Прокопенко Галина Борисівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Прокопенко Галина Борисівна

Тема

Використання опорних конспектів у викладанні біології

Актуальність

Кожному вчителю хочеться, щоб на його уроках діти працювали зацікавлено та з повною віддачею. Від цього залежить і результативність навчального процесу. Тому одним із завдань, що стоїть перед учителем є формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти. Компетентність - це перелік стандартів, які чітко описують, що саме необхідно людині для того, щоб найкращим чином виконати свою роботу. Компетентність є індикатором того, як окремі учні можуть підвищити свою успішність і працездатність на уроці. У свою чергу, це призводить до поліпшення роботи всього класу

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Система ОК запробована на практиці і доводить, що ця методика дуже цікава. Вона дає можливість творчій особистості учня реалізувати себе і підвищити рівень своїх знань, формує компетентність самоосвіти та конкурентоспроможності. Компактні, незвичайні ОК викликають живе зацікавлення учнів, спонукають їх до активної праці, пошуку, загострюють увагу до всіх проблем, які виявляються в колі їхнього активного сприйняття. Завдяки цьому виробляються цілеспрямованість, наполегливість у пошуку, вміння узагальнювати розрізнені факти, спостереження та думки. Йде процес накопичення знань, йде процес глибокого внутрішнього осмислення сутності теми, йде активне долучення до систематичної праці.

Новизна, провідна ідея

Одним із інноваційних підходів до викладання біології в сучасній школі є використання логічно-опорних сигналів (ЛОС) та структурно-логічних схем (СЛС). Використання опорних конспектів збільшує час активного мовлення учнів завдяки використанню опорних конспектів. Час зростає через те, що учні відповідають, опираючись на конспект (план), проговорюють про себе відповідь на питання, спілкуються в групах, задаючи запитання колегам та даючи відповіді на їх запитання

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Опорний конспект - прийом згортання і розгортання навчальної інформації. Як скласти опорний конспект В основу складання ОК покладено наступні дидактичні принципи:

 • Лаконічність (300-600 друкованих знаків) - заснований на тому, що при сприйнятті і запам'ятовуванні обсяг короткочасної пам'яті людини обмежений;
 • Структурність - полягає в об'єднанні опорних сигналів у логічно пов'язані смислові блоки. Логічно побудований матеріал легше запам'ятовується і швидше відтворюється;
 • Автономність - виражається в завершеності кожного блока опорних сигналів. З огляду на те, що кожен блок несе своє смислове навантаження, він сприймається і запам'ятовується в узагальненій стислій формі;
 • Доступність матеріалу - мають на увазі опору на наявні знання, що сприяє кращому розумінню та осмисленню нової інформації, більш міцному її засвоєнню, підвищує інтерес до теми;
 • Колірна наочність і образність опорних сигналів викликає у уч-ся позитивні емоції, сприяє кращому сприйняттю, розумінню і запам'ятовуванню матеріалу.

Методичні рекомендації вчителям

 1. Детально вивчити за програмою зміст навчального матеріалу, по якому буде складатися ОК для конкретного уроку. Виписати основні терміни, причинно-наслідкові зв'язки, імена вчених, їх внесок у науку, відкриття.
 2. Співвіднести вимоги програми зі змістом підручника (на одному уроці може вивчатися матеріал одного або декількох параграфів.)
 3. Добре знати матеріал тексту й ілюстрації підручника.
 4. Розбити даний матеріал на логічно завершені смислові блоки.
 5. Виділити основні терміни в кожному блоці.
 6. Скласти чорновий варіант ОК, кілька разів відкоригувати його відповідно до принципів.
 7. Оформити смислові блоки і опорні сигнали в остаточному варіанті і в кольорі. Потрібно пам'ятати, що смислові блоки повинні бути асиметричними або відрізнятися за кольором для кращого запам'ятовування.
 8. Пам'ятати, що малюнки-сигнали повинні бути простими, щоб їх можна було легко і швидко зобразити на дошці і в зошити. Визначення і формулювання не записують. Можна поставити ... - цей знак є для уч-ся сигналом, що тут потрібна точна словесна формулювання.

Тема програми: Закономірності спадковості тамінливості

Тема уроку: Основні генетичні поняття.Методи генетичних досліджень.

Мета уроку: дати уявлення про предмет, цілі й методи генетики, показати місце генетики в системі біологічних наук. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи і методичні прийоми: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником, наочний: ілюстрація , виконання практичної роботи. Базові поняття й терміни: генетика, метод гібридологічного аналізу, генеалогічний метод, цитогенетичний метод, близнюковий метод, ген, алельні гени, домінування, рецесивні гени, домінантні гени, генотип, фенотип, спадковість, мінливість.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Розповідь учителя Усі ми дуже різні й водночас надзвичайно схожі. Ми схожі насвоїх батьків, але чимось відрізняємось від них. Чим пояснити зовнішні відмінності між людьми, тваринами, рослинами, мікроорганізмами, їхні різні риси, пристосування, а в людей різні фізичні і психічні риси? Відповідь на ці запитання нам дасть така наука як генетика.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. Запитання до учнів

 1. Які властивості живих організмів ви знаєте?
 2. Яку роль відіграють такі фундаментальні властивості живого,
 3. як спадковість і мінливість?
 4. Які біологічні молекули стосуються явищ спадковості й мінливості?
 5. Що ви пам'ятаєте про молекулярні механізми спадковості й мінливості?
 6. Яка наука вивчає явища спадковості й мінливості?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Розповідь учителя Виклад нового матеріалу можна починати з розповіді про те, що кожна наука має свій предмет і методи його вивчення. Генетика — не виняток. Що ж є предметом вивчення науки генетики? Мабуть, школярі дадуть багато варіантів відповідей на це питання: вивчає гени; спадковість і мінливість організмів; передачу ознак від покоління до покоління; розмноження організмів; вплив середовища й генотипу на організми. Але всі відповіді можна звести в єдине визначення: генетика вивчає процеси зберігання, передачі, реалізації та зміни спадкової інформації на всіх рівнях організації живого. Можна пригадати рівні організації живого й показати, що на кожному з них є генетична проблематика й генетичні науки. Молекулярний рівень — молекулярна генетика. Клітинний рівень — цитогенетика. Організмений рівень — генетика розвитку, генетика конкретних організмів. Надорганізмені системи — популяційна генетика, еволюційна генетика. Потім перейти до короткого опису історії генетики, звернувши увагу на ріr перевідкриття законів Менделя — рік народження генетики. Але історію генетики слід подати крізь призму основних генетичних понять, з частиною яких школярі вже мають бути знайомі з курсу біології десятого класу. Звичайно, це тільки перший етап формування генетичних понять. До них доведеться повертатися ще не раз, але цей урок дозволить сформувати основний термінологічний блок, яким учні потім будуть активно користуватися. Найскладніше за все сприймається поняття алелів як різних форм того самого гена.Необхідно уточнити, який зміст учні вкладають у слово алель. Запитання

 1. Якщо один ген визначає темне забарвлення волосся, а інший — темне забарвлення очей, то чи можна їх назвати алельними? (Ні, це гени, що визначають різні ознаки: один — забарвлення волосся, інший — забарвлення очей.)
 2. Якщо один ген визначає переважне вміння володіти правою укою, а інший — переважне вміння володіти лівою рукою, то чи можна їх назвати алельними? (Так, ці гени визначають одну ознаку — вміння

володіти рукою, тільки один алель визначає цю ознаку як переважне вміння володіти лівою рукою, а інший — правою.) Розповідь Абстрактними поки що будуть і поняття домінантності й рецесивності. Вони виводяться з питання: який ген проявиться, якщо разом у генотипі опинилися різні алелі? Проявився — значить, домінантний. На наступному уроці буде введено поняття гетерозиготи, і тоді можна буде дати інше визначення домінантного гена: домінантним називають ген, що виявляється в гетерозиготі. Розповідаючи про методи, якими користується генетика, можна заповнити таблицю. Характеристика методів генетики Назва Особливості

 1. Гібридологічний
 2. Генеалогічний
 3. Популяційно-
 4. статистичний
 5. Цитогенетичний
 6. Біохімічний
 7. Близнюковий

Основні правила гібридологічного методу, розробленого Менделем:

 • схрещувані організми мають належати до одного виду;
 • схрещувані організми мають чітко різнитися окремими ознаками;
 • ознаки, що вивчаються, мають бути константними, тобто відтворюватися з покоління в покоління при схрещуванні в межах лінії (батьківської форми);
 • необхідні характеристика й кількісне врахування всіх класів розщеплення, якщо воно спостерігається в гібридів першого й наступних поколінь.

Генетика активно використовує і методи суміжних наук: методи хімії та біохімії, методи фізики (оптичні, седиментаційні, методи мічених атомів).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ Бесіда

 1. Чому кожна наука має свої власні методи?
 2. Які генетичні методи ви знаєте?
 3. Чим генетика відрізняється від інших біологічних наук?
 4. Як називають різні стани того самого гена?
 5. Дайте визначення генотипу й фенотипу, мінливості й спадковості.
 6. Чи може певний ген бути представлений великою кількістю алелів?

Самостійна робота учнів Дати відповіді на запитання

 • Чим гібридологічний метод відрізняється від генеалогічного?
 • У чому особливості популяційно-статистичного методу?
 • Чи можна використовувати в близнюковому методі різнояйцевих близнюків?
 • Спробуйте скласти свій власний родовід.
 • Як називається метод, заснований на вивченні особливостей хромосомного набору (каріотипу) організмів?
 • Як називають сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду?

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1) Вивчити матеріал § 8 підручника . 2) Дати відповіді на запитання підручника

Результативність

Використання цих ідей позитивно впливає на розвиток особистості дитини. У дітей розвинена мова, мислення, вони із задоволенням працюють на уроках. Всім педагогам бажано працювати творчо. Атмосфера доброзичливості, старання, люб’язності і ініціативи учнів – умова розвитку мислення, розумових здібностей дитини.

Використані ресурси

 1. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод.посіб./ О.І.Пометун, Л.В. Пироженко; За ред.. О.І.Пометун. – К., 2003.
 2. Верещагіна Г.Д. Впровадження інноваційних технологій на уроках біології з використанням опорних конспектів (методичний посібник). - Харцизька українська гімназія з класами загальноосвітньої школи І ступеня, 2011 р
 3. wiki.soippo.edu.ua/index.php
 4. noosfera.org.ua/files/nezdolij.doc

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)