Ткаченко Андрій Олександрович

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Ткаченко Андрій Олександрович

Тема

Проектна технологія як умова розвитку пізнавальної активності учнів основної школи в процесі вивчення природничих наук

Актуальність

Кожному вчителю хочеться, щоб на його уроках діти працювали зацікавлено та з повною віддачею. Від цього залежить і результативність навчального процесу. Тому одним із завдань, що стоїть перед учителем є формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти. Компетентність - це перелік стандартів, які чітко описують, що саме необхідно людині для того, щоб найкращим чином виконати свою роботу. Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення процесів навчання і виховання, застосування перспективних технологій, створення умов для самонавчання, саморозвитку і самореалізації особистості учня. Нова школа використовує нову педагогіку – педагогіку життєтворчості особистості; плекання людини як творця, проектувальника власного життя, суб’єкта соціальної творчості. На перший план виступає розвиток творчого потенціалу дитини,розкриття індивідуальних, самобутніх її здібностей окремі учні можуть підвищити свою успішність і працездатність на уроці. У свою чергу, це призводить до поліпшення роботи всього класу.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

У зв'язку зі становленням парадигми особистісно-орієнтованої освіти технологія проектів переживає друге своє народження як ефективне доповнення до інших педагогічних технологій, що сприяють становленню особистості учня як суб'єкта діяльності та соціальних відносин. Сьогодні очевидним є те, що реалізувати принципи особистісно-орієнтованого навчання при традиційному підході до освіти, традиційних засобах навчання, орієнтованих на класно-урочну форму занять, неможливо.

Новизна, провідна ідея


У сучасних загальноосвітніх навчальних закладах набули широкого використання ідеї проектного навчання. Важливі задачі, що покладаються вчителями на метод проектів є розвиток дослідницько-пізнавальної, експериментальної активності учнів, формування вміння школярів самостійно набувати нові знання та поєднувати їх в єдину систему, організація пізнавальних процесів учнів тощо.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Визначаючи сутність поняття "проект", слід зазначити, що воно вперше з'явилось у XVII-XVIII століттях і служило синонімом словам "експеримент" у природничих науках і "розгляд справ" у юриспруденції. Пізніше, у XIX столітті були визначені ще дві моделі проектів, які використовуються і сьогодні. Перша, більш давня, модель Вудворта передбачає, що учні спочатку вивчають матеріал, набувають знань та навиків, які в подальшому знадобляться для конструювання проектів. Друга, більш сучасна, модель Ричардса передбачає "занурення" в проблему, її фундаментальне дослідження. О. Пометун вважає метод проектів системою навчання, за якою учні набувають знань, умінь і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань, що постійно ускладнюються. Під час проектувальної діяльності, на її думку, чільне місце посідає самодіяльність учнів та їхня активність. О. Пєхота вважає, що проект - практика особистісно-орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Вона зазначає, що у свідомості учня це має такий вигляд: " Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати". Для педагога - це прагнення знайти розумний баланс між академічними знаннями, уміннями та навичками. В.Д. Симоненко під навчальним творчим проектом розуміє самостійно розроблені та виготовлені товари (послуги) від ідеї до її втілення, що має суб'єктну або об'єктну новизну і виконується під контролем та консультуванням учителя. У свою чергу, російський науковець Є. Полат характеризує проекти як сукупність навчально-пізнавальних прийомів, за допомогою яких учні набувають знання та навички в процесі планування та самостійного виконання певних практичних завдань з обов'язковою презентацією результатів. За визначенням А.І. Лебедєва, проект - це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність. Під навчальним проектом Є.С. Полат розуміє - об'єднану навчально-пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, організовану на основі комп'ютерних телекомунікацій, які мають спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату сумісної діяльності. Він наводить таку типологію проектних робіт за домінуючим видом діяльності: дослідження, творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практично-орієнтовані проекти; за предметно-змістовою галуззю: монопроекти та межпредметні проекти; за характером координації проекта: з відкритою, явною, прихованою координацією; за характером контактів: внутрішні, регіональні, міжнародні; за кількістю учасників проекту: особистісні, парні, групові; за довготривалістю: короткострокові та довгострокові. Отже, як відзначають вітчизняні дослідники, проект - це система навчання, за якою учні набувають знань, умінь і навичок у процесі планування та виконання практичних завдань-проектів, що постійно ускладнюються. Під час роботи за проектом чільне місце посідає самостійність учнів та їхня активність, ініціативність, захопленість. Проекти можуть мати індивідуальний, груповий чи колективний характер. В її основу покладено ідею здійснення навчання на активній основі, через самостійну і практичну діяльність учнів з урахуванням їхніх особистих інтересів.

    З огляду на різні підходи до класифікації проектів кожний учитель вибирає власний тип проектів для уроку, для певної категорії учнів. Найбільш активну участь у проектних технологіях беруть учні старших класів, це зумовлено тим, що в програмі з інформатики, технологій  передбачено захист проектів наприкінці даної теми або всього курсу. До проектної діяльності залучаються не лише учні старших класів, а і молодших. Інколи батьки учнів молодших класів активно підключаються до проектної діяльності , і разом з учителем допомагають дітям.
    Розглянемо використання різного типу проектів на прикладі проектної діяльності учителів та учнів школи. Згідно предметно – змістової області виділяють проекти двох типів : монопроекти та міжпредметні. Монопроекти  – це проекти, які проводяться в рамках одного предмету, найбільш складних розділів або тем у ході серії занять. Робота над монопроектами вимагає знань і з інших областей наук для вирішення тієї чи іншої проблеми, яка лежить у руслі досліджуваної проблеми. На завершальному етапі учні презентують свою роботу у вигляді доповідей та створених власноруч макетів замків, одягу тощо.

Значний внесок у розвиток теорії проектування робить російський дослідник Є. Полат. Його класифікація дослідницьких проектів здійснена відповідно до предметно-змістової спрямованості, виділяючи монопроекти, та міжпредметні проекти. А. Клименко та О. Подколзіна класифікують проекти відповідно до домінуючого методу чи діяльності.

Результативність

Проектні технології навчання відіграють важливу роль у сучасній освіті. Систематичне використання проектів на уроках сприяє розвитку пізнавального інтересу до предмета, що позитивно впливає на рівень засвоєння учнями знань. Виконання проектів привчає до колективних дій, прийняття як самостійних, так і скоординованих рішень, стимулює практичні навички, розвиває уяву та інтуїцію. Проектні технології мають потенціал подолання однобічності інтелектуального розвитку. Застосування проектних технологій стимулює розвиток усіх сфер особистості учнів — мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, комунікативної,діяльнісної. Є однією з форм організації пізнавальної діяльності, мета якої — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчув би свою інтелектуальну спроможність пізнавати нове

Використані ресурси

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб./ О.І.Пометун, Л.В. Пироженко; За ред.. О.І.Пометун. – К Башинська Т. Проектувальна діяльність— основа взаємодії вчителя та учнів./. Т. Башинська // Початкова школа. — 2003. Василишин О. Школа життєвої компетентності.// Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод, зб. / Наук. ред. І. Єрмаков. — К.: Контекст, 2000. Веселова В.Г., Матяш М.В. Проектная деятельность бу-дущего учителя: проблемьі профессйонального становлення. — Брянск: Изд-во БГУ, 2002. Зоц В. Впроваджуються проективні технології / В. Зоц // Завуч. — 2004. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. — К.: "К.І.С.", 2003. Налужний С. Метод проектів – вивчаємо, упроваджуємо

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Урок Молярна маса

Паспорт кабінету