Кудояр Тетяна Іванівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Кудояр Тетяна Іванівна

Тема

« Розвиток креативного (творчого) мислення учнів на уроках біології »

Актуальність

Оновлення сучасної системи освіти змінює вимоги до знань, умінь та навичок з предмету хімія та біологія на компетентний підхід до навчання як учителя, так і учня, головне питання якого: «З якою метою навчати?» Актуальність даної проблеми визначається змінами, що відбуваються в умовах реформування середньої освіти. Зміст ті завдання шкільного курсу хімії та біології вимагають нових переходів до організації навчальних процесів, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

В основу свого бачення уроку я поклала такі ідеї:

 • Не думці слід навчать, а думать! ( І.Кант)
 • Не достатньо отримувати знання;треба знайти їм застосування.
 • Не достатньо тільки бажати; треба творити. (Й.Гете)
 • Земля не належить нам, це ми належимо Землі! (Вождь індіанців сіу)
 • Неталановитих дітей не буває!
 • Сьогодні діти - завтра народ! (В.Сухомлинський)

Новизна, провідна ідея

Головною метою системи освіти на сучасному етапі є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати цінності громадського суспільства. Зміна соціальної парадигми буття вимагає зміни парадигми освіти.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Провідними ідеями мого досвіду є:

 • Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології як інтегрованого результату навчальної діяльності, організація навчання учнів з урахуванням логіки пізнання, створення умов для вияву потенційних можливостей школярів, розвиток в учнів інтересу до самопізнання і самовизначення, прагнення до творчості.
 • Розкрити науковий та світоглядний потенціал предмету біологія, як умову формування майбутнього інтелекту нації. Оволодіваючи світоглядом, дитина по-новому починає бачити світ як дещо єдине ціле, прагнутиме до гармонії з природою.
 • Ефективне використання інтерактивних методів навчання в системі роботи вчителя біології.

Завдяки використанню ІКТ, створюю на уроках біології певне науково-освітнє середовище, яке розвиває інтелектуальні та творчі здібності учнів, підвищує їх інтерес до предмета, формує інформаційну культуру, виховує почуття прекрасного, і, як наслідок, сприяє формуванню необхідних ключових і предметних компетентностей.

Форми навчання, які використовую:фронтальні, індивідуальні, групові, командні. При цьому ставлю за мету досягти інтелектуального розвитку вмінь учнів шляхом порівняння, класифікації, узагальнення. Таким чином формую критичне мислення, розвиваю самостійність, уміння узагальнювати.

Рушійна сила навчання - пізнавальний інтерес. Розумію, що зробити ефективним та радісним навчальний процес для кожного учня можна, тільки ставши на позиції педагогіки співробітництва. При цьому дитина відчуває себе співавтором єдиного творчого процесу.

Щоб активізувати розумову діяльність учня, здійснюю диференційований підхід і, тим самим, вирішую наступні проблеми: вибираю таку форму роботи на уроці, яка б зацікавила учня з будь - яким рівнем підготовки; призначаю кожному посильну для нього частину загальної проблеми, створюю ситуацію комфорту, що сприяє розвитку самооцінки учня і упереджує появу страху труднощів у навчанні, страху оцінки. Тому при організації навчального процесу застосовую різні форми уроків з використанням ІКТ:

Урок-лекція. Завдяки ІКТ лекція стає більш ефективною та впливає на активізацію роботи класу. Урок-практична робота дозволяє, окрім удосконалення умінь та навичок, значно скоротити час на проведення самої роботи, розв'язати проблему недостатньої матеріальної бази, розглянути детально об’єкти мікросвіту (наприклад, ПР «Використання порівняльно-описового методу у вивченні різноманітності інфузорій»). Урок-залік передбачає різні форми організації контролю знань за темою. Урок-семінар - форма уроку, в процесі якої учні самостійно вивчають матеріал за різними джерелами і колективно обговорюють результати своєї роботи (наприклад, урок-семінар «Українські вчені-біологи»). Урок-конференція передбачає підготовку доповіді на задану тему, створення електронної презентації, виступ на конференції з подальшою оцінкою і самооцінкою доповіді і презентації. Для цього використовую власно створені листи оцінки доповіді і презентації. Урок-подорож (урок-екскурсія) надає можливість ознайомитися з біорізноманіттям певних біоценозів, явищами природи тощо.

Застосовуючи ІКТ на уроках, досягаю мети – технічно наблизити урок до світосприймання сучасного учня; встановити стосунки взаєморозуміння, взаємодопомоги між учителем і учнем. Найчастіше в урочній практиці використовую такі методи ІКТ:

 1. «Навчальне відео» – відеоряд, що може бути представлений відеоматеріалами, зображеннями (наприклад, фотографії вчених-біологів, різноманіття живих організмів) із звуковим (текстовим) супроводом. При перегляді навчального відео обов’язково пропоную учням певні завдання.
 2. «Метод проектів» у поєднанні з ІКТ сприяє формуванню в учнів умінь і навичок знаходження, обробки та відбору потрібної біологічної інформації. Будь-яке дослідження – це авторський підхід, своє бачення проблеми, тому воно розкриває творчий потенціал учня. Метод застосовую під час проведення уроків-конференцій, написання науково-дослідницьких робіт МАН тощо.
 3. «Віртуальна (або демонстраційна) лабораторна робота». Як і в реальній лабораторній роботі, у віртуальній формую в учнів необхідні навички дослідження: висунення гіпотез та їх перевірка, стандартизація умов, чітка фіксація умов і результатів експериментів, формулювання висновків.
 4. Мультимедійна презентація, яка може бути: основою уроку (його "скелетом"); частиною уроку; творчою роботою учня (перед яким необхідно поставити мету, обговорити зміст роботи, час на її захист, критерії оцінки).

Поєднання відео-, аудіо- і текстового матеріалу задіюють усі сенсорні канали учнів, що забезпечує більш глибоке занурення в матеріал, сприяє його творчому осмисленню, підвищує мотивацію до навчання. Для формування певних предметних компетентностей комп’ютер використовую на різних етапах уроку

Результативність

Шкільне життя – це не лише навчання. Нині учні мають змогу брати участь у різних конкурсах і олімпіадах із предмету, наукових семінарах та конференціях, що значно розширює їх кругозір, додає упевненості у своїх силах та знаннях, збагачує досвідом. Найбільш популярним є конкурс- захист науково-дослідницьких робіт МАН. Протягом 2009 - 2013 років 8 моїх учнів брали участь у цьому конкурсі (у секціях «Екологія», «Медицина», «Психологія»). Всі вони стали призерами ІІ (обласного) етапу, одна – дипломантом III етапу, одна – учасником ІІІ етапу. За останні роки спостерігається динаміка росту якості знань і навчальних досягнень учнів з біології. Про результативність такої роботи свідчить збільшення кількості учнів-призерів ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, підготовлених мною ( одна учениця – Анна Загребельна двічі була учасницею ІV етапу і на ЗНО з біології набрала 200 балів). Підвищується також пізнавальний інтерес дітей до біології. Так, кількість учнів, що навчаються на хіміко-біологічних факультетах вищих навчальних закладів, протягом останніх років теж збільшується. Робота вчителя - постійний пошук. Те, що вчора вважалось новим, сьогодні вже не відповідає вимогам сучасного уроку. Тому й учителеві необхідно перебудовувати свою роботу так, щоб вона максимально відповідала сучасним вимогам. Учитель - це творець, а творець не може стояти на одному місці - він у постійному русі і пошуку - і це є життя!

Використані ресурси

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Виступ на консультпункті для вчителів біології міста Суми


Практична частина занять на консультпункті для вчителів біології міста Суми