Навчальний проект з біології "Зазирни у власне око"

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

"Зазирни у власне око" (виконавець Плацинда О.Л.)

Автор (посилання на сторінку користувача)

Успенська Валентина Миколаївна

Плацинда Оксана Леонідівна, учитель ІІ категорії Глазівської ЗОШ I-III ст. Шосткинської районої ради

Проблема проекту (ключове, тематичні, змістові питання)

Ключове питання: Чи можна зазирнути у власне око?

Тематичні питання: З чого складається зоровий аналізатор людини? Як "працює" око? Як все життя добре бачити?

Змістові питання: З чого складається зоровий аналізатор? Що входить до периферичного відділу зорової сенсорної системи? Яку будову має око? Що таке допоміжний апарат ока? Як бачить око? Від чого залежить якість зору? Як забезпечити здоров'я зору?

Стислий опис проекту (предмет, клас, навчальна тема, анотація проекту)

Проект пропонується для учнів 9 класу у рамках вивчення теми "Аналізатори". Учні працюватимуть у трьох групах, кожна з них - над своїм тематичним питаттянм. І група учнів - "Анатоми" буде теоретично досліджувати будову зорового аналізатора людини і за результатами дослідження створить презентацію в Power Point. ІІ грута учнів - "Фізіологи" буде теоретично виявляти та практично досліджувати механізм дії зорового аналізатора та випустить публікацію в Publisher. ІІІ група учнів - "Санітари" вивлятимуть причини порушень зору, механізм відновлення зору та розроблять комплекс вправ для профілактики зниження зору під час роботи за компьютером. Учням пропонується створити Веб-сайт в програмі Publisher.

Час, необхідний для проекту

Виконання проекту - короткотермінове, 1 тиждень.

Навчальні цілі та очікувані результати

Ознайомитися з загальною будовою зорової сенсорної системи.

Навчитися характеризувати особливості будови і функції зорової сенсорної системи.

Запам'ятати ключові поняття та терміни: зорова сенсорна система, око, склера, рогівка, райдужка, зіниця, кришталик.

Формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті.

Навчитися ефективно шукати тексти та малюнки, відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій.

При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні Веб-сторінки в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології.

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

Головними критеріями оцінювання є державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Учень має називати основні сенсорні системи;

характеризувати особливості будови і функції зорової сенсорної системи, процеси сприйняття світла, кольору, простору;

пояснювати значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму й взаємозв’язку організму і середовища;

обґрунтовувати взаємозв’язок будови і функцій зорової сенсорної системи;

застосовувати знання для дотримання правил профiлактики порушення зору, попередження захворювань органів зору;

робити висновок про роль сенсорних систем у житті людини.

Контроль знань спрямований на:

1. Знання з теми - теоретичного та практичного плану.

2. Вміння представити отримані в ході досліджень нові знання.

3. Уміння співпрацювати у команді.

4. Виявлення внеску кожного у спільну діяльність, взаємооцінка кожного учня в групі.

Критерії оцінювання:

1. Учнівської презентації. 2. Учнівської публікації. 3. Учнівського веб-сайту.

За підсумками роботи кожної групи вчителями ведуться бланки контролю, де відзначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладу і подачі інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє своєчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів.

Після завершення роботи над проектом відбувається його захист на уроці, коли заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. Під час виступів оцінюється ораторське мистецтво, вміння аргументовано виступати перед аудиторією, вміння представляти результати. У ході виступів групи демонструють результати своєї діяльності - презентації, публікації, веб-сайти.

Підсумкове оцінювання знань про зорову сенсорну систему здійснюється у вигляді тестування.

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

Діяльність учнів

На початку проекту для перевірки готовності учнів до роботи в проекті, вони працюють з тестовими завданнями, малюнками. Учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті, вони досліджують, з чого складається зоровий аналізатор, підбирають малюнки, навчаються працювати в Power Point. Учні створюють мультимедійну презентацію. Вони демонструють її учням класу. Вчаться працювати в Publisher для створення Веб-сторінки.Учні разом з батьками створюють Веб-сторінку. Учні шукають інформацію в Інтернеті, в енциклопедіях. Підбирають ілюстрації, вчаться складати повні речення, вчаться комбінувати текст і зображення., навчаються працювати в Publisher. Учні створюють публікацію. Вчаться працювати в Excel створювати стовпчикові діаграми (гістограми). Учні шукають інформацію, малюють малюнки, сканують матеріал, фотографують, відбирають малюнки в Інтернеті. Учні об’єднуються в малі групи:

  • Одна група учнів буде досліджувати будову зорового аналізатора та створювати презентацію.
  • Друга група буде досліджувати механізм дії органа зору, зорового аналізатора та компонувати матеріал для публікації.
  • Третя група буде підбирати малюнки, правила, вправи з профілактики порушень зору, узагальнювати матеріали пошуку та створить веб-сайт.

Учитель виконує координуючу, організаторську, консультативну роль та готує презентацію про організацію діяльності у проекті.

Використані ресурси

http://www.humbio.ru http://www.bio.1september.ru