Старшикова Інна Володимирівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Старшикова Інна Володимирівна

Тема

«Використання інтерактивних методів навчання при викладанні української мови та літератури»

Актуальність

Важливою умовою навчання і першим кроком до формування компетентності учня є внутрішня мотивація (самомотивація). Для цього слід дотримуватися таких вимог: – менше використовувати ситуацію змагання; – намагатися не нав'язувати навчальну мету "зверху"; – намагатися уникати встановлення часових обмежень; – стежити, щоб завдання відповідали віковим особливостям дитини; – надавати дитині право вибору навчального завдання.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Метою інтерактивного навчання є створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам освітній процес. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час саме такого навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення. Існують деякі вимоги щодо реалізації інтерактивних методів навчання, невиконання яких може звести їх ефективність до нуля. Необхідно чітко і зрозуміло пояснити учням, що таке інтерактивне навчання, довести до їх відома та опрацювати з ними правила роботи в групах, складені у зрозумілій формі. За зразок я брала такі „Правила для учнів”: Кожна думка важлива. Не бійся висловитися! Ми всі – партнери! Обговорюємо сказане, а не людину! Обдумав, сформулював, висловив! Говори чітко, ясно, красиво! Вислухав, висловився, вислухав! Тільки обґрунтовані докази! Вмій погодитися і не погодитися! Важлива кожна роль. Без доброзичливої атмосфери в колективі застосування інтерактивного навчання неможливе, тому потрібно її створити і постійно підтримувати. Слід сумлінно готуватися до кожного заняття. На перший погляд здається, що інтерактивне навчання „легке”, але для вчителя, який мусить підтримувати дисципліну на уроці, воно дуже складне. До того ж необхідно скласти план впровадження інтерактивних методів і виконувати його систематично і поступово. В роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі учні. Справді, сильні учні, а також особистості з високим рівнем контактності будуть проявляти вищу активність, ніж замкнуті і слабкі. Проте слід постійно “втягувати” їх в роботу, створювати ситуації успіху. Урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою. Оптимально – 1-2 методи за урок.

Слід поєднувати взаємонавчання з іншими методами роботи – самостійним пошуком, традиційними методами. Неможливо побудувати весь процес навчання виключно на інтерактивних методах. Це один з багатьох прийомів, які допомагають досягнути мети і приносять результат тільки в поєднанні з іншими.

Інтерактивні методики з успіхом застосовуються в різних країнах світу, тому що вони мають багато переваг: • У роботі задіяні всі учні класу. • Створення атмосфери співпраці та творчої взаємодії (учні вчаться працювати у групі (команді)). • Висока активність учнів (вони самі формують процес навчання). • Формується доброзичливе ставлення до опонента. • Формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми. • Кожна дитина має право пропонувати свою думку. • Створюється «ситуація успіху (відкриття, відвертості)». • За короткий час опановується багато нового матеріалу. • Високий рівень засвоєння знань. • Підвищення ролі особистості вчителя, професійний зріст та вдосконалення. • Вдосконалення системи взаємовідносин тощо. Вчитель у такому процесі навчання виступає лідером, який відповідає, керує всім навчально-виховним процесом, здійснює особистісно-орієнтовний підхід до учнів. Плануючи та розробляючи інтерактивний урок, требі завжди пам’ятати, що інтерактивні технології висувають певні вимоги до структури такого уроку і обов’язково дотримуватись їх. Структура такого уроку має п'ять етапів. • Мотивація; • Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів; • Актуалізація знань, надання необхідної інформації;; • Інтерактивна вправа - центральна частина заняття; • Рефлексія - підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. У своїй роботі я використовую такі технології інтерактивного навчання:

Новизна, провідна ідея

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Інтерактивні методи навчання привабили мене, тим що не дають відставати від сучасності. Адже, щоб вчити, учитель сам повинен постійно навчатися, набувати нового досвіду. А робити це можна не лише в бібліотеці з книжками, а й у спілкуванні. Так само як я вчуся у досвідчених колег, я вчуся і у своїх учнів, спілкуюся з ними, стаю не лише вчителем, а й помічником і товаришем.

Набагато важливіше навчити, ніж просто розказати. Хоча останній метод простіший, доступніший та, безумовно, більш швидкий. Ви можете швидко повідомити учням те, що вони повинні знати, й вони забудуть це ще швидше. Процес навчання - не автоматичний виклад навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного навчання. Саме тому використання інтерактивних методів дає багато переваг: • У роботі задіяні всі учні класу. • Створення атмосфери співпраці та творчої взаємодії (учні вчаться працювати у групі (команді). • Висока активність учнів (вони самі формують процес навчання). • Формується доброзичливе ставлення до опонента. • Формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми. • Кожна дитина має право пропонувати свою думку. • Створюється «ситуація успіху (відкриття, відвертості)». • За короткий час опановується багато нового матеріалу. • Високий рівень засвоєння знань. • Підвищення ролі особистості вчителя, професійний зріст та вдосконалення. • Вдосконалення системи взаємовідносин тощо. При такому інтерактивному навчанні учитель є головним керуючим органом, який не обмежує учнів у їх діяльності, а допомагає знайти правильне розв’язання проблеми кожному учню своїм шляхом, а не веде по вже уторованій дорозі. Ось тут постає питання: що ж таке інтерактивне навчання? Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Одні вчені визначають його як діалогове навчання: “Інтерактивний – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання – це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня”. Більшість схиляється до визначення, О.Пометун та Л.Пироженко: “Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці)…”. Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учнів. Воно базується на співпраці, вкладається у схему „учень – технологія – вчитель”. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Які сильні сторони інтерактивних методів навчання? Перш за все – підвищення коефіцієнта корисної дії процесу засвоєння інформації. За даними американських вчених, під час лекції учень засвоює всього лиш 5% матеріалу, під час читання – 10%, роботи з відео/аудіоматеріалами – 20%, під час демонстрації – 30%, під час дискусії – 50%, під час практики – 75%, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує знання – 90%. Як бачимо, відносно пасивні методи навчання (коли учень лише засвоює та відтворює інформацію) мають на рівень (в 5-10 разів!) нижчу ефективність, ніж активні та інтерактивні. Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів при правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання. Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в колективі. Вони не здатні, оскільки не вміють, а не вміють тому, що їх не навчили співпрацювати. А саме ці навички будуть корисними і постійно застосовуваними в дорослому житті. При правильному, спланованому і систематичному застосуванні інтерактивних методів цю проблему можна розв’язати. Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу.

Результативність

Використані ресурси

1. Вердіна С. В., Панченко А. Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа». 2008. – 111 с. 2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач

     Н. П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія
     «Золота педагогічна скарбниця»).

3. Інноваційні технології в початковій школі. – К.: Шк. світ, 2008. – 112 с.

   Бібліотека «Шкільного світу»).

4. Падалка О.С. та інші. Педагогічні технології. – К.: Укр. енциклопедія, 1995. – 129 с.

  6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології 
     навчання: Наук.-метод. Посібник. – К.: Вид. «А. С. К.», 2004. – 192 с.

7. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)