Деменко Олена Валентинівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Деменко Олена Валентинівна

Тема

Підвищення мотивації самостійної роботи учнів на уроках математики

Актуальність

Одним з основних завдань школи є підготовка учнів до життя в сучасному

суспільстві, виховання мислячої людини, яка б уміла аналізувати, порівнювати, орієнтуватися в потоці інформації. А для цього необхідно створити умови для виявлення творчих сил дитини, формувати в учнів самостійне мислення, підштовхувати їх до самостійної творчості, готувати до безперервної освіти й самоосвіти, до усвідомлення необхідності поповнювати свої знання і вміння.

Гуманізація освіти передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів методичної

системи навчання, створення максимально сприятливих умов для розкриття і розвитку здібностей та обдарувань дитини. Один із провідних напрямків гуманізації — впровадження особистісно зорієнтованого навчання, мета якого не тільки навчати й виховувати учня, а й формувати в ньому особистість. Такий підхід до навчального процесу передбачає індивідуалізацію, а отже, й диференціацію навчання, ефективним засобом якої за певної умови організації є самостійна робота.

Самостійна робота учнів є одним із головних засобів систематичного й швидкого

засвоєння матеріалу. Учні, які навчилися самостійно працювати, набувають навичок роботи з книгою, одержують більше задоволення від своєї, роботи, оскільки особисто долають перешкоди, шукають кращі способи швидкого розвязання проблеми.

Проблема самоосвіти та саморозвитку особистості сьогодні дійсно важлива.

Тому, дним із головних завдань сучасної математики є завдання навчити учнів самостійно працювати, оскільки темпи надходження наукової інформації надзвичайно зросли і практично кожній людині, яка хоче мати роботу та продуктивно працювати, необхідно увесь час поновлювати свої знання, а то й переучуватись, а це можливо лише за наявності сформованих умінь і навичок самостійної роботи.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Гуманізація освіти передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів методичної системи навчання, створення максимально сприятливих умов для розкриття і розвитку здібностей та обдарувань дитини. Один із провідних напрямків гуманізації — впровадження особистісно зорієнтованого навчання, мета якого не тільки навчати й виховувати учня, а й формувати в ньому особистість. Такий підхід до навчального процесу передбачає індивідуалізацію, а отже, й диференціацію навчання, ефективним засобом якої за певної умови організації є самостійна робота.

Одне з головних завдань сучасної математики - навчити учнів самостійно працювати, оскільки темпи надходження наукової інформації надзвичайно зросли і практично кожній людині, яка хоче мати ро¬боту та продуктивно працювати, необхідно увесь час поновлювати свої знання, а то й переучуватись, а це можливо лише за наявності сформованих умінь і навичок самостійної роботи.

В основу свого бачення уроку я поклала такі ідеї:

 Не думці слід навчать, а думать! ( І.Кант)
 Не достатньо отримувати знання;треба знайти їм застосування.
 Не достатньо тільки бажати; треба творити. (Й.Гете)
 Земля не належить нам, це ми належимо Землі! (Вождь індіанців сіу)
 Неталановитих дітей не буває!
 Сьогодні діти - завтра народ! (В.Сухомлинський

Новизна, провідна ідея

Самостійна робота учнів є одним із головних засобів систематичного й швидкого засвоєння матеріалу. Учні, які навчилися самостійно працювати, набувають навичок роботи з книгою, одержують більше задоволення від своєї, роботи, оскільки особисто долають перешкоди, шукають кращі способи швидкого виконання роботи, досягають результату без сторонньої допомоги.

Самостійна робота розвиває в учнів а) кмітливість, ініціативу, творчість, твердість волі, наполегливість і завзяття в роботі, дисциплінованість; б) сприяє зміцненню знань і навичок, дає можливість поглиблювати й розширювати знання, привчає до роботи з книгою; в) активізує викладання, надає можливість вчителеві вивчити можливість кожного учня в процесі його роботи, спостерігати й відзначати його сильні і слабкі сторони; г) полегшує проведення поточного обліку роботи учня.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Самостійна робота учнів – це робота, котра виконується ними за завданням вчителя, без його безпосередньої участі (але під його керівництвом) у спеціально відведений для цього час. Для її виконання учні повинні докласти певних зусиль і відобразити в тій чи іншій формі результати своїх дій. Без самостійної роботи учнів неможливий процес оволодіння знаннями на різних етапах уроку – при вивченні нового матеріалу, його закріпленні і т.д.

В теорії і практиці навчання найбільш розповсюдженими є такі підходи до класифікації самостійних робіт:

- за дидактичною метою;

- за рівнем самостійності учнів;

- за ступенем індивідуалізації;

- за джерелом і методом набуття знань;

- за формою виконання;

- За місцем виконання.

Самостійні роботи за своїм дидактичним призначенням поділяються на навчальні та контролюючі.

За степенем самостійності учнів виділяють:

1) самостійні роботи за зразком

2) реконструктивно-варіативні

3) частково-пошукові (евристичні).

4) дослідницькі (творчі) самостійні роботи.

Класифікація за ступенем індивідуалізації має на увазі загальнокласні, групові та індивідуальні самостійні роботи.

Класифікація за джерелом і методом набуття знань містить найрізноманітніші види самостійних робіт. Перерахуємо найбільш розповсюджені з них:

- робота з книгою (підручником, довідковою літературою і т.д.);

- вирішування і складання задач;

- лабораторні і практичні роботи;

- підготовка доповідей, рефератів і т.д.

За формою виконання розрізняють усні і письмові самостійні роботи, а за місцем виконання – класні і домашні.

Результативність

Самостійна робота учнів є одним із головних засобів систематичного й швидкого засвоєння матеріалу. Учні, які навчилися самостійно працювати, набувають навичок роботи з книгою, одержують більше задоволення від своєї, роботи, оскільки особисто долають перешкоди, шукають кращі способи швидкого виконання роботи, досягають результату без сторонньої допомоги.

Самостійна робота розвиває в учнів

а) кмітливість, ініціативу, творчість, твердість волі, наполегливість і завзяття в роботі, дисциплінованість;

б) сприяє зміцненню знань і навичок, дає можливість поглиблювати й розширювати знання, привчає до роботи з книгою;

в) активізує викладання, надає можливість вчителеві вивчити можливість кожного учня в процесі його роботи, спостерігати й відзначати його сильні і слабкі сторони;

г) полегшує проведення поточного обліку роботи учня.

Організація самостійної роботи значно стимулює процес навчання, сприяє значному покращенню якості математичної підготовки учнів, органічно пов’язує вивчення теоретичних питань з практичною діяльністю. Контроль за виконанням самостійних робіт допомагає в організації тематичного обліку знань, сприяє розвитку мислення учнів.

Без самостійної роботи учнів неможливий процес оволодіння знаннями на різних етапах уроку – при вивченні нового матеріалу, його закріпленні і т.д.

Використані ресурси

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Самостійна діяльність учнів. – Дрогобич: Коло, 2006.

2. Левус О.І. Формування навичок самостійної роботи учнів на різних етапах уроку// Математика в школах України. – 2009. - № 5 (233). – С. 2-6.

3. Леонтьева М.Р. Самостоятельные работы на уроках алгебры. Пособие для учителем. - М.: Просвещение, 1978. – 64 с.

4. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 8 кл. з поглибл. вивч. математики.-Х.: Гімназія, 2008.-368 с.

5. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання. Алгебра, 8 клас. – Х.: Гімназія, 2007.

6. Савун Т.В. Організація самостійної та індивідуальної роботи учнів на уроках математики // Математика в школах України. – 2008. - № 11 (203). – С. 6-9.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)