Дерев'янко Людмила Григорівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

==Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)== Дерев'янко Людмила Григорівна


==Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)== Дерев'янко Людмила Григорівна
Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові

Дерев’янко Людмила Григорівна

Тема

Використання мультимедійної дошки на уроках математики

Актуальність

Швидкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі математики.

Теперішній світ вимагає від сучасної молоді:

- вміння користуватись комп’ютерною технікою;

- володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій;

- застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності.

Досить актуальне упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому розвитку дитини.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні зміни висувають нові вимоги до підготовки вчителя нової генерації, що потребує створення й застосування нових освітніх систем, зміни освітнього процесу, форм, методів та засобів навчання. Виникає необхідність у створенні сучасної моделі підготовки майбутнього педагога. В існуючий моделі є суперечність між рівнем підготовки та сучасними вимогами до фахівця. Таким чином, оновлення змісту навчання є нагальною проблемою, що потребує нової схеми підготовки вчителя, здатного працювати в динамічних умовах сучасних комп‘ютерних технологій та активно їх використовувати у своїй професійній діяльності. На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп‘ютерні (інформаційні) технології, вони виступають як один із інструментів пізнання.

Новизна, провідна ідея

Мультимедійний урок - один із засобів особистісного навчання. Такий урок розрахований на кожного учня окремо і на клас в цілому. Кожен епізод уроку у окремого учня викликає:

- особисті почуття,

- бачення в окремих його частинах цілого,

-захоплення і бажання знайти результат,

- відповісти на поставлені запитання,

- бути активним до всього, що відбувається на змінних слайдах.

Такий урок -

- не примушує, а заохочує,

- пробуджує інтерес,

- захоплює побаченим,

- емоційний,

- насичений різновидністю і різноплановістю,

- різнорівневий,

- творчий і художній,

- надає впевненності у власних перемогах, які здобуті на етапах уроку чи взагалі на уроці.

Використання ІКТ розширює можливості:

- отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації, культурні зразки;

- поєднання традиційних джерел інформації та нетрадиційних;

- новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов'язане з використанням зорової та ауди- наочності.

Сучасний світ неможливо уявити без комп'ютерних технологій, вони досить міцно влаштувалися практично в усіх сферах діяльності людини. Освітній процес не є виключенням. Викладання математики, в силу особливостей самого предмета, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційних технологій. Інформаційні технології застосовуються мною як при проведенні уроків, так і в організації позаурочної діяльності учнів.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Я застосовую інформаційні технології на уроках математики у вигляді:

- мультимедійних сценаріїв уроків або фрагментів уроків;

- підготовки дидактичних матеріалів для уроків;

- готових програмних продуктів з математики;

- електронних підручників на уроці;

- пошуку необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

- комп'ютерних тренажерів для організації контролю знань.

Результативність

Застосування ІКТ, конструювання уроків-презентацій надає уроку специфічної новизни, дозволяє за короткий відрізок часу подати великий об’єм матеріалу, але подати його так, щоб учні поглибили, деталізували їх через виникнення нових яскравих образів та асоціацій. Мультимедійні презентації поліпшують наочність подачі матеріалу. До того ж мультимедійні презентації на 10-15% прискорюють темп уроку . Використовуючи метод проектів, роботу в групах і парах, можливості Internet, ми розкриваємо творчий потенціал учнів, які отримують мотивацію для особистісного розвитку і творчої самореалізації. В умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Та все одно, не слід забувати, що жодна комп’ютерна програма не замінить «живе» спілкування на уроці, реальний експеримент і вчителя-предметника. Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання математики дають бажаний результат: високий рівень засвоєння знань з математики й усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових засобів навчання ― це є засіб підтримки зацікавленості предметом. Зокрема, мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й осучаснюють предмет, роблять його більш близьким і наочним.

Може виникнути питання – а чи не є використання інформаційних технологій даниною сучасності, адже такі етапи можна запланувати і для звичайного уроку? Однак уже перший досвід використання мультимедійних та інформаційних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Я вважаю, що систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема презентацій та мультимедійних демонстрацій, сприяє наступному:

- підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

- зростанню продуктивності уроку;

- реалізації міжпредметних зв’язків;

- уможливленню організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керуванням учителя;

- логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

- покращенню взаємин "учень-учитель";

- зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами:

- графічними,

- програмами для створення презентацій,

- програмами для роботи зі звуком та відео тощо.

Це дає змогу подавати інформацію у формі відео, презентації, web-сторінки з різноманітними роликами. Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже часто використовую ресурси Інтернету та надбання учителів всієї України. Мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи.

Використані ресурси

1.Бондар В.І. Теорія, методика, технологія і педагогічна техніка: сутність, зв'язки, взаємозбагачення/ Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. — К.: НПУ, 2000. — 4.1. — 278 с.

2.Вільямс Р., Маклін К. Комп'ютери в школі: Пер. з анг./ За ред. В.Б.Распопова. — К„ 1988.

3.Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр „Академія‖, 2001.

4. Жук Ю.О. Дослідження впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Ю.О. Жук // Вересень. - №1(23), 2003.- С. 18-22.

5. Жук Ю.О. Організація навчальної діяльності у комп‘ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. - К.:Атіка, 2005. – С. 195-205.

6. Жук Ю.О. Психолого-педагогічні проблеми організації навчальної діяльності у комп‘ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Інформаційно-комунікаційні технології у середній і вищий школі / Ю.О. Жук //Матеріали міжн. науково-практичної конференції. Київ-Ізмаїл, 2004.-С.57-59

7. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)