Радченко Ірина Василівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Радченко Ірина Василівна

Тема

Розвиток логічного мислення школярів при вивченні властивостей квадратного тричлена

Актуальність

Перед сучасною освітою на передній план виступає завдання інтелектуального розвитку. Для реалізації даної мети особистість повинна мати достатній рівень розвитку всіх видів пам’яті, уваги, уяви, мислення та мовлення, а також здібність до аналізу та синтезу, абстрагування й узагальнення, вміння приймати рішення, доводити твердження і спростовувати їх. Вміння логічно мислити - це необхідна умова розвитку інтелекту особистості. Велику роль у розвитку математичного мислення учнів відіграє вивчення теми «Квадратний тричлен». Це поняття є одним з основних у шкільному курсі . Реалізація вивчення теми, відповіді на питання «коли?», «як?» знайомити учнів з поняттям «квадратний тричлен» має різні підходи та точки зору. Маючи це на увазі, потрібно всіляко домагатися, щоб виклад матеріалу відзначався: систематичністю й логічною послідовністю, науковістю.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Вивчення властивостей квадратного тричлена базуються на теоретичних аспектах навчання розв'язання рівнянь у 8 класі. Основна увага приділяється способам розв'язання квадратних рівнянь, які стають об'єктом вивчення. Уміння вирішувати квадратні рівняння служить базою для вирішення інших рівнянь і їх систем, нерівностей, побудов графіків та розв язку завдань з параметрами. Для того щоб вирішити будь-яке квадратне рівняння, учні повинні

знати:

  • формулу знаходження дискриминанта;
  • формулу знаходження коренів квадратного рівняння;
  • алгоритми розв'язання рівнянь даного виду.

вміти:

  • вирішувати неповні квадратні рівняння;
  • вирішувати повні квадратні рівняння;
  • вирішувати наведені квадратні рівняння;
  • знаходити помилки у вирішені рівняннях та виправляти їх;
  • робити перевірку.

Рішення кожного рівняння складається з двох основних частин:

  • перетворення даного рівняння до найпростіших;
  • рішення рівнянь за відомими правилами, формулами або алгоритмам.

Новизна, провідна ідея

Для досягнення потрібної систематичності в побудові викладу теми слід продумувати і готувати: 1) систему викладу всього матеріалу, що належать темі; 2) систему питань, які доведеться задавати при викладі нового матеріалу, при закріпленні й поглибленні; 3) систему вправ та задач, які учні виконуватимуть у класі і вдома.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

При вивченні теми «Квадратні рівняння» розглядаються неповні, повні і наведені квадратні рівняння. В підручниках алгебри різних авторів є подібності та відмінності. У всіх сучасних шкільних підручниках алгебри методична лінія вивчення квадратних рівнянь однакова. Узагальнення способів діяльності учнів під час вирішення квадратних рівнянь відбувається поступово. Можна виділити наступні етапи при вивченні теми «Квадратні рівняння»: I етап - «Рішення неповних квадратних рівнянь». II етап - «Рішення повних квадратних рівнянь». III етап - «Рішення наведених квадратних рівнянь» У своїй роботі використовую уроки-лекції, уроки- практикуми, узагальнюючі уроки у формі гри. Учні знайомляться з історію виникнення квадратних рівнянь та історичними завданнями. З огляду на важливість матеріалу, його вивчення в сучасній методиці математики пов'язують з трьома головними областями свого виникнення і функціонування.[Історичні задачі] Застосовуються методи інтерактивного навчання при вивчені теми: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всього класу. Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина.[Робота в групах] Інтерактивні технології кооперативного навчання:- робота в парах, групах;- ротаційні трійки;- акваріум;- карусель.Технології колективно – групового навчання: мікрофон; незакінчені речення; мозковий штурм.Технологія опрацювання дискусійних питань:- метод ПРЕС;- займи позицію, зміни позицію;- дебати;- дискусія. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх творчих здібностей, формування вмінь використовувати знання й особистий досвід, компетентності в життєвих ситуаціях я використовую нетрадиційні завдання: математичні казуси навколо тебе, математичний волейбол. [Інтерактивні методи навчання] [Фронтальні методи][Контроль знань учнів]

Результативність

Найважливішим завданням математичної освіти у є озброєння учнів загальними прийомами мислення, просторової уяви, розвиток здібності розуміти сенс поставленого завдання, вміння логічно розмірковувати, засвоїти навички алгоритмічного мислення, тому учні вчаться аналізувати, чітко висловлювати свої погляди, розвивають уяву і інтуїцію, саме математика надає сприятливу змогу виховання волі, працьовитості, наполегливості у подоланні труднощів у досягненні цілей.

Використані ресурси

[[1]][[2]][[3]][[4]][[5]][[6]] [[7]] [[8]]

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

[Урок-лекція][Урок-практикум] [Узагальнюючий урок у формі гри] [Презентація (історична)] [Презентація 2] [Презентація 1] [Контрольна робота 8 клас Квадратні рівняння. Квадратний тричлен] [Бізнес-урок у 9 класі]