Ніколенко Алла Анатоліївна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Ніколенко Алла

Тема

Використання прийомів інтерактивного навчання на уроках хімії.

Актуальність

Сьогодення потребує від педогога - практика високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися. Майстерність - це фах з печаткою досконалості. Вчитель має бути сильним фахівцем, крім того і майстром своєї справи. Для того, щоб вчителю ефективно і швидко сконструювати урок, та підвищити його ефективність потрібно знати багато педагогічних прийомів, та вміти іх використовувати в своїй педагогічній діяльності.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти в працях В.Сухомлинського, вчителів - новаторів С.Ільїна, С.Лисенкова В.Шаталова та інших. В їх дослідженнях доведено, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття. Наприкінці ХХ століття інтерактивні технології використовували в американських школах.В Україні ж ця теорія була розроблена на початку ХХІ століття О.І. Пометун і зараз активно пропагується та впроваджується в навчальних закладах.

Новизна, провідна ідея

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Навчальний процес повинен відбуватися за умови постійної активності всіх учнів: співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і вчитель і учень є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Технологія інтерактивного навчання реалізується через окремі навчальні предмети, зокрема хімії. Організовуючи інтерактивне заняття, необхідно знати різноманітні методи та прийоми навчання, а так же вміти їх реалізовувати.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Сьогодні суспільство наполегливо вимагає конкретного поліпшення освіти взагалі та шкільної зокрема. Шкільна реформа призвана забезпечити остаточний перехід від школи лише засвоєння знань до школи життя, школи думки, школи активної соціальної діяльності. Головні задачі реформування освіти України потребують від кожного з нас виховання свідомих та освічених, творчо здібних , фізично і морально здорових громадян нашої держави. Особливе місце в вирішенні цих задач відводиться шкільному курсу хімії. Інтерактивні методи навчання допомагають забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). Учитель отримує можливість диференційованого підходу до учнів із спеціальними потребами — особистісними та інтелектуальними.

 • Залучаються до постійної, заохочувальної, активної роботи усі учні;
 • Змінюється роль учнів: вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння й навички, організаційні здібності;
 • Основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого учня (відбувається перехід від зовнішньої мотивації (оцінки) до внутрішньої (потреба знань);
 • Значно підвищується роль особистості педагога: він менше часу витрачає на розв'язання проблем з дисципліни, та більше розкривається перед учнями як лідер, організатор;
 • Учні, які отримують особистий досвід учителювання, з нової точки зору дивляться на навчально-виховний процес, на роль учителя та учня в ньому;
 • Ці методи передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу, обставини та відповідної ситуації.

Багато років я працюю над методичною проблемою: „Використання прийомів інтерактивного навчання на уроках хімії”. Розробила і доповнюю класифікацію прийомів інтерактивного навчання:

 • прийоми повторення;
 • прийоми підвищення зацікавленості до навчального матеріалу;
 • прийоми повторення і закріплення вивченого на уроці;
 • прийоми колективної учбової діяльності;
 • прийоми письмового контролю.

Цей матеріал дозволяє мені з легкістю підібрати прийоми на різних етапах уроку, реалізуючи визначені принципи педагогічної техніки *:

 1. Принцип вільного вибору: на будь-якій навчальній чи керуючій дії, де тільки можливо, надавати учневі право вибору. З однією важливою умовою - право вибору завжди врівноважується усвідомленою відповідальністю за свій вибір.
 2. Принцип відкритості: не лише давати знання – а ще й показувати їх межі. Ставити перед учнями проблеми, вирішення яких лежить за межами курсу, що вивчається; використовувати в навчанні творчі навчальні задачі.
 3. Принцип діяльності: організувати засвоєння учнями знань, умінь, навичок, сенсів переважно у формі діяльності.
 4. Принцип зворотного зв’язку: регулярно контролювати процес навчання за допомогою розвиненої системи прийомів зворотного зв’язку.
 5. Принцип ідеальності: максимально використовувати можливості, знання, захоплення самих учнів з метою підвищення результативності та зменшення витрат у процесі навчання.

Класифікація прийомів інтерактивного навчання дана у додотку.


 • Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: посібник для вчителів. - Л.: Навчальна книга, Янтар, 2004. – 84 с.

Розглянемо використання інтерактивної технології, а також сучасних прийомів на прикладі уроку в 11 – ому класі рівня стандарту. В програмі передбачено вивчення основних класів органічних сполук з метою формування компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особливості розуміння природничо – наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства за одну годину на тиждень.

Зміст курсу розроблено з урахуванням відомостей про органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. У ньому посилено дедуктивний підхід і практичне спрямування навчального матеріалу. Об’єм матеріалу для засвоєння великий і тому учні можуть їм оволодіти, якщо вчитель буде використовувати інноваційні технології не на окремо взятих уроках, а впроваджувати поступово, створюючи організаційну базу, напрацьовувати механізм. Особливу увагу приділяючи інтересам учнів, їх настроям, результатам проведенних уроків, і тоді з’являться результати: поява зацікавленості в одержанні знань, дружні стосунки під час групових форм роботи, допомога слабким.

Урок 11.Тема: Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.

Мета: одержати знання про кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки, про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; з’ясувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми проведення: колективні, індивідуальні та групові.

Методи навчання: проблемно – інформаційний, частково – пошуковий, навчально – дослідницький.

Методичні прийоми: „чітка команда”, „мозковий штурм”, ,,акваріум”, „спільний проект”. міні – тест, „спільний проект”, „перетинання тем”, „взаємоопитування”, „взаємонавчання”, „взаємооцінювання”, „власна опора”, гра „компетентність”, „самооцінка”.

Технологія: інтерактивного навчання.

Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів: спілкування, взаєманавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.

Обладнання: таблиці, підручник Л.П. Величко Хімія 11, колекції, зразки продуктів коксування вугілля та різних видів палива.

Хід уроку:

1) Мотивація: сфокусувати увагу дітей на проблемі: „На вашу думку, чи постане проблема перед промисловістю України, в якій недостатньо родовищ нафти, але є великі запаси кам’яного вугілля, якого вистачить на 400 – 500 років, переробка кам’яного вугілля на пальне”? Лабораторний дослід 3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива. Інструктаж з БЖД. „Кам’яне вугілля вигідніше переробляти чи спалювати”?

2) Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів: назвати тему уроку і оголосити про очікувані результати, нагадати учням, що наприкінці уроку буду перевіряти, наскільки вони досягли запланованих результатів, а також пояснити, як буду оцінювати їхні досягнення в балах.

3) Надання необхідної інформації: вчитель пропонує учням використавши прийом „власна опора” розділити зошит на дві колонки: у першій скласти опорний конспект опрацьовуючи параграф підручника, у другу – запитання, які використають при перевірці отриманих знань один у одного.(Використовуватимуться прийоми „взаємоопитування”, „взаємонавчання”, „взаємооцінювання”). Прийом „перетинання тем”: учні розробляють запитання, на основі питань, раніше вивчених тем. Після опрацювання нового матеріалу вчитель корегує запитання учнів, які вони записали у другій колонці, за правильність складених питань учні отримують бали.

Питання які учні повинні задавати один одному:

 • Вугілля, його склад;
 • Метод переробки кам’яного вугілля;
 • Продукти коксування кам’яного вугілля;
 • Склад коксового газу;
 • Застосування коксового газу;
 • Склад кам’яновугільної смоли;
 • Продукти, які добувають з кам’яновугільної смоли;
 • Галузі хімічної промисловості, які виникли на основі застосування продуктів, що добувають з кам’яновугільної смоли.

Після взаємоопитування і взаємооцінки учні, які підготували проекти на теми:

- Негативний вплив продуктів переробки вугілля на навколишнє середовище.

 • Парниковий ефект;
 • Фотохімічний смог;
 • Кислотні дощі.

- Методи запобігання забрудненню навколишнього середовища. Знайомлять всіх з ними. Учень, який підготував проект, задає питання класу по проекту, коментує відповіді і оцінює їх.

4) Інтерактивна вправа „спільний проект”, гра „компетентність” (кожна команда зацікавлена у знаннях кожного свого учасника).

Учні кожного ряду отримують завдання:

Виходячи до дошки , поступово, один за одним скласти схеми не користуючись підручником і конспектом:

 • Склад кам’яного вугілля;
 • Склад коксового газу;
 • Продукти переробки кам’яного вугілля та їх застосування.

Після виконання завдання, проводиться колективне обговорення і виправляються помилки, учнями, які їх допустили.

5) Рефлексія Міні – тест з самоперевіркою. Відповіді проектуються на екран.

6) Підсумки (Пояснити зміст проробленого, підбити підсумок засвоєння знань і встановити зв’язок між тим, що відомо і тим, що повинно вдосконалюватися в майбутньому)

7) Домашнє завдання підготувати презинтацію на тему: "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки".


10 клас рівень стандарт, в темі 2. Металічні елементи та їхні сполуки, для того щоб учні змогли оцінювати екологічну небезпеку металургійного виробництва, шляхи розв’язування екологічних проблем, урок проводжу з використанням прийомів інтерактивного навчання.

Тема уроку №33: “Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.”

Ціль уроку: закріпити знання учнів про загальні способи добування металів із руд; формувати внутрішню мотивацію; ознайомити учнів з структурою металургійного комплексу та його особливостями; розширювати пізнавальні можливості учнів в здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел; розвивати уміння висловлювати судження про вплив металургійних процесів на довкілля; формувати вміння оцінювати екологічну небезпеку металургійних виробництв та висловлювати судження з приводу подолання екологічних проблем.

Тип уроку: вивчення нових знань. Форми роботи: самостійна робота з самоаналізом знань і самооцінюванням, робота в групах, пошук інформації в інтернеті, створення презентації, обробка та оформлення результатів роботи їх самоаналіз і самооцінювання.

Технологія: інтерактивного навчання.

Методи навчання: пояснювально – ілюстративні, словесні-бесіда, практичні – самостійна робота, репродуктивні, інтерактивні, проблемно-пошукові, логічні, створення ситуації успіху.

Прийоми навчання: „чітка команда”, „хімічна розминка”, „самооцінка”, „вибірковий контроль”, „незакінчені речення”, „спільний проект”, „дай собі допомогти”, „знайди помилку”, „самоаналіз”, „оцінка - не тільки бали”, „знайомте з критеріями”, „рейтинг”. Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютери, таблиці, періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Структура уроку:

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація опорних знань (хімічна розминка).
 3. Мотивація навчальної діяльності.
 4. Визначення учнями теми та задач уроку.
 5. Вивчення нового матеріалу: - прийом «Спільний проект» - створення презентацій - захист презентацій.
 6. Узагальнення та систематизація знань. - обробка та оформлення результатів роботи в вигляді таблиці, їх самоаналіз і самооцінювання.
 7. Контроль та корекція знань.
 8. Підведення підсумків та оцінювання знань учнів.
 9. Домашне завдання. Підготуйте повідомлення на тему “Що може зробити пересічна людина для мінімізації негативної дії шкідливих речовин на довкілля.” Опрацювати зміст конспекту.

Результативність

Використання інтерактивної технології, та різноманітних прийомів інтерактивного навчання на уроках хімії дозволяє вирішувати комплекс завдань : підвищувати результативність уроку, розвивати самостійність учнів; сприяє більш глибокому засвоєнню програмового матеріалу, дозволяє на уроці обмінюватися знаннями, підвищити активність дітей, розкрити їх можливості.

Використовую на уроках роботу в парах, яка може проводитися на різних етапах уроку: при засвоєнні, закріпленні, перевірці знань. Така технологія дає дітям можливість говорити, висказувати свою точку зору, сприяє розвитку навичок спілкування, вміння критично мислити, переконувати і вести дискусію. Для формування і розвитку пізнавальних інтересів школярів в процесі навчання використовую пізнавальні ігри. Гра активізує розумову діяльність учнів. Як ігровий момент на уроках використовую кросворди .

Викладання предмета хімії потребує високої методичної підготовки, щоб вчити інших вчитися, вчитель повинен вчиться сам. Саме тому багато часу приділяю самоосвіті, вивченню методичної та науково-популярної літератури, матеріалів журналів. Постійно вивчаю передовий досвід вчителів країни, області, міста. Така система роботи дозволяє добитися певних результатів. Учні нашої школи беруть постійну участь у олімпіадах, конкурсах. Головний же результат – це якість знань учнів. Використовуючи в практиці технологію інтерактивного навчаняя процент засвоєння матеріалу збільшується. Отже, в центрі навчання повинен бути не вчитель з його поясненнями, а учень, його діяльність. Нові знання та вміння учні повинні отримувати в результаті власної діяльності, яка організовується та направляється вчителем.

Використані ресурси

 1. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: посібник для вчителів. - Л.:Навчальна книга, Янтар, 2004. – 84 с.
 2. Наволова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій.-Х.:Видавнича група "Основа", 2010. - 176 с.
 3. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя. - Х.: Видавнича група "Основа", 2008. - 111 с.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Таблиці класифікації прийомів інтерактивного навчання