Професійне спрямування учнів при виконанні шкільного експерименту на уроках фізики з теми "Взаємодія тіл" у 8 класі

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Професійне спрямування учнів при виконанні шкільного експерименту на уроках фізики з теми "Взаємодія тіл" у 8 класі

Автор (посилання на сторінку користувача)

Маслюк Сергій Миколайович

Анотація статті

Дана стаття розкриває підходи до впровадження професійного спрямування при виконанні лабораторних робіт при вивченні теми "Взаємодія тіл" у 8 класі.

Ключові слова

 • професійне спрямування;
 • шкільний експеримент;
 • лабораторні роботи;
 • вибір професії.

Постановка проблеми

В даний час реформа змісту шкільної освіти здійснюється в напрямку практичної значущості навчання. Шкільна система освіти повинна бути спрямована таким чином, щоб всі учні могли досягти високих стандартів фізичної освіти. У зв'язку з цим, постають особливі вимоги до всіх загальноосвітніх предметів, і , зокрема, до фізики, оскільки вона полегшує людині одержання будь-якої кваліфікації або перекваліфікації, так як протягом життя людина змінює або видозмінює свою професію 10-11 разів.

Актуальною є проблема професійної орієнтації учнів у школі. А головним фактором, що забезпечує успіх людини у виборі професії в сучасних умовах є така якість як мобільність, тобто готовність при необхідності змінювати професію і швидко адаптуватися в ній. Володіти такою якістю учень буде в тому випадку, якщо він буде підготовлений до вирішення типових завдань, загальних для фахівців різних професій.

Оволодіти професійними знаннями і практичними навичками характерними для людей різних професій учням допоможе старанне вивчення різних предметіу у загальоосвітній школі, але насамперед фізики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблему профорієнтації - підготовки молоді до свідомого вибору професійного життєвого шляху вивчались вітчизняними і зарубіжними вченими в багатьох аспектах, оскільки проблема профорієнтації є багатоплановою як за значенням, так і змістом. Що торкається, власне, профорієнтації у змісті вивчення фізики в середній школі і, зокрема, при виконанні шкільного експерименту на уроках фізики з теми "Взаємодія тіл" у 8 класі, то багато дослідників пропонували розв’язання проблеми шляхом реалізації виховної функції задач політехнічного змісту конкретно-тематичного спрямування, а саме: патріотичного (О.Цедринський); краєзнавчого, на матеріалі місцевого виробництва (Г.Антонишина, Є.Харченко, П.Цатурян); екологічного (В.Мукушев, Е.Лебедєва); економічного (В.Делекович, А.Павленко, В.Севастьянов, О.Сергеєв); військового (О.Блосов, Р.Мінькова, О.Сергеєв, Ю.Стеценко, І.Хінєв); історичного (В.Ільченко, Є.Коршак, М.Кохан, В.Нижник, З.Сичевська, Р.Слободюк, Л.Хуторська); конструкторсько-технічного (В.Бондарь, І.Нізамов, А.Павленко, О.Сергеєв, О.Д.Цедринський); сільськогосподарського (М.Грінченко, Ф.Кочуров, Н.П’ятківська, В.Свічар); будівельного (Є.Лебедєва); медико-біологічного (Є.Безденежних, І.Брікман, І.Сотник); виробничо-політехнічного (О.Дубинчук, В.Сагарда, Н.Сопяк, Б.Ступарик, Д.Тхоржевський та ін.).

Мета статті

Мета статті полягає у висвітленні основних аспектів професійного спрямування учнів при виконанні шкільного експерименту на уроках фізики, зокрема, при вивченні теми "Взаємодія тіл" у 8 класі.

Виклад основного матеріалу

Допрофільна підготовка учнів середньої школи є основним щабелем навчання, який забезпечує функціональну грамотність та соціальну визначеність учнів, спрямовує їх до професійної орієнтації. Вибір майбутнього професійного життєвого шляху учень здійснює, вибираючи з тих професій, з якими вона знайома і які їй особисто видаються привабливими. Саме тому проблема професійного спрямування учнівської молоді ніколи не втрачає своєї актуальності при вивченні фізики, так як знання з цього навчального предмету потребує велика кількість професій і спеціальностей.

При вивченні фізики в допрофільних класах велике значення мають лабораторні роботи. Метою проведення лабораторних є одержання, розвиток і вдосконалення практичних, предметних, загальнонавчальних умінь і навичок пошукової та дослідницької діяльності, а також професійне спрямуваня учнів при виконанні фізичного експерименту.

Функцію професійного спрямування при виконанні учнями лабораторних робіт на уроках фізики виконують інформаційні методи та методи формування професійних умінь.

До інформаційних методів можна віднести усне або текстове повідомлення про особливості праці людей різних професій, про професійні якості особистості фахівців; відомості про сучасні досягнення в різних галузях індустрії, історію відкриттів, факти біографії відомих вчених; демонстрацію відео- та мультимедійних матеріалів профорієнтаційного змісту, а також приладів і засобів наукової та професійної діяльності.

До методів формування професійних умінь відноситься моделювання професійних дій; виконання профоріентовних завдань проблемного, дослідницького і творчого характеру.

Для стимулювання на лабораторних роботах пізнавального інтересу учнів 8 класів до професійної діяльності людей різних спеціальностей повною мірою можна використовувати наступну групу профоріентаційних педагогічних впливів:

 • використання проблемності в навчанні (створення проблемних ситуацій, пізнавальних колізій, зіткнення різних концепцій і точок зору);
 • залучення учнів до елементів дослідницької роботи (робота з науково-популярної та науковою літературою, планування та проведення експериментів);
 • організація творчих робіт (моделювання, конструювання тощо).

Причому, практичні роботи повинні пред'являти вимоги не тільки до пізнавальних процесів, а й до рухово-практичним навичкам і вмінням учнів. Це сприяє, таким чином, придбання нових способів пізнавальної діяльності: навичок вимірювань, обчислень, практичного використання приладів та інших інструментів, використання символів, схем тощо. Якщо розвиток пізнавальних інтересів йде нормально (тобто своєчасно долається роз'єднаність інтересів і професійних прагнень), то до моменту закінчення середньої школи в учнів складається цілком обгрунтований професійний вибір.

Наведемо приклади декількох лабораторних робіт з теми "Взаємодія тіл" у 8 класі, в які рекомендуємо включити профорієнтаційні завдання проблемного характеру, що активізують пошукову діяльність:

 • "Конструювання динамометра";
 • "Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання";
 • "Вивчення умови рівноваги важеля";
 • "Гідростатичне зважування" тощо.

За способом організації лабораторні роботи доцільно проводити групами, де дотримується режим вільного обміну інформацією. Групова організація лабораторної роботи передбачає розподіл класу на бригади з 2-4 чоловік. Кожна бригада отримує перелік завдань, викладених у інструктивної картці. Учні або самостійно обирають персональне завдання, або всі завдання виконуються спільно. Одне або декілька завдань інструктивної картки повинні мати профорієнтаційний характер. Прикладом тут можуть служити проблемні завдання або моделювання експерименту з фізики.

В ході лабораторної роботи учню може бути також запропоновано виконати комплекс тих чи інших операцій і прийомів, які використовує людина тієї чи іншої професії: усвідомити проблемну ситуацію, сформулювати проблемне питання, спробувати відповісти на нього (тобто сформулювати гіпотезу), придумати практичний експеримент для перевірки гіпотези.

Особливе значення після закінчення лабораторної роботи представляє обговорення всіма учнями класу профорієнтаційного завдання для кожної групи, відповіді на які можуть запропонувати також учні та з інших груп.

По завершенні лабораторної роботи учні повинні зробити висновок про професійну діяльність людей різних спеціальностей. Для цього рекомендується застосовувати рефлексивні листи з питаннями про мету здійснення даної професійної діяльності; про значення відповідної професії чи спеціальності в суспільстві; про фізичні закони, знання яких необхідні для здійснення технологічних процесів у даній професійній галузі; про перспективи розвитку фізики.

Таким чином, професійне спрямування учнів при виконанні шкільного експерименту на уроках фізики з теми "Взаємодія тіл" у 8 класі дозволять учням на практиці перевірити глибину і стійкість своїх спонукань, відповідність своїх нахилів та здібностей обраній справі.

Висновки

Вибір професії учнями розпочинається не при виборі вищого навчального закладу, а закладається ще у середній школі. Допрофільна підготовка учнів у 8-9 класах дозволяє отримати не тільки основні знання з різних галузей науки, а і ознайомитись з навичками людей різних професій. Виконання учнями шкільного експерименту на уроках фізики дозволяє досягти профорієнтаційної мети навчання у школі.

Список використаної літератури

  • Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. пособие. -М.: Изд-во МГУ, 1995.-224с.
  • Сабадаж Ж. Профільна освіта старшокласників // Завуч.-2005.-№17-18.
  • Щукіна Г. І. Проблема познавального інтересу в педагогіці. К., 1971.
  • Ярошенко В.В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. -К.: Рад. школа, 1983.-112с.