Дейнека Наталія Миколаївна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Дейнека Наталія Миколаївна

Тема

Підвищення мотивації навчальної діяльності учнів шляхом використання елементів інтерактивних технологій на уроках біології.

Актуальність

Актуальність досвіду пояснюється вимогами якісних змін у біологічній освіті, її модернізації, узгодження з потребами життя. ХХІ століття – це час формування високотехнологічного інформаційного суспільства і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного та соціального поступу країни. Саме тому освіта має базуватися на принципах диференціації навчання, орієнтації на особистість учня, формування його мотиваційної сфери, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей.

Одним з найважливіших шляхів формування позитивних відношень до навчання є створення в учнів позитивних мотивів навчання. Мотивація навчання - це найважливіший компонент кожного уроку. Мотивація виконує декілька функцій: збуджує поведінку дитини, направляє й організує урок, придає йому особисту значимість.

Метою реформування шкільної біологічної освіти є забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві. Важливо, щоб таке складне завдання вирішувалось шляхом використання інтерактивних технологій навчання.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Мотиваційний компонент сучасного уроку біології базується на шести педагогічних технологіях. Гуманістична технологія. В Сухомлинський). Технологія „Дитина – природа”. (В. Сухомлинський). Технологія „Створення ситуації успіху”. (А. Бєлкін В. Сухомлинський,) Технологія дослідження. (В Андрєєв М. Кларін,). Технологія колективного виховання (І. Іванов, В. Сухомлинський). Сугестивна технологія ( Г. Лозанов).

Теоретичні аспекти наукової бази досвіду пов'язані з визначенням сутності інтерактивних методів навчання, які визнані вчителями та управлінцями дієвим засобом впровадження нових освітніх технологій. Визначення класифікацій інтерактивних методів навчання, найбільш поширених і придатних їх видів для розв’язання навчальних завдань набули висвітлення в працях російських (О. Коротаєва, Г. Мітіна, Г. Самохіна, С. Стилік, Н. Суворова, Г. Шевченко) та українських (А. Мартинець, М. Скрипник, Л. Пироженко, О. Пометун та ін.) вчених.

Новизна, провідна ідея

Сучасне життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі і нестандартні рішення. Формування особистості сучасного типу, громадянина й патріота суверенної Української держави є одним із найважливіших завдань сьогодення, реалiзацiя якого покладається на систему освіти, де провідна ланка –у розвитку життєвих компетенцій через навчально- виховний процесс у школі, щоб сформована особистість була компетентною у всіх сферах людського життя.

Новизна педагогічного досвіду полягає в тому, що зроблено спробу побудови дидактичної моделі інтерактивного уроку біології; показана роль інтерактивних методів у підвищенні мотивації навчальної діяльності учнів, результативності уроку біології. Практичне значення педагогічного досвіду визначається розробленою організаційно-методичною системою використання інтерактивних методів як засобу підвищення ефективності сучасного уроку біології. У системі поєднано інтерактивні форми і методи у педагогічну модель, складовими якої є кооперативне навчання, ігрові технології, дискусії, проектні та тренінгові методи навчання.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Педагогічна технологія – це система функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, побудованої на науковій основі, запрограмованої в часі й просторі, яка забезпечує досягнення намічених цілей.

Технології інтерактивного навчання передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язування проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації.

Вони ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; дають змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу. Під час уроку діти можуть вільно висловлювати свою думку і вислухати свого товариша, вчитель є другом, порадником, старшим товаришем. Активність на уроках не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створюючи відповідну атмосферу. Якщо навчання для дітей стає цікавим процесом, то воно для них вже необтяжливе. Саме пробудження спостережливості, зацікавленості навколишнім світом, бажання якомога більше знати і вміти - обо’язкові умови для успішного навчання дітей. Форми організації діяльності учнів на уроці :

1) групова - навчає одна людина, більше тих, хто слухає, чим тих, хто говорить;

2) кооперативна (колективна) - спосіб навчання в малих групах.

Кожна людина має дві потреби: потреба росту й бути в безпеці, прилучившись до групи людей. При кооперативному способі навчання досягається спільна діяльність заради досягнення загальних цілей. У дітей з'являється впевненість у собі, вони пишаються навчальними успіхами один одного. Кооперативне навчання може існувати не тільки в групах, але й у парах. Окремої уваги вимагає організація роботи в малих групах. Коли потрібно вирішити складні проблеми колективним розумом. Приклади деяких конкретних методик роботи в малих групах:

«Діалог» - його суть полягає в тім, що групи шукають погоджене рішення, а результат роботи повинен бути відображений у вигляді схеми, перерахування ознак, кінцевому тексті, що потім записується в зошитах. Ця методика включає протистояння й критику позицій тієї або іншої групи, а вся увага зосереджена на сильних моментах позиції інших. Експерти фіксують загальні погляди і під завершення роботи дають узагальнену відповідь на завдання, що записується всіма.

«Синтез думок» - схожий на попередній метод, з тією різницею, що учні не ведуть записи на дошці, а всі записи роблять на аркушах, які потім передають наступній групі. У цьому аркуші підкреслюються думки, з якими дана група не згодна. Експерти обробляють ці аркуші, зіставляючи написане, роблять загальний звіт, що потім обговорює весь клас.

«Спільний проект» - у цьому випадку групи одержують завдання різного змісту, які висвітлюють проблему з різних боків. При завершенні роботи кожна група робить звіт і робить свої записи на дошці. Із цих записів ніби складається спільний проект, що рецензується й доповнюється групою експертів.

«Пошук інформації» - метод застосовується, якщо потрібно якось пожвавити сухий, найчастіше нецікавий матеріал. Суть його в тім, що відбувається командний пошук інформації, що доповнює вже наявну (прочитану вчителем лекцію або домашнє завдання) з наступними відповідями на питання. Для груп розробляються питання, відповіді на які можна знайти в підручниках, роздавальному матеріалі, документах і т.д. Завжди визначається час, протягом якого потрібно проаналізувати інформацію й знайти відповіді на питання.

«Коло ідей» - метою є вирішення гострих спірних питань, складання списку ідей і залучення всіх учнів до обговорення питання. Всі групи повинні виконувати одне і теж завдання, що складається з декількох питань (позицій), які представляються групами по черзі. При відповідях кожна із груп озвучує тільки один аспект проблеми, а вчитель задає питання по колу доти, поки ідеї не закінчаться. Це виключає можливість доповіді всієї інформації однією групою.

Всі перераховані методи інтерактивних методів навчання ставляться до технологій кооперативного навчання, коли учням потрібно скооперуватися для виконання завдань вчителя, активної роботи на уроці, засвоєння матеріалу і вироблення навичок спілкування при дискусії й аргументації своїх позицій. Величезним плюсом даного виду навчальної діяльності є залучення абсолютно всіх учнів класу у спільну роботу. Труднощі полягають в умінні вчителя організувати роботу учнів і привчити їх до такої роботи як постійної. Звичайно, це не все, що можна використовувати. На основі цих методів можна будувати інші, або придумувати щось принципово нове, у цьому і полягає перевага інтерактивного навчання.

Технологій інтерактивного навчання існує величезна кількість. Кожний вчитель може самостійно вигадувати нові форми роботи із класом.

Види роботи:

1) Робота в парах.

2) Ротаційні (змінні) трійки.

3) Карусель.

4) Робота в малих групах.

5) Акваріум.

6) Незакінчена пропозиція.

7) Мозковий штурм.

8) Броунівський рух.

9) Дерево рішень.

10) Суд від свого імені.

11) Громадські слухання.

12) Рольова (ділова) гра.

13) Займи позицію.

14) Дискусія.

15) Дебати.


«Карусель»: утворюється два кільця: внутрішнє й зовнішнє. Внутрішнє кільце – це сидячі нерухомо учні, а внутрішнє – учні через кожні 30 секунд змінюються. Таким чином, вони встигають проговорити за кілька хвилин декілька тем і постаратися переконати у своїй правоті співрозмовника.

Технологія «Акваріум» полягає в тому, що декілька учнів розігрують ситуацію в колі, а інші спостерігають і аналізують.

«Броунівський рух» припускає рух учнів по всьому класі з метою збору інформації із запропонованої теми.

«Дерево рішень»: клас ділиться на 3 або 4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює питання й робить записі на своєму «дереві» (аркуш ватману), потім групи міняються місцями і дописують на деревах сусідів свої ідеї.

«Займи позицію». Зачитується яке-небудь ствердження і учні повинні підійти до плаката зі словом «ТАК» або «НІ». Бажано, щоб вони пояснили свою позицію.

Інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів. Ця модель бачить спілкування в системі учень-вчитель, наявність творчих (часто домашніх) завдань як обов'язкових. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. Інтерактивна творчість вчителя й учня безмежна. Важливо тільки вміло направити її для досягнення поставлених навчальних цілей.


Ігрові технології. « Духовне життя дитини. – писав В.Сухомлинський, - повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки , музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка» Гра у навчальному процесі добирається з урахуванням психофізичних особливостей дітей, створює мотивацію, близьку до природної, збуджує інтерес, підвищує рівень навчальної праці, розвиває комунікативні навички.

У процесі роботи я застосовую різні групи ігор: предметні, сегментно-рольові, дидактичні, інтелектуальні й рольові. Інтелектуальні й рольові ігри я найчастіше використовую під час проведення виховних заходів в позакласній роботі при проведенні тижнів біології. Усі ці ігри носять пізнавальний і розвивальний характер.

Завдяки ігровим формам вдається залучити пасивних учнів до процесу навчання, ігри дають змогу дитині повірити в свої сили, відчути успіх. Учням подобаються ігри: «Хто швидше», «Хто більше», «Збери слова», «Так чи ні», «Ланцюжок», «Крокуй-кажи», «Добери пару», «Цікава торбинка», « Зайвий» та інші.

Спонукають учнів до активного мислення на уроці різноманітні цікаві завдання, ребуси, кросворди, загадки, загадкові кросворди, роботу над якими організовую у формі гри. Під час проведення уроків використовую нетрадиційні форми роботи: уроки-подорожі, уроки-консиліуми, уроки-змагання, уроки-конференції, уроки-панорами та інші.

Результативність

Використані ресурси

Борміна Т.М. Використання інтерактивних технологій на уроках біології//Біологія .- 2008.-№34.- с.10-11.

Кулініч, Ольга. Інтерактивні уроки біології людини. 9 клас/ О. Кулініч,Л. Слободянюк. - 2007

Небакова Т. Використання активних та інтерактивних технологій навчання на уроках біології// Біологія.-2006.-№3.- с.3

Пасечко Н., Сиротенко Г. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.— X.: Вид. група «Основа», 2003.

Перверзєва С.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології з використанням інтерактивних технологій//Біологія.-2008.-№4.-с.8-11.

Салівон Н.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання методики розвитку критичного мислення учнів // Біологія.-2007.-№19.-с.14.

Технології навчання біології: Навч.-метод. посіб. / Упоряд. К.М. Задорожний. – К., 2007

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Опис досвіду

Дидактичні матеріали

Досягнення

Презентації