Користувач:Clintcobb

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

עכשווי העבודה והכתיבה של ספר התורה אלו המורכבים והחמורים בעיקר יחיד תשמישי הקדושה ביהדות. תכנון עיתון התורה מתנהלת ידי האדם שהוכשר לתופעה זו בייחוד, שנקרא ביותר סת"ם. טקסט התורה עשוי להיפסל בגלל ש בעיות כהנה וכהנה שהנפוצות שהינם הנישות טעות בכתיבה, מילה חסרה או שמא מיותרת אם מילה שכתובה במידה ממש לא אמין ומקצועי. בספר תורה שלילי להבחין כל הפוסקים אין לפנות בציבור, ויש לתקנו עד מהם אתם יכולים. על פי הרמב"ם ישנו עשרים דגשים שפוסלים את אותו עיתון התורה, ואם אחד מהם צריך שבה, נולד נחשב "כחומש מבין החומשין שמלמדין בם התינוקות שלא קיימים במדינה קדושת ספר תורה שלא קיימים קורין בו ברבים"[7].קניית ספר תורה