Нестандартні уроки з математики як засіб формування пізнавальної активності учнів основної школи

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Нестандартні уроки з математики як засіб формування пізнавальної активності учнів основної школи

Автор (посилання на сторінку користувача)

Заболотня Анна Леонідівна

Анотація статті

У статті розглянуто сутність розвитку пізнавальної активності та спрямованість нестандартного уроку математики на розвиток пізнавальної активності учнів

Ключові слова

Нестандартні уроки, пізнавальна активність

Постановка проблеми

Виявити та обґрунтувати дидактичні умови використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавальної активності учнів

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Аналіз досліджуваної проблеми в практиці роботи сучасної школи свідчить про те, що питанням з підвищення пізнавальної активності учнів засобом нетрадиційних уроків на уроках математики приділяється недостатня увага. Цьому перешкоджають економічні, соціальні, педагогічні причини. Зокрема, до причин соціально-педагогічного характеру, на мій погляд, слід віднести не володіння вчителем методикою проведення нестандартних уроків та неумілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.

Також, причиною через яку нетрадиційні уроки мало використовуються на уроках математики є небажання і неспроможність відхилитись від основної форми організації навчання. Більшість вчителів в сучасних школах, через перенавантажену програму не встигають дати основний матеріал і закріпити його задачами та прикладами, тому нетрадиційні види уроків не можливо спланувати за назначеною програмою.

Можна виділити серед причин не використання таких форм організації навчання, також, небажання і не зацікавленість у отриманні знань сучасними учнями. Молодь в сьогоденні не прагне здобувати освіту важкою і плідною розумовою працею, тому потрібно буди педагогом-майстром, щоб повернути до дітей цікавість до свого предмету і плідної співпраці не тільки з учителем, а з колективом взагалі, що й передбачають нетрадиційні уроки.

Тож вчителю слід пам’ятати, що нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожного учня. Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про об’єкти, які вивчаються на уроці.

Мета статті

1) розглянути сутність проблеми розвитку пізнавальної активності підлітків;

2) розглянути вплив нестандартних уроків на розвиток пізнавальної активності школярів на уроках математики;

3) розробити структуру та зміст нестандартних уроків математики. Визначити особливості їх проведення.

Виклад основного матеріалу

Нестандартні уроки з математики

Висновки

Питання пізнавальної активності учнів є одним з актуальних питань сучасної педагогічної науки і практики школи, тому що суспільство не може повноцінно функціонувати в умовах науково – технічного прогресу без активності людини; пізнавальна активність особистості є умовою її духовного розвитку; формування пізнавальної активності особистості тісно пов’язане з вихованням самостійності, сили волі та інших рис характеру людини.

Пізнавальна активність – це інтегральне складне утворення особистості, що містить мотиваційний, змістовно-операційний і емоційно-вольовий компонент. Пізнавальна активність реалізується через пізнавальну потребу, ініціативу, пізнавальну надситуативність, перетворювальність, самоактуалізацію, саморегуляцію, які є визначальними характеристиками пізнавальної активності.

Проведення нестандартних уроків з математики є ефективним засобом формування та розвитку пізнавальної активності в учнів, а також виховання в особистості наукового світогляду, критичного мислення тощо. Нестандартний урок – це навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Нестандартні уроки спрямовані на розвиток пізнавальної активності, бо вони глибоко зачіпають емоційно – мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально – пізнавальної та майбутньої професійної діяльності.

Список використаної літератури

1. Абасов З.А. Познавательная активность школьников.– М.: Просвещение, 1989. – С.40 – 43.

2. Андрєєва В. М. Нестандартні форми уроків (міні–журнал).–Х.: Педагогічна академія. – Травень, 2006. –50 с.

3. Басок Т. Г. Формування мотивації та активізація навчальної діяльності// Математика в школах України. – 2007.– №9. – С. 2–5

4. Бевз В., Мерзляк А., Слєпкань З. Програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5–11 класи // Математика в школі. – 2003. – № 6. – С. 1–14.

5. Данилова Л. Розвивати пізнавальну активность учнів//Рідна школа. –2002. –№6. – С.18–20.

6. Ігрові форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності// Математика в школах України.– 2007. – №16–18.

7. Інтерактивні технології на уроках математики: Навч.-метод. Посіб./ Упоряд І. С. Маркова. –2007.–217 с.

8. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності// Рідна школа.– 2000. – №1.–С. 18–24.

9. Навчально–методичний посібник / За редакцією А.А. Сбруєвої та М. П. Кононенко. – Суми: Редакційно – видавничий відділ СДГП,1999.–164 с.

10. Нестандартні підходи до навчання учнів на уроках математики // Математика в школах України. – 2006. – №1.– С.7–12.

11. Нетрадиційні форми організації навчально-виховного процесу // Математика в школах України. –2007.– №15.– С.5–9.

12. Конфорович А. Г. Добрий день, Архімеде!: Цікаві задачі, ігри, головоломки. – К.: Молодь, 1988.–150 с.

13. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підр. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2000.–512с.

14. Слєпкань З І. Методика навчання математики: Підручник.–2-ге вид., допов і переробл. – К.: Вища шк.., 2006.–582с.

15. Слєпкань З. І. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики // Математика.–2003.– №3 – С.7–14.

16. Учням про видатних математиків/ І. Я. Галай, Г. Д. Гриневич/ За ред.. М. І. Кованцова. – К.: Рад. шк., 1976. – 160 с.

17. Форми навчання в школі: Кн.. для вчителя/ Ю. І. Мальований, Л.П. Вороніна ти ін.; за ред.. Ю.І.Мальованого.–К.: Освіта, 1992. – 160 с.

18. Хуторской А. В. Педагогика. – М.: Международная педагогическая академия, 1998.– 482 с.

19. Шушара Т. Шляхи і засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики// Рідна школа.– 2004.–№3.– С.17–19.

20. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М.: Педагогика, 1979. – 178с.

21. Чирко В. О. Інформаційна технологія і математична освіта// Комп’ютер в школі та сім’ї. –1998.– №2– С.12–17

22. Янченко Г.М. Сучасні уроки з математики. – Тернопіль, 1991.–26с.


Додатки

Нестандартний урок з алгебри у 7 класі УРОК – ГРА

Урок – гра (8 клас)Через терни до зірок.

Урок – гра (8 клас)Через терни до зірок.

УРОК – ЗАХИСТ УЧНЯМИ ТВОРЧИХ РОБІТ "Декартові координати на площині"

Позакласний захід «Математичний КВК»