

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Тема. І. Малклович. Розповідь про поета. «Свічечка букви» «ї»». Глибокі роздуми поета про те, щоб уберегти свою мову Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю письменника, допомогти усвідомити ідейно-художній зміст поезії, навчати аналізувати прихований зміст, розвивати вміння виразно й усвідомлено читати вірші, навички висловлювати свої судження з приводу прочитаного, творчі здібності учнів, виховувати пошану до рідної мови, поезії, естетичний смак Тип уроку. Комбінований Обладнання: портрет поета, дитячі книжки видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», малюнки учнів на тему «Рідна мова,роздавальний матеріал, скульптура Івана Бровді «Пам'ятник Кирилу і Мефодію», схема аналізу ліричного твору. Хід уроку І. Актуалізація опорних знань 1. Перевірка д/з: (тестові завдання за тв. В. Сосюри, Б. Олійника, В. Підпалого) ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів, 1.Вступне слово вчителя. Поезія - неповторний і різноманітний світ, створена письменником нова реальність. «Поезія - це завжди неповторність», - говорила відома українська поетеса Ліна Костенко. Нею можна милуватися як картиною, скульптурою; вслухатися як у музику, отримувати естетичну насолоду. 2. Забезпечення емоційної готовності до уроку. «Незакінчене речення». Якби я був поетом, я зараз написав би вірш про... 3. Слово вчителя. Про те, що доба поетів і поезії не пройшла, свідчить і творчість Івана Малковича, сучасного поета й видавця, культурного діяча. Записуємо тему уроку. Ми з вами сьогодні переконаємось, що неповторна поезія засвідчує й неординарну особистість. У цьому допоможе нам творчість Івана Малковича. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу. 1. Вивчення життєпису поета (І група) Ознайомлення з виставкою книжок. 2. Робота зі змістом поезії «Свічечка букви «ї»». а) Аналіз заголовка  Про що може йтися в поезія з такою назвою?  Чому авторові важливо вказати, що цс «свічечка», а не «свічка»? З якою метою вжито це пестливе слово? б) Виразне читання поезії вчителем і учнями в) Бесіда  Віршеві «Свічечка букви «ї»» сам автор дав назву «Напучування старого вчителя». Яка з цих двох назв здається вам більш доречною І чому?  Навіщо потрібно захищати букви?  Чого це букви ї то є, а не якісь інші?  Кому адресовано поезію? Знайдіть ці слова.  Чому саме дитині?  Як може маленька дитина своїми долоньками захистити букву?  Який зміст вкладено в ці рядки? Але затям собі Що колись Можуть настати і такі часи Коли нашої мови Не буде пам'ятати Навіть найменший соловейко  Сформулюйте своїми словами думку останніх трьох рядків Тому не можна покладатись Тільки на солов'я Дитино  Яка форма цього вірша? Що його відрізняє від інших віршів?  Виберіть із ряду ті слова, які асоціюються у вас з віршем І.Малковича: ніжність, здивування, тривога, насолода, краса, патріотизм, несхожість, незвичайність, простота, складність. г) Якби ви були художником, як зобразили ці букви?  Робота з ілюстраціями. д) Аналіз поезії за схемою 1. До якого виду лірики належить ця поезія? 2. Тема поезії 3. Ідея поезії. 4. Мовні засоби: тропи і фігури. 5. Особливості рими. 6. Над чим змушує задуматись твір? Є) робота з скульптурою Івана Бродві «Пам’ятник Кирилу і Мефоді ІV. Підбиття підсумків 1) І група – рольова гра. Уявіть себе в ролі кореспондента і поета. Візьміть інтерв’ю у І. Малковича ІІ група розв’язання проблемного запитання. «Наскільки важливим є те, чи розмовляєш ти рідною мовою?» з а алгоритмом: 1. Я вважаю, … 2. Тому, що… 3. Наприклад,… 4. Отже,… 2) Захист плакатів-закликів про рідну мову. 3) Прослуховування вірша про мову, складеного ученицею. 4) Слово вчителя. V. Домашнє завдання: Навчитися виразно читати й аналізувати поезію, скласти кросворд за матеріалом уроку, або написати лист письменнику; *підготувати на основі християнських вірувань повідомлення про янголів, хто малює – намалювати янголів Досягнення. Участь у конкурсах, олімпіадах 2011-2012 н. рік. Районний етап Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Андрущенко Дмитро 5кл. -ІІ місце 2. Моргаль Софія 7 кл. - ІІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Моргаль Софія 7 кл -ІІІ місце Обласний конкурс творчих робіт "Здорове життя - успіх буття" 1.Гужва Марина - ІІІ місце 2012-2013 н. рік Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Андрущенко Дмитро 6кл. -ІІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Моргаль Софія 8кл -ІІІ місце 2. Андрущенко Дмитро 6кл.- ІІІ місце 2013- 2014 н. рік Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Колотуша Віталій 8кл. -ІІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Андрущенко Дмитро 7 кл.кл -ІІ місце 2014-2015 н. рік Всеураїнська олімпіада з української мови та літератури 1. Андрущенко Дмитро 8 кл. -ІІ місце 2. Колотуша Віталій 9 кл.- ІІІ місце 3 Могаль Софія --ІІ місце Міжнародний мовно-літературний кокурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 1. Андрущенко Дмитро 8 кл.кл -ІІІ місце 2. Колотуша Віталій 9 кл. -ІІІ місце Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика: 1. Колотуша Віталій 9 кл. -ІІІ місце 2. Могаль Софія 10 кл. - ІІІ місце