Рогачова Галина Михайлівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Рогачова Г. М.

Тема

Формування мовленнєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури

Актуальність

Необхідність в особистості, здатній приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізовуватися.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Досвід ґрунтується на роботах І. Г. Єрмакова, Д. О. Пузікова, Г. М. Несен, І. В. Родигіної, Л. В. Сохань (компетентнісний підхід до навчання), О. І. Пометун, Л. І. Пироженко (інтерактивні технології), А. С. Бєлкіна (технологія «Створення ситуації успіху»), О. М. Пєхоти, Т. В. Гришиної (освітні технології), В. Д. Шарко, Ю. В. Васькова (педагогічні теорії, технології, досвід) тощо.

Новизна, провідна ідея

У ХХІ столітті суспільно-економічні відносини змушують людину виявляти активну життєтворчість, мобільність, самостійність. Тому на першому плані повинно бути постійне самовдосконалення особистості, яка може керувати швидко змінюваними процесами в навколишньому середовищі, а не залежатиме від них. Сьогодні актуальним є формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, само реалізовуватися, тобто компетентної особистості. В епоху масового поширення спілкування через електронні носії відбувається, на жаль, знецінення безпосереднього живого спілкування. Отже, формуванню комунікативної компетентності особистості слід приділяти велику увагу. Компетентнісне ставлення особистості до життя означає потребу в самопізнанні, саморегуляції в різних видах творчої діяльності, уміння об’єктивно вирішувати життєві проблеми. Комунікативна компетентність – це складова життєвої компетентності, і, за визначенням Д. О. Пузікова, «включає сукупність здатностей, пов’язаних з ефективним спілкуванням, а саме: володіння рідною та іноземними мовами, знання, вміння та навички, пов’язані із застосуванням засобів комунікації, наявність умінь, пов’язаних із розумінням психологічних особливостей спілкування, здатність та готовність до реалізації навичок уникнення та розв’язання конфліктів, володіння навичками самопрезентації». Працюючи над проблемою підготовки комунікативно спроможного випускника школи, ставлю перед собою такі завдання: - розвиток розумових здібностей особистості та творчого оволодіння знаннями, навичками, уміннями; - формування досвіду творчої діяльності учнів, емоційно-ціннісного ставлення до світу; - формування потреби в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; - виховання свідомої особистості з громадянською позицією, здатної до толерантності у спілкуванні, готової до професійного самовизначення, конкретного вибору свого місця в житті. У роботі керуюся науково-теоретичним досвідом з даної проблеми (опрацьовано роботи І. Г. Єрмакова, Д. О. Пузікова, Г. М. Несен, І. В. Родигіної, Л. В. Сохань (компетентнісний підхід до навчання), Л. І. Пироженко (інтерактивні технології), А. С. Бєлкіна (технологія «Створення ситуації успіху»), О. М. Пєхоти, Т. В. Гришиної (освітні технології), В. Д. Шарко, Ю. В. Васькова (педагогічні теорії, технології, досвід) тощо. Законодавчою основою для реалізації досвіду є: Закон України «Про Загальну середню освіту» (1999 р.), Національна доктрина розвитку освіти,Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес тощо. Відомо, що складовими успішної людини є освіченість, культура,соціальна адаптація й творча самореалізація. Саме на формування таких якостей спрямований компетентнісно комунікативний підхід у навчанні.Провідна ідея проблеми склалася на підставі вивчення досвіду сучасних педагогів з використання інтерактивних технологій. Взявши за основу створення психологічного комфорту та активну взаємодію в процесі навчання, керуюся такими принципами:головним є не предмет, якому я навчаю, а особистість, яку формую; кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її планів; кожна думка, висловлена учнем, має право на існування й варта уваги. Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому вважаю, що такі форми роботи, як рольові ігри, вільне письмо, словесне малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, представлення презентацій сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови. На мою думку, види уроків, які я впроваджую у своїй роботі, допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя. Це, як правило, уроки - відкриття, уроки – дослідження, уроки – ділові ігри, уроки – подорожі, уроки – погляди в історію, уроки – практикуми; уроки – вибори; уроки – лінгвістичні проекти; уроки – роздуми. На таких уроках створюється ситуація довіри та успіху, і за таких обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності. І як результат: учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, відстоювати свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути комунікабельною, толерантною особистістю. Уроки будую на підставі рівноправного партнерства і спілкування на творчих засадах з використанням інтерактивних форм та методів: робота у парах, робота у групах, захист проектів, захист презентацій, створення дискусій тощо. Під час уроків намагаюся довести учням, що мова – найважливіший засіб спілкування, тож дуже важливо, вивчаючи слово, пізнавати світ, розвивати особистість як найвищу цінність суспільства. Щоб забезпечити ефективність навчання, повноцінність уроку, необхідно поєднувати репродуктивну і пошукову діяльність. Учень – не пасивна фігура педагогічного процесу, і я прагну дати йому не лише певний вантаж знань, а й навички мислити, прагну стимулювати розвиток його пізнавальних сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, спостерігати, досліджувати. Застосування інтерактивних методів сприяє формуванню в дітей уміння співпрацювати, розвиває такі якості особистості, як толерантність, прагнення до демократичного діалогу. Учень на основі власного життєвого досвіду, ураховуючи свої можливості, знаходить істину та робить відповідні висновки. Навчання стає проектним, бо я намагаюся спланувати поступовий мовленнєвий розвиток кожного учня, а це дає можливість школярам проявити власне «я», вільно спілкуватися, аргументовано доводити свою думку, визнавати власні помилки, додержуватися культури мовлення, дискусії, навчає уникати категоричності, використовувати адекватну лексику. Будь-які зміни, нововведення – нелегка, кропітка праця. Це невдачі і прорахунки, промахи і поразки, але водночас це і знахідки, досягнення, здобутки, успіхи, перемоги. Важливо, щоб у цьому процесі учні займали не пасивну позицію, були не спостерігачами, а співтворцями уроку. І це сприятиме формуванню комунікативної компетентності, вихованню успішного, конкурентноспроможного громадянина України.

Результативність

„Диво калинове” (Река Д., 5 клас, ІІ етап, ІІ місце, 2008 р., Рудено Д., 6 клас, ІІІ місце, 2012Р., Марченко А., 5 клас, ІІІ місце, 2015р.) Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика (Гула О., 5 клас, ІІІ місце, 2008 р.) Конкурс на кращий відгук на сучасну дитячу прозу (Влезько І., 5 клас, IV місце, 2009 р.; Руденко Д., 5 клас, ІІ місце, 2011 р.) „Молодь обирає здоров’я” (міський етап – І місце, 2010 р., обласний етап – V місце, 2011 р.) Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція „Пізнай свою країну” (міський етап, ІІІ місце, 2010 р.) Фестиваль ДЮРП (районний етап – І місце, 2011 р., зональний етап – ІІ місце, 2011 р.) Міжнародний екологічний конкурс „Світ, зачарований тишею” у номінації „Твір-розповідь” (Влезько І., 6 клас, міський етап – І місце, 2010 р.; обласний етап – І місце, 2011 р.; національний етап – ІІ місце, 2011 р.) Міський конкурс на кращого читця (Влезько І. – І місце, Дьячкова І. – ІІ місце), 2011 р.,Мокренко Н.-ІІІ місце, Влезько І.- ІІ місце, 2014 р.) Міський конкурс театральних колективів (ляльки)-ІІ місце, 2014р.; ІІІ місце- 2015р. Всеураїнський конкурс учнівської творчості,присвяченої Шевченківським дням у номінації "Література"-Влезько І.,ІІ етап-ІІ місце, ІІІ етап- І місце, 2013;ІІ етап-ІІІ місце, ІІІ етап- ІІ місце, 2014.

Використані ресурси

1.Сологуб А. Технологія креативного навчання // Завуч. – 2005. – №28. 2.Токмань Г. Специфіка, структура, типологія уроків літератури. Узагальнення індивідуальної творчості вчителя // Дивослово. –2003,№10. 3.Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку // Дивослово. – 2004. – №8. 4.Фурсова Л. Від літературної компетенції – до життєвої компетентності(Формування літературної компетенції учнів на уроках української літератури в процесі використання контекстних матеріалів) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005, №5. 5.Шелехова Г. Використання комп'ютерних технологій на уроках української мови // Українська мова і література в школі. – 2006. – №8. 6.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Директор школи. – 2000. – №39-40. 7.Микитюк В. Принципи проблемності викладання української літератури // Дивослово. – 2005. – № 1. 8.Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. – К.: Вид-во "Шкільний світ". – 220. 9.Родигіна І.Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Харків. – 2005. 10.Ситченко А.Л. Педагогічні технології на уроках літератури //Дивослово. – 2002, №10.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)