Мультимедійна презентація,як засіб систематизації та узагальнення знань

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Мультимедійна презентація,як засіб систематизації та узагальнення знань

Автор (посилання на сторінку користувача)

Токар Лариса Олександрівна

Анотація статті

Основна ідея полягає в тому, що використання мультимедійних презентацій дає можливість учню:

 • розвиток особистісної рефлексії;
 • усвідомлення включеності в загальну роботу;
 • становлення активної суб'єктної позиції у навчальній діяльності;
 • розвиток навичок спілкування;
 • прийняття моральності норм і правил спільної діяльності;
 • підвищення пізнавальної активності

класу:

 • формування класу як групової спільності;
 • підвищення пізнавального інтересу;
 • розвиток навичок аналізу і самоаналізу в процесі групової рефлексії;

вчителю:

 • нестандартне ставлення до організації освітнього процесу;
 • формування мотиваційної готовності до міжособистісної взаємодії не тільки в навчальних, а й інших ситуаціях.

Ключові слова

Об'єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його трохи цікавішим.

Б. Паскаль

Постановка проблеми

В сучасному розумінні інформаційна технологія навчання - це педагогічна технологія, що застосовує спеціальні способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією. Комп'ютер повинен перетворитися для дитини з цікавої іграшки в одне з важливих джерел інформації. На сучасному етапі розвитку освіти широко впроваджуються у навчальних закладах інформаційні технології. Вони мають великі можливості застосування в навчальному процесі. Насамперед, як засіб доступу до інформації та індивідуалізації навчання. До того ж нові інформаційні технології навчання виводять дитину за межі школи, відкривають їй двері до світових знань. Ми можемо довго дискутувати з приводу ефективності інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо права. Одним з найістотніших психолого-педагогічних доказів необхідності упровадження комп'ютера в учбовий процес є можливість індивідуалізації учбово-пізнавальної діяльності учнів. Ця особливість комп'ютерного навчання корисна, оскільки дозволяє диференціювати трудність учбових завдань з урахуванням індивідуальних можливостей, вибрати оптимальний темп навчання, підвищити оперативність і об'єктивність контролю і оцінки результатів навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

На сьогодні проблемам впровадження й ефективного застосування мультимедійних технологій в освіті присвячено немало теоретичних і експериментальних праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, питання розробки загальних теорій використання мультимедіа в освіті у своїх дослідженнях розглядали В.П. Агеєв, В.П. Безпалько, В.Ю. Биков, А.С. Васюра, Б.С. Гершунский, А.П. Єршов, П.М. Жданович, К. Кастро, Г. Кєдрович, Г.М. Клейман, К.К. Колін, Р.А. Осипа, П. Піндера, Н.В. Роберт, С.С. Свириденко, Р.В. Селезньова, Т. Сергеева. Проблеми створення і застосування мультимедійних навчаючих програм розглянуто у працях Р.І. Адамова, В.М. Афанасьєва, О.Ю. Гаєвського, А.М. Горшкова, М.З. Грузмана, С.В. Дмитрієва, О.Ю. Соколова, А.Ф. Старкова, В.В. Таргонської, С.Н. Трапезникова та інших учених. Педагогічні і методичні аспекти використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови також достатньо ґрунтовно висвітлено у наукових працях (Ю. Галон, В. Ляудіс, Е. Носенко, О. Суховірський, О. Шиман, В. Шакотько, О. Палий, M. Collins, A. Thompson та інші). Крім того, на сьогодні вже набуто певний практичний досвід використання мультимедійних технологій під час вивчення англійської мови учнями молодшого шкільного віку (Ю. Громова, І. Мураль, Л. Югова та інші), який свідчить про невпинний інтерес педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного використання вищезазначених технологій як засобу розвитку пізнавальної активності учнів.

Мета статті

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства використання учителем мультимедійних технологій на уроках математики з метою активізації пізнавальних інтересів суб’єктів навчання стало вже майже звичним явищем. Однак, недостатньо висвітленим у наукових працях залишається питання застосування зазначених технологій на уроках Впровадження мультимедійних технологій в практику навчання й досі залишається на дискутивно-експериментальному рівні. Отже, враховуючи вище сказане, існує необхідність теоретичної розробки і впровадження у практику школи нових підходів до навчання дітей на основі використання мультимедійних технологій. Метою статті є розгляд деяких видів мультимедійних технологій та обґрунтування доцільності їх використання на уроках , як засобу розвитку пізнавальної активності учнів Серед особливостей сучасного світу є і велика швидкість впровадження новітніх технологій у науці, техніці, інформаційному обміні, зміни у світогляді людей, системі цінностей та ставленні до традиційних уявлень про потреби особи і суспільства тощо. Освіта, як один із основних видів діяльності людини, не могла не стати об'єктом різноманітних "найсучасніших" методик та експериментів, що на думку частини спеціалістів вимагають зваженого підходу, глибокого обґрунтування та апробації. Великі швидкості змін вимагають і такої ж швидкої експертизи пропонованих новинок, а це можливо лише за умови участі в ній великої кількості учителів та викладачів, які в достатній мірі володіють засобами ІКТ і мають достатню дидактичну та методичну підготовку, знання в області вікової психології та педагогіки. Думка людей, що безпосередньо працюють із основним матеріалом педагогіки - дітьми має бути вагомим аргументом для розробки нових методик і підходів до справи навчання.

Виклад основного матеріалу

 У сучасній системі освіти використання мультимедійних засобів навчання є безумовною перевагою. Використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань. Мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музика, відео фрагменти, анімація.

В навчально-виховному процесі засоби мультимедіа виконують важливі дидактичні функції: ..*Пояснення нового матеріалу, його закріплення або систематизація, а також додаткова ілюстрація до вже відомих фактів та знань; ..*Наочне представлення вже відомих фактів, або нове їх висвітлення; ..*Об’ємний матеріал може бути представлений у зручній та доступній формі.

Мультимедіа–презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з об’єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на екрані. Використання мультимедіа-презентацій дозволяє вчителю зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал. Що відповідає змісту конкретної теми будь-якої базової дисципліни. Наприклад, при проведенні уроку у 6 класі на тему «Історія створення книги» поряд із словесною розповіддю бібліотекаря про історію виникнення книги та розвиток книгодрукування в Україні, бібліотекар може легко підготувати для учнів навчальну презентацію для наочного представлення видів та типів книг в їх історичній перспективі. Створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект у початковій і середній школі. Життєвий досвід дітей ще досить незначний і тому малюнки, портрети, експозиції, які можна демонструвати за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій.

Можна виділити наступні особливості даної технології:

 • якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;
 • легке усунення недоліків і помилок у слайдах;
 • детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових понять теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об’єму навчального матеріалу;
 • достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів;
 • зростання продуктивності уроку;
 • встановлення міжпредметних зв’язків (у даному бібліотечному уроці – зв’язок історії, літератури, мови);
 • зміна ставлення до ПК: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального матеріалу стає можливим залучити їх до процесу пізнання як суб’єктів навчальної діяльності. Поняття «мультимедіа» є багатогранним. Мультимедіа (від англ. слова «multi» – багато і від лат. «мedia» – носій, засіб, середовище, посередник) – це спеціальна інтерактивна технологія, поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Мультимедіа часто вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет) [2, с.9].

Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою технологією завдяки притаманним їй якостями інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації. Засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби створення мультимедійних додатків. До мультимедійних додатків навчального призначення, які використовуються у загальнонавчальному закладі, можна віднести мультимедіа-презентацію, слайд-шоу, електронний журнал, віртуальний тур; мультимедіа-видання, flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри), мультимедіа-тренажери, навчальні мультимедіа-системи, лінгвістичні мультимедіа-системи, мультимедійні Internet-ресурси та інші [1].

Розглянемо деякі із вищезазначених засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, які найчастіше застосовуються на уроках математики , а саме використання мультимедійних презентацій та мультимедіа-тренажерів. Мультимедійна презентація – один з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Використання мультимедійних презентацій дозволяє учителю зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно компонувати матеріал виходячи із особливостей конкретної групи учнів, теми та змісту уроку, що дозволяє побудувати урок англійської мови так, щоб домогтися максимального навчального ефекту. Окрім того, уроки математики, на яких використовуються презентації, відображають один з головних принципів створення сучасного уроку – принцип фасціації (привабливості). Завдяки презентаціям, діти починають активніше висловлювати свої думки, міркувати. Для створення презентації учитель може скористатися добре відомими програмними засобами – Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та іншими. Зокрема, програма Picasa дозволяє легко виокремлювати статичні й динамічні зображення з

Інтернету, зручно і швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми, додавати до проекту текстові й звукові коментарі, створювати колажі із статичних зображень. Мультимедіа-тренажери – це навчально-тренувальні програмні продукти, які орієнтовані на відпрацювання учнями певних умінь й придбання навичок з конкретної дисципліни. Відмінність сучасних тренажерів від традиційних полягає в можливості імітувати різні життєві й навчальні ситуації, використовуючи технології мультимедіа, зокрема, високоякісну анімацію, тривимірну (3D) графіку, музику MIDI (Musical Instrument Digital Interface), цифровий інтерфейс музичних інструментів (стандарт, що дозволяє приєднувати до комп’ютера цифрові музичні інструменти) тощо .

Тут же варто зазначити, що використання мультимедійних технологій у навчанні вимагає врахування певних факторів, а саме особливостей психофізіологічного розвитку учнів шкільного віку; особливостей навчально-пізнавальної діяльності ; дидактичного потенціалу мультимедійних технологій особливостей використання мультимедіа у навчанні; вимог до впровадження мультимедіа у навчальному процесі (вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до організації роботи школярів з мультимедіа продуктами; вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі).

Висновки

Я вважаю, що науково-обґрунтоване та методично дозоване використання описаних вище та інших видів мультимедійних технологій сприяє значній активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів, розвитку їх самостійності, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, робить процес навчання більш змістовним, динамічним та ефективним. Перспективи подальших досліджень я вбачаю в дослідженні інших технологій навчання, які сприяють розвитку пізнавальної активності школярів на уроках математики.

Список використаної літератури

1. Інформаційно-методичний журнал „Школа2, № 6, червень 2006 р.

2. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2004.

3. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2007.

4. Науково-методичний журнал „Математика", № 30, жовтень 2007 р.

5. Науково-методичний журнал „Математика", № 13-14, травень 2007 р. Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. / Ю.М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 21с.

3.Лупаренко С.Є. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки: дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / Лупаренко Світлана Євгенівна. – Х., 2007. – 206с.

Додатки