Масалітіна Валентина Пантеліївна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Масалітіна Валентина Пантеліївна

Тема

Використання можливостей проблемного навчання у формуванні критичного мислення на уроках географії--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 13:19, 30 листопада 2014 (EET)

Актуальність

Актуальність теми полягає в тому, що проблемний виклад знань стимулює пізнавальну активність учнів, спонукає учня до роздумів іпошуку рішень, будить і формує інтерес до навчання, розвиває ініціативу, формує вміння бачити проблему і знаходити шляхи її реалізації, залучає до методів пошукового пізнання.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 13:21, 30 листопада 2014 (EET)

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Загальну теоретичну основу досвіду становлять: - психолого-педагогічні принципи проблемного навчання обгрунтовані у працях М.М. Сказкіна, І.Я. Лернер, М.І. Махмутова. В. Оконь, Г.А. Понурової; - положення теорії виховання дітей із творчими здібностями, освітлені в працях А.С. Макаренка, В. Сухомлинського, Я Корчака; - матеріали книги Г.А. Понурової "Проблемний підхід у навчанні географії у середній школі"; - матеріали книги О. Пометун "Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання; - матеріали книги Т.В. Кудрявцева "Основні поняття теорії проблемного навчання на сучасному етапі їх розробки і реалізації".--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 13:27, 30 листопада 2014 (EET)

Новизна, провідна ідея

Суачсна концепція національної освіти вимагає від вчителя географії сприяти формуванню соціально активної, творчої, винахідливої особистості. У сучасному світі перед яким постають завдання осягнути проблеми планетарного масштабу, знаходити шляхи виходу, актуальним є проблемне навчання.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 13:31, 30 листопада 2014 (EET)

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Працюючи багато років у загальноосвітній школі, я намагаюсь створити оптимальні умови для всебічного розвитку учнів. Останні п'ять років я працювала над темою "Використання можливостей проблемного навчання у формуванні критичного мислення на уроках географії". Я вважаю, що проблемне навчання у вивченні географії сприяє розвитку цілого комплексу якостей творчої особистості: розумової активності, швидкої навченості, кмітливості, прагнення одержувати знання, необхідні для виконання конкретної практичної діяльності, самостійності у виборі та розв'язуванні задач, працелюбності, здатності бачити загальне головне в різних і відмінне в подібних явищах. В загальноосвітній школі я працюю вже 37 років. Працювати вчителем важко, бо скільки б років не працювала, кожен новий учбовий рік для мене наче знову перший. Пройшло немало часу, коли я вперше замислилась над тим, що треба не просто давати урок за уроком, а й необхідно знати головну мету своєї роботи навколо якої будується весь учбовий процес. Головна мета вчителя - дати учням знання, зумовлені з усіма вимогами програми географії. МОя педагогічна діяльність базується на засадах особистісно-орієнтованого навчання. Основними методами роботи є творчі методи, частково-пошуковий, дослідницький та проблемний. Я намагаюсь використовувати різні форми роботи (уроки-лекції, подорожі, рольові ігри, конференції). Застосовую словесні методи (пояснення, розповідь, бесіду, дискусії, диспути, роботу з підручниками), наочні методи (ілюстрування, спостереження, демонстрація приладів), практичні методи (вправи, практичні роботи з контурними картами). Використовую технологію графіки, розроблену В.Ф. Шаталовим. Різновидностями цієї технології є різноманітні графічні схеми: ЛОС, СЛК, ОІС, ПСС, легальна "шпаргалка". Особливо полюбляють учні складати легальні "шпаргалки". Сама назва свідчить про їх використання під час усних та письмових відповідей, повторення пройденого матеріалу, виконання практичних робіт на уроках різних типів. Вони сприяють розвитку логічного мислення школярів, оскільки створюють у пам'яті ланцюжки асоціацій і служать сигналами для відтворення зашифрованої розповіді. Рівень відповіді залежитьвід якості виконаної роботи. "Шпаргалку" можна використати і при написанні географічних диктантів, самостійних робіт, де вимагається не лише просте відтворення, а й виявлення закономірностей, порівняння географічних об'єктів та їх оцінка. Також використовую технологію навчальної гри.Ігри залежно від характеру пізнавальної діяльності учнів, самостійності їх у ров'язанні поставлених навчально-ігрових завдань ділять на класи: -репродуктивні; - частково-пошукові; - пошукові. До класу репродуктивних належать такі типи ігор, за допомогою яких пізнавальна діяльність школярів набуває відтворювального, виконавчого характеру. Процес пізнання відбувається на основі певного зразка, інструкції, відповідно до якої діє учень. До них можна віднести настільні ігри та змагання, причому контроль і оцінювання здійснюється не лише безпосередньо учасниками ігор, а й учителем та однокласниками. Практичне використання репродуктивних ігор полягає в тому, що вони дають можливість за порівняно незначний час закріпити знання, виробити необхідні уміння та навички. Ці ігри можна використовувати для повторення та узагальнення знань, закріплення вмінь перевірки і контролю знань. При застосуванні частково-пошукових ігор логічні операції школярів ускладюються, що сприяє не лише закріпленню отриманих знань, а й виробляє вміння застосовувати їх в інших ситуаціях. Пошукові ігри спонукають самостійну, пізнавальну, а в деяких випадках і дослідницьку діяльність учнів. Завдяки таким іграм школярі розв'язують навчальні завдання шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 16:56, 30 листопада 2014 (EET)

Результативність

Учні, яких я навчаю, щороку стають перможцями та призерами І і ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з географії та учасниками ІІІ етапу. Приймали участь у проектах "Молодь тестує якість. Визначення якісних параметрів зеленого чаю", "Історія розвитку банківської справи в м. Путивлі", "Географія навколо тебе. Подорож по світу за чайним кущем", "Географія навколо тебе. Середньосеймський ландшафтний заказник". Значна кількість моїх вихованців продовжуючи своє навчання у ВНЗ України, пов'язали свою майбутню професію з географією або економікою. Шість учнів обрали професію вчителя географії, двої з яких працюють у навчальних закладах Путивльського району.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 17:02, 30 листопада 2014 (EET)

Використані ресурси

1. Бут А. Конструювання системи проблемних завдань з географії // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 5. – С. 14-15. 2. Врублевская М.О. Секрети успішного уроку географії. – Х. : Видавнича група «Основа», 2005. 3. Махмутов М.І. Організація проблемного навчання в школі. – М. : 1977. – с. 30. 4. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 6-9 класи. Географія. – Київ. Видавничий дім «Освіта», 2013. 5. Понурова Г.А. Проблемний підхід в навчанні географії у середній школі. – М. : Просвещение, 1991. 6. Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд. : С. Максименко, В. Мащенко, О. Главник. – К. : Мікрос. – СВС, 2013. – с. 112 (Психологічний інструментацій).--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 13:44, 30 листопада 2014 (EET)

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

ТЕМА: Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники та їх вплив на території України.

Мета: Сформувати вміння учнів давати загальну характеристику клімату України; розширити знання про кліматотвірні чинники та їх вплив на територію нашої країни; сприяти розвитку навиків роботи з підручником, картами атласу та іншої додаткової літератури; розвивати вміння аналізувати, логічно мислити, робити висновки і висловлювати свої думки; формувати навики самостійної творчої діяльності; уміння застосовувати набутті знання на практиці.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: Фізична карта України, кліматична карта України, атлас, підручник, схеми – додатки для кожного робочого столу. Хід уроку І. Організаційний момент. ІІ. Актуалізація опорних знань учнів: (Звучить мелодія) - Наш урок я б хотіла розпочати з ліричної нотки. Прослухайте мелодію, дайте відповідь на запитання: - Які думки навіяла ця композиція? (Обговорення заданого питання і висловлювань учнів). - Що таке клімат? ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів: Клімат – один з найважливіших компонентів географічної оболонки Землі. Розуміння кліматичних явищ можливе тільки з урахуванням географічних чинників, пов’язаних з кліматом. Як формується клімат України під впливом кліматотвірних чинників, ми дізнаємось на уроці. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів на уроці.


ІV. Вивчення нового матеріалу.

(Вступне слово вчителя).

Людина здавна цікавилася особливостями кліматичних умов і погоди, намагаючись забезпечити стихійні явища і уникнути їх. Відомо, що головними причинами від яких залежить клімат певних місцевостей – кліматотвірні чинники. Давайте пригадаємо їх. (Сонячна радіація, циркуляція атмосфери і підстильна поверхня). 1. Сонячна радіація – найважливіший чинник. (Випромінювання Сонцем, яке у вигляді тепла і світла надходить на земну поверхню.) Робота з додатком № 1. Кількість сонячної радіації, що досягає земної поверхні виражається в ккал/см2 або в мДж/м2. Як відомо до поверхні Землі досягає пряма і розсіяна радіація. Сонячна радіація

Пряма Розсіяна (це надходження прямого сонячного променя на земну поверхню) (це надходження розсіяного сонячного променя на земну поверхню)

Сумарна радіація (загальна кількість променевої енергії, що досягає земної поверхні. Від її кількості залежить температура повітря на різних широтах)

- робота з картою підручника (мал. 76, стор. 108). - Розглянемо карту сонячної радіації і звернімо увагу на її величини. - Які райони отримують найбільшу кількість сумарної сонячної радіації, а які найменшу? - Яка величина – в центральних районах? - Яку кількість сумарної сонячної радіації отримує наша область? - Чим пояснюється, що різні райони України, отримують не однакову кількість тепла? (Від кута падіння сонячних променів). - Пригадайте, що нахил сонячного проміння відносно земної поверхні зумовлене висотою Сонця – від географічної широти місцевості. Сумарна радіація розподіляється не суворо зонально, тому що її надходження залежить від хмарності і прозорості атмосфери. А тому західні території України, де спостерігається більше хмарних днів, отримують протягом року менше сумарної сонячної радіації, ніж східні. Річна кількість змінюється від 3500 ккал/см2 (Пн-Зх) і 4000 (Пн-Сх) до 5200 (Пд). Середній показник 1730 ккал/см2. Частково поглинається поверхнею, а частково відбивається. Так грунт, сніг, вода по різному поглинають і відбивають сумарну сонячну радіацію. (Виступ учня) Поглинута радіація характеризується – надходженням тепла на земну поверхню. Від її величини залежить нагрівання ґрунту та верхніх шарів води, а від них – нагріте повітря. Альбедо – можливість поверхні відбивати сонячні промені. 2. Циркуляція атмосфери. Як впливає на клімат циркуляційний чинник? (На розподіл і перерозподіл тепла і вологи – переміщення повітряних мас різних типів.) - Що таке повітряна маса? (Це великий об’єм повітря тропосфери з певними властивостями, що залежить від району формування.) - Які ж типи повітряних мас і як саме впливають на клімат України. Групова робота (Об’єднання учнів у 5 груп, які працюють з підручником на стор. 108 – 109 над питанням. Відпрацювавши питання, учні відповідають у дошки, де позначають напрямки повітряних мас. У цей час інші учні позначають напрямки на контурних картах.) Додаток 2.

Наприклад. Типи повітряних мас Райони формування Властивості: температура, вологість, прозорість Райони переважного впливу Погода Влітку Взимку Морське арктичне повітря (мАП) Північний Льодовитий океан Холодне, сухе, прозоре Північ і Центр України Зниження температури, ясно Сильні морози, завірюхи Морське помірне повітря (мПП) Західні вітри Помірні широти Атлантичного океану Порівняно прохолодне в літку, завжди вологе насичене водяною парою Західна частина з послабленням на Схід Незначне похолодання, похмуро, дощ Відлига, підвищення температури до 0 0С, сніг Континентальне помірне повітря (кПП) Центральні райони Євразії Влітку сухе, запилене, жарке; Взимку сухе, холодне. Східна Україна Ясно, сухо, жарко Ясно, сухо, холодно Морське тропічне повітря (мТП) Акваторія Середземного моря і Чорного моря Влітку жарке, вологе, насичене водяною парою; Взимку досить тепле, вологе Крим, Південь України Досить тепло, волого і зливи Потепління, снігопади, відлига, дощі Континентальне тропічне повітря (кТП) Тропічні широти Євразії Влітку сухе, жарке, запилене; Взимку холодне, сухе Південно – Східна Україна Дуже сухо, жарко, ясно іноді з вітром Сухо, ясно, морозно

Клімат України формується під впливом повітряних мас з різними властивостями, але між ними зберігаються різкі межі – перехідні зони в завширшки до кількох десятків кілометрів. Ці перехідні зони – атмосферні фронти. Фронти бувають теплі і холодні. (Виступ учня біля дошки з комп’ютерними схемами атмосферних фронтів). проходження атмосферних фронтів спричиняє часті зміни погоди, особливо різкі взимку. На територію України приходять Арктичні і Полярні фронти. У смузі обох фронтів утворюються циклони, антициклони. - Що означають ці поняття? (Виступ учня біля дошки з комп’ютерними схемами циклонів і антициклонів). Вісь Воєйкова. Протягом року в країні змінюється напрям і швидкість вітру, тобто його режим. Це залежить від положення території, щодо центрів атмосферних тисків. Через Україну проходить смуга високого атмосферного тиску – вісь Воєйкова. Вона простежується в Україні з Пн-Сх на Пд-Зх по лінії Харків – Балта. Вона є своєрідним кліматорозділом. На північ від неї переважають вітри Західного напрямку, а на Південь – Східного, що позначаються, як на кількості опадів, так і на температурному режимі. (Демонстрація лінії нанесеної на карті України).

Бризова циркуляція. (Виступ учня). Завдяки бризовій циркуляції влітку на відстані 40 – 50 км від моря більш безхмарних днів, а отже – сумарної сонячної радіації. У холодну пору року моря, річки, озера, болота дещо послаблюють морози на прилеглих територіях. (Виступи учнів, які підготували народні прикмети пов’язані з циклонами і антициклонами, вітрами). 3. Підстильна поверхня. Додаток 3. Характер земної поверхні (море, суходіл, рельєф впливає на розподіл сонячної радіації і рух повітряних мас: - Рівнинність – 95 % (поступове збільшення сонячної радіації і підвищення температури з Півночі на Південь (особливо влітку), не перешкоджає руху повітряних мас різних типів. - Вплив континентального типу повітряних мас зростає з північного заходу на південний схід країни. Тому в цьому напрямку зростає континентальність клімату. - Карпати, Кримські гори є бар’єром для проходження повітряних мас певних напрямків. Так, гори взимку затримують холодні повітряні маси з півночі на Закарпатську низовину і південний берег Криму. А більш теплі і легші повітряні маси з Півдня і Заходу перевалюють через гори. V. Закріплення і узагальнення матеріалу. (Проводиться у віршованій формі загадок) 1. Є у світі «той, що крутить», має він могутні груди. Як почне, бувало дуть, то берези коси рвуть. Небо в розпачі ридає, листям зірваним жбурляє. І стає в душі немило, як розійдеться ця сила. (Циклон)


2. Добра сила в небі діє: глянь – усе навколо мліє: нишкнуть трави, пахнуть квіти, аж тремтять планет орбіти. І така навколо тиша – чути як зітхає миша. (Антициклон) 3. А чи знаєш, друже, ти, що і в небі є фронти? Ось один із них проходить, командир тут – непогода. Вітер злий – недруг поета. Дощ – черга з кулемета. Глянеш в бік, погляне вгору – пса не вигнав би із двору.(Холодний фронт) 4. Розповів для нас учитель, що є фронт як визволитель. Листям рваним не шпурляє, але холод відганяє. Сіє дощ, немов крізь сито, світ, як душем теплим вмито.(Теплий фронт) VІ. Підсумок уроку. - Україна знаходиться в помірному кліматичному поясі, лише крайній берег Криму в субтропічному. - Клімат характеризується як помірно – континентальний, континентальність рівнинної території збільшується із Заходу на Південь. - Головними причинами, від яких залежить клімат – кліматотвірні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери і підстильна поверхня. VІІ. Домашнє завдання. 1. Параграф 20 підручника прочитати, усно відповісти на запитання 4, 6. 2. Підготувати міні твір «Вплив клімату або погоди на людину та її діяльність».

                                              Додаток 1

Сонячна радіація (Р) – випромінення 3. Сонцем тепла і світла(ккал/см2 на рік, або МДж/м2)


Р сумарна = Р пряма + Р розсіяна Р сумарна залежить від: 1) кута падіння сонячних променів; 2) тривалості дня;

    3) хмарності
Додаток 2 Атмосферна циркуляція - горизонтальні і вертикальні переміщення повітряних мас

а) мПП, кПП, АП, кТП, мТП    г) бризова циркуляція
      узбережжя Чорного і Азовського морів
Додаток 3 Підстилаюча поверхня 1.Рельєф: а) гори – кліматичні бар’єри

б) рівнини – вільний рух повітряних мас

в) водосховища - пом’якшують?


г) альбедо – відбиваюча здатність поверхні зима – 80 % літо – 20 %

сніг – 85 %

            пісок – 30 %
             луки – 26%
            вода – 5%
            рілля – 4%


Додаток 4 Вплив баричних центрів атмосфери на територію України


 					 Арктичний максимум
        
   Ісладський мінімум


Азіатський максимум


Азорський максимум Іранський мінімум

Середземноморська депресіяБаричний центр Тип повітряної маси Характер погоди 1. Холодна пора Ісландський мінімум Морська помірна Похмура, волога і помірно – м’яка Азіатський максимум Континентальна Ясна, суха і холодна Середземноморська депресія Морська помірна М’яка з відлигами і снігопадами 2. Тепла пора Азорський максимум Морська і континентальна тропічна Ясна, суха, жарка Ісландський мінімум Морська помірна Похмура, волога і прохолодна Арктичний максимум Континентальна арктична і помірна Ясна, суха і холодна Іранський мінімум Континентальна тропічна Ясна, суха і жарка з сильним вітром

9 клас

ТЕМА. Територіальна структура господарства. Типи підприємств за формами власності. МЕТА. Сформувати поняття «територіальна структура господарства», «підприємство», «промисловий центр». Дати уявлення про різні види підприємств за формами власності. Розвивати вміння і навички роботи з тематичними картами атласу. ОБЛАДНАННЯ: карта господарства України, карти атласу 8 – 9 кл., таблиці, схеми. ТИП УРОКУ: урок формування знань та вмінь учнів.

ПЛАН УРОКУ

І. Організація класу – 1 хв. ІІ. Активізація знань і умінь – 5 хв. Повторення понять. ІІІ. Мотивація уроку – 1 хв. ІV. Вивчення нової теми – 25 хв. V. Закріплення знань і умінь – 8 – 10 хв. VІ. Домашнє завдання – 2 хв. V. Підсумок уроку – 2 хв.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу. ІІ. Актуалізація знань учнів. 1. Метод «мікрофон» Повторення понять: «галузь виробництва», «галузева структура», «виробнича сфера», «невиробнича сфера», «інфраструктура» 2. Бесіда До якої сфери виробництва належить: а) промисловість; б) освіта; в) сільське господарство. ІІІ. Мотивація уроку. Спробуйте до кінця уроку з’ясувати суть вислову «Економічне життя будь-якого суспільства є певним чином організоване». ІV. Вивчення нової теми. 1. Територіальна структура господарства. Розповідь учителя Галузі економіки на території країни розміщені нерівномірно. Вони можуть концентруватися в окремих районах, центрах, вузлах. На цьому уроці ми з вами ознайомимося з територіальною структурою господарства в Україні і спробуємо її проаналізувати. Зараз ви самостійно знайдете відповіді на поставлені завдання. Самостійна робота (учні працюють в групах по 4 особи. Кожна група отримує завдання). Гр. № 1. 1.Дайте визначення поняття «промисловий центр» 2. Дослідіть за картою атласу «Господарство» і мал. 13 (стор. 39) наявність промислових центрів у промисловому районі Придніпров’я. Гр. № 2. 1. Дайте визначення поняття «промисловий вузол». 2. Дослідіть за картою атласу «Господарство» і мал. 13 (стор. 39) наявність промислових вузлів. Гр. № 3. 1. Дайте визначення поняття «промислова агломерація». 2. Дослідіть картою атласу «Господарство» наявність промислових агломерацій у Придніпровському районі. Гр. № 4. 1. Дайте визначення поняття «промисловий район». 2. Дослідіть наявність промислових районів на території України за картою атласу «Господарство». Гр. № 5. 1. Дайте визначення поняття «територіальна структура». 2. Заповніть схему «територіальна структура» (на дошці). 2. Представлення виконаних завдань кожною групою. 3. Типи підприємств за формами власності. Розповідь учителя Сучасні підприємства розрізняються не лише за сферами діяльності. Важлива відмінність між ними полягає у відносинах власності, що проявляються в різних організаційних формах. Перехід до ринкової економіки ґрунтується насамперед на подоланні одноманітності і створенні різних форм власності. Нещодавно всі українські підприємства перебували в державній власності. Колгоспи – в кооперативний, яка по суті, мало чим відрізнялася від державної. Підприємства можуть належати як одній особі, так і колективу або державі. Відповідно до цього виділяють три основні форми власності: а) державну; б) приватну; в) колективну (кооперативну). Запис у зошиті

4. Характеристика підприємств. Інтерактивна вправа «Кожен учить кожного» Весь клас поділяється на три групи. Даю номери 1, 2, 3. Кожен номер готує своє питання, потім ходить по класу і отримує інформацію від інших, свою передає іншим. У кожного в зошиті повинні бути характеристики основних форм власності (державні, приватні, колективні). V. Закріплення знань і умінь. Аналіз таблиці «Типи підприємств в Україні за формами власності 1992-2000 рр.» Бесіда 1) Як змінилась кількість підприємств за формами власності? 2) Які форми власності переживають зараз? 3) Що можна сказати про співвідношення форм власності у Путивльському районі? Міні-диспут «Чи хотіли б ви мати власне підприємство?» - Так чи ні? - Чому? Обґрунтуйте відповідь. - Якщо так то на яких послугах чи виробництвах зупинили б свій вибір? - Чому? - Яке місце ви б обрали для свого підприємства? - Поясніть свій вибір. VІ. Домашнє завдання. 1. Вивчити поняття, які отримали на уроці. 2. Опрацювати п. 11, конспект. 3. За картою «Господарство України» визначте наявність промислових центрів, вузлів у Сумській області. VІІ. Підсумок уроку. 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 2. Як можна пояснити вислів «Економічне життя будь-якого суспільства є певним чином організоване?» Висновок Кожна форма підприємства, виконує свої функції в ринковій економіці і тому є необхідною ланкою розвитку господарства держави.

9 клас ТЕМА. Транспорт. Роль транспорту в господарстві. МЕТА. Сформувати уявлення про особливості транспортного комплексу України, його ролі, види, важливіші транспорті вузли. Розвивати вміння і навички систематизувати матеріал, самостійно працювати з картами і підручником. ОБЛАДНАННЯ: економічна карта України, підручник, карта транспорту. ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу. ХІД УРОКУ І. Актуалізація знань учнів. 1. Чи справедлива теза «Транспорт – «кровоносна система» економіки»? 2. Повідомлення теми і мети уроку. ІІ. Вивчення нової теми. Метод «Мікрофон» 1. Бесіда 1) Що на вашу думку є транспорт? 2) Яке його значення? 3) Які чинники впливають на розвиток транспорту? 4) Які види транспорту існують в Україні? 5) Чому за допомогою одного виду транспорту неможливо вирішити проблеми зв’язку між регіонами? 2. Розповідь вчителя Україна характеризується досить густою транспортною мережею. Розглянемо особливості складу і розміщення галузі. Спробуємо схематично показати склад транспортної системи в Україні. 3. Робота над поняттями Щоб краще зрозуміти взаємозв’язки транспортної системи України, нам необхідно запам’ятати деякі поняття: «транспортний вузол», «вантажооборот», «пасажирооборот». Самостійна робота Відкрийте підручник (стор. 107). Знайдіть визначення цих понять і вивчіть їх. Робота у парах Попрацюйте в парах над поняттями 3 – 5 хв. Метод «Мікрофон»

4. Закріплення понять 1) Що таке транспортний вузол? 2) Що таке вантажооборот? 3) Що таке пасажирооборот? 4) Проаналізуйте їх відображення на схемі «Діаграма важтажо- і пасажирообороту. 5. Характеристика залізничного і автомобільного транспорту. Робота в мікрогрупах Вчитель: Більш детальніше розглянемо залізничний і автомобільний транспорт. Зараз ви самостійно в мікрогрупах попрацюєте над цими видами транспорту. Для цього використайте: атлас стор. 37, підручник стор. 107-108, типовий план характеристики галузі. Підготуватись до відповіді, щоб можна було заповнити таблицю. ІІІ. Закріплення. 1. Заповнення таблиці.

Вид транспорту Переваги Недоліки Автомобільний Залізничний «Займи Позицію" 2. Який вид транспорту автомобільний чи залізничний має більше значення (ділю клас на 3 групи «Автомобільний, «Залізничний», «Не знаю»). Треба переконати «Невизначених» у перевагах вашого виду транспорту. «Невизначені» пояснюють, чому саме вони обрали даний вид транспорту. Випереджаючі завдання 3. Проблеми і перспективи галузі. Діти, які отримали попередні додаткові завдання, повідомляють по залізничному і автомобільному транспорту.

ІV. Домашнє завдання. 1-й рівень – знати види транспорту за схемою. 2-й рівень – знати визначення понять. 3-й рівень – вміти відновити схему транспортного комплексу. 4-й рівень – відповісти на питання (стор. 109). Метод «Мікрофон» V. Підсумок. 1) Та чи вірна теза «Транспорт – «кровоносна система» економіки?» 2) Чим це можна підтвердити. Виставлення і коментування балів досягнень знань учнів. Додаток (завдання мікрогрупам) Картка № 1 Охарактеризувати автомобільний транспорт за планом: 1. Значення (що або кого перевозить)? 2. В якій частині України краще розвинений? Чому? Картка № 2 Охарактеризувати автомобільний транспорт за планом: 1. Важливіші магістралі. 2. Транспортні вузли. Картка № 3 Охарактеризуйте залізничний транспорт за планом: 1. Значення. 2. В якій частині України краще розвинений? Чому? Картка № 4 Охарактеризуйте залізничний транспорт за планом: 1. Важливіші магістралі. 2. Транспортні вузли. Картка № 5 1. Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту. 2. Проблеми і перспективи розвитку залізничного транспорту.

Урок - игра «Счастливый случай» Итоговый урок в 9 - м классе по теме: «География Сумщины»

Эта игра удобна тем, что в зависимости от времени на уроке, можно без ущерба менять количество туров (геймов). Перед началом игры команды располагаются по разные стороны классной комнаты. Напротив них болельщики. 3-4 лучших учащихся входят в жюри. У ведущего имеются два закрытых пакета (красный и синий) с вопросами для каждой команды. Перед началом игры капитаны команд тянут жребий: - кому достанутся вопросы из синего конверта, - кому достанутся вопросы из красного. Каждый правильный ответ 1 очко.

1-й конкурс – марафон В этом гейме нужно за две минуты дать как можно больше правильных ответов. 1. Между какими широтами расположена Сумская область? 2. Какова протяженность области с севера на юг? 3. Какова площадь Сумской области? 4. Год образования нашей области? 5. В какой экономический район входит Сумская область? 6. Какова численность населения Сумской области? 7. К какому типу городов относится город Путивль? 8. На сколько административных районов делится наша область? 9. Перечислите соседей Сумщины. 10. В какую большую реку впадают все реки области? 11. Какой тип рельефа преобладает в области? 12. Назовите максимальную абсолютную высоту Путивльского района. 13. Назовите топливные ресурсы области. 14. Как называется возвышенность в пределах Путивльского района? 15. Какая река имеет название парламента одной из стран Европы? 16. Какое животное под охраной в Среднесеймском заказнике? 17. Численность населения областного центра. 18. На каком берегу реки Сейм находится Путивль? 19. Самый северный район области. 20. На сколько часов отличается время города Путивля от города Курска? 21. Преобладающий тип почв области. 22. Природная зона Путивльского района. 23. Самое крупное озеро области 24. В каком районе есть памятник мамонту? 25. Судоходная река нашей области. 26. В каких природных зонах наша область? 27. Преимущественный вид питания рек нашего края. 28. К каким отраслям промышленности относятся предприятия нашего города? 29. Где в области размещена нефтегазовая промышленность? 30. Перечислите виды продукции машиностроения, изготовленных в области. 31. Где находится завод «Свема», что он выпускает? 32. Ведущая зерновая культура области. 33. Ведущая техническая культура области. 34. Перечислите виды продукции химической промышленности. изготовленных в области. 35. Какие виды торговли есть в нашем городе? 36. Сколько сахарных заводов в области? 37. К каким подотраслям пищевой промышленности относятся предприятия нашего города? 38. Где расположены сахаро-рафинадные заводи в области? 39. Какой вид транспорта преобладает в области? 40. Многочисленные национальности нашего края. Подведение итогов за 1-й гейм.

2-й гейм – Ты мне, я тебе Каждый игрок одной команды задает вопрос другой команде. Подведение итогов за 2-й гейм.

3-й конкурс – Географическая шутка Каждая команда представляет географическую шутку, смешной случай на уроке географии или анекдот. Подведение итогов за 3-й гейм.

4-й конкурс – Географическое лото Капитан команды вытаскивает номерок, и согласно заданию, команда дает ответ. Каждая команда вытаскивает по два номерка. 1 - 10. Растительность. - Какие деревья - символы Украины? - Какой тип растительности преобладает в нашем крае? 11 -20. Животные - Самое крупное животное Сумщины. - Животное. обитающее в нашем районе, занесенное в Красную книгу 21-30. Реки. - Какой режим рек нашей области? - К бассейну какого океана относятся реки области? 31-40. Города. - Какой город области был столицей Гетманщины? 5-й конкурс – Географический бой Один из участников 1-й команды задаёт вопрос 2-й команде, причём называет имя ученика, который должен на него ответить. Если ответ правильный, то вторая команда получает возможность задать свой вопрос. Если же ответа на вопрос нет, то ученик, который должен был отвечать, оказывается «убитым». В конце конкурса учитель выясняет, сколько осталось «живых» в каждой команде. Вопросы должны быть по теме «Отрасли промышленности области»: 1. К какой отрасли промышленности можно отнести заводы «Насосенергомаш» , «СМНПО им. М-В. Фрунзе»? 2. Какую продукцию выпускает Путивльский хлебозавод? 3. Назовите ведущие отрасли промышленности в области. 4. Какие виды транспорта лидируют в перевозке пассажиров в области? 5. Какие транзитные трубопроводы проходят через нашу область? 6. В каком городе Су4мской области производят тюлево-гординные изделия?

6-й конкурс – «Путешественники» Вы совершили экскурсию в Спадщанский лес. Составьте список интересных объектов, о которых вы хотели бы рассказать гостям нашего города: – Музей партизанской славы; – Партизанские землянки; – Аллея партизан-героев; – Лесное озеро; – Немецкий танк, подбитый партизанами в Спадщанском лесу.

Итог Указываю, что в игре удалось, на что ещё следует обратить внимание. По результатам полученных очков учащиеся получают оценки (баллы).

Географія материків і океанів 7 клас Тема: Тихий океан. Географічна характеристика океану. Мета: Поглибити знання учнів про особливості природи океану. З’ясувати причини різноманітності побудови дна, кліматичних умов та органічного світу Тихого океану. Закріплювати навички роботи з тематичними картами та іншими джерелами інформації. Розвивати критичне та логічне мислення. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.. Обладнання: карта океанів, слайди-ілюстрації Тихого океану, атласи, картини природи океану, підручники. Зміст уроку І. Організаційний момент. Психологічний настрій учнів на продуктивну творчу працю. ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів. - Які асоціації викликало у вас слово «океан»? Таким чином, Тихий океан – складова частина світового океану, велетенська природна водойма. ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів. - Як ви вважаєте, чому вивчення океанів є важливим завданням засвоєння географічних знань? ІV. Вивчення нового матеріалу. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Сьогодні на уроці ми з вами всі океанографи (люди, що вивчають природу океанів). 1. Згадайте поняття: Океан, море, затока, протока, острів, архіпелаг. 2. Завдання. На основі зібраних даних довести, що природа Тихого океану є дуже різноманітною. З’ясувати причини їх різноманітності (користуючись усіма можливими джерелами інформації). 3. Самостійна робота в групах. 1) Географи 2) Історики 3) Геоморфологи 4) Кліматологи 5) Біологи 6) Господарники 4. Презентація зібраних фактів кожною групою. V. Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язання тестових завдань Тести (1 завдання – 1 бал) 1. Площа Тихого океану становить: а) 178,7 млн.км2 б) 180 млн.км2 в) 177,8 млн.км2 2. Кількість материків, береги яких омиває Тихий океан: а) 6; б) 5; в) 4. 3. Причина, що зумовила утворення океанічних течій. а) циркуляція атмосфери; б) тектонічна будова дна. 4. Найглибша западина світу: а) Перуанський жолоб; б) Філіппінський жолоб; в) Маріанський жолоб. 5. Води Тихого океану замерзають… а) по всій акваторії; б) у високих північних широтах; в) у північних та південних високих широтах. VІ. Підсумок уроку. Назвіть причини різноманітності природи Тихого океану. Тихий океан – най… VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати § 6, стор. 30 – 34. 1. Нанести на контурну карту номенклатуру Тихого океану. 2. Поміркувати, чому в Тихому океані багато островів вулканічного походження? 3. Додаткове. Підготувати повідомлення про природу коралових та вулканічних островів.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 17:10, 30 листопада 2014 (EET)