Ткачова Валентина Володимирівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Ткачова Валентина Володимирівна

Ткачова В.В..JPG
Ткачова Валентина Володимирівна,

вчитель математики першої кваліфікаційної категорії

КУ Сумська спеціалізованої школа 1-111 ступенів №3 імені генерал-лейтенанта А. Морозова


Тема

Формування логічного мислення в процесі ров'язування задач.

«Ніщо не може бути важливішим у світі,
ніж уміння бачити предмет з усіх боків
і серед тих відносин, у які він поставлений»
Костянтин Ушинський

Актуальність

Актуальність дослідження полягає в тому, що в даний час існує проблема в необхідності нового типу освітнього результату, орієнтованого на вирішення реальних життєвих завдань. Під цим розуміється особа, яка володіє набором ключових компетенцій або загально учбових умінь, у тому числі і сформованим інтелектуальним апаратом. Останній, крім усього іншого, включає розвинене логічне і алгоритмічне мислення. Сьогодні розвиток освіти як системи повинен реалізуватися через системні знання. Саме вони є необхідними для формування цілісного мислення творчої людини.

Вважаю, що сьогодні виникнення цього питання зумовлено:

інтенсивним поширенням інформатизації світу на основі комп’ютеризації та розвитку інформаційних технологій;

недостатнім рівнем сформованості у сучасного випускника цілісного погляду на світ як єдиного, взаємопов’язаного цілого;

помітним зниженням інтересу учнів до предметів природничо – математичного циклу, що зумовлено об’єктивною складністю математики;

перевантаженням учнів у сучасній школі;

недостатністю розвитку в учнів школи III ступені пізнавальної та творчої активності, сформованості самоосвітніх компетентностей.

Для досягнення життєвого успіху сучасний випускник має бути здатен до творчого самовираження, до саморозвиткута неперервної самоосвіти. Про «здатність до навчання впродовж всього життя» йдеться в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи.

Проблема самоосвіти та саморозвитку особистості сьогодні дійсно важлива. Тому процес навчання математики в школі треба організувати так, щоб в учнів формувалась навчально-пізнавальна діяльність, творче ставлення до будь-якої проблеми. Тому самоосвітня діяльність, як і евристична, через інтегроване навчання, в найбільшій мірі сприяє цьому формуванню.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Проаналізувавши науково-педагогічну та методичну літературу з цієї проблеми (див. список використаної літератури), я вибрала темою свого досвіду «Формування логічного мислення в процесі ров'язування задач.» Привабило і недостатнє дослідження проблеми та відображення принципу інтеграції в розробках теоретичних основ інноваційних моделей навчання. Захотілося спробувати себе в пошуку цікавих ідей, власного внеску в цю методику.

Теоретична база досвіду

На початку знайомства з методикою своєї теми звернулась за порадами до метрів педагогіки і усвідомила: в кожному уроці повинно бути «достатнього матеріалу для вправ діяльних сил дитини, які надані їй від природи» (І.Г. Песталоцци).

Наприклад, подача домашнього завдання:

методом вибору (розробки уроків, тема «Що таке дріб?»);

методом складної цілі (публікація «Домашнее задание опережающего характера»);

взаємоперевіркою (Математика й історія);

роботою в групах (розробки уроків, тема «Порівняння дробів»);

«знания рождаются связями, парами, сетями» (Костянтин Ушинський);

це повинні бути «уроки мислення» (В. О. Сухомлинський), в яких поєднуються блоки знань з різних предметів, підпорядкованих одній темі. (розробка уроків, тема «Порівняння дробів»);

педагогічна і методична технологія інтегрованих уроків може бути різноманітною, але «обов’язково змодельованою, оптимальною»а Ю.К. Бабанським);

«структура інтегрованого уроку співвідноситься з головними етапами мовленнєвої діяльності (орієнтацією, плануванням, реалізацією, контролем)» (О. Леонтьєв);

самоосвітня діяльність учнів розглядається як сукупність декількох «само-»: самооцінка, само облік, самовизначення, самоорганізація, самореалізація, самокритичність, самоконтроль, самовиховання та саморозвиток (за Н.В. Бухловою).

Новизна, провідна ідея

Мета досвіду:

проаналізувати теоретичні та методичні основи формування навичок самоосвіти через інтегрований курс навчання, на цій основі створити передумови для різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, формування системного емоційного ставлення до пізнання, розвитку творчої особистості, здатної навчатися протягом усього життя

Постійно стикаючись з проблемою підвищення якості математичної освіти, я визначила для себе декілька пріоритетів її вирішення, а саме: формування мотивації до навчання, предметної, інформаційної та самоосвітньої компетентності.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Використання здобутків педагогічної теорії й науки та власний досвід переконали мене в тому, що необхідно створювати сприятливі умови для реалізації особистісно орієнтованого, розвивального навчання.

Цілі та завдання моєї діяльності
Форми розвязання проблеми


Методи роботи
Форми роботи

На своїх уроках сприяю підвищенню мотиваційної сфери учнів. Саме їй належить мотив пізнавальної діяльності, яка спрямована на потребу в нових знаннях, на самостійний успішний пошук. Цьому сприяють інтегровані уроки, на яких я використовую такі методи навчання: проблемний виклад, пізнавальні ігри, навчальні дискусії, створення ситуації зацікавленості й успіху. Для цього використовую вправи з висунення вимог, метод заохочення успіху в навчанні, метод переконання значущості завдання (розробки уроків, жетони – нагороди; публікація «Игра – это путь детей к познанию мира, в котором они живут и который признаны понимать»).

Під час підготовки до уроків ставлю за мету розвиток мовлення, формування вміння порівнювати, узагальнювати,робити висновки. «Помічниками» здійснення цієї мети вважаю такі методи: спостереження, дослідно–пошукова діяльність. (Розробки уроків).

Все частіше ставлю учнів у позицію дослідника, вчу спостерігати та аналізувати. З цією метою на більшості підсумкових уроках використовую логічно – опорні схеми (ЛОСи) за В.Ф. Шаталовим та портфоліо. Це один із нестандартних прийомів навчання, але дуже ефективний, оскільки стимулює активну пізнавальну діяльність.

Працюючи над обраною проблемою, я переконалась, що навчання не може існувати без постійного навчального спілкування, під час якого учень сам починає активно діяти. Необхідність такого спілкування випливає з природи пошукової діяльності. З цією метою використовую декілька інноваційних технологій: формування творчої особистості, критичного мислення, проектної технології, інтерактивного навчання. Упровадження інтерактивних методів дозволяє мені створювати атмосферу співробітництва, взаємодії. Під час спільної роботи в групах, парах мої діти вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати спільні рішення.

Використання різних видів роботи підтримує увагу моїх учнів на достатньо високому рівні, що дозволяє говорити про розвивальну ефективність уроку. Таким чином, у цілому інтегровані уроки знижують стомлюваність, знімають перенапругу дітей, створюють комфортні умови навчання, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

З цією метою вживаю такі інтерактивні прийоми: «Експрес – опитування». Використовую завдання типу продовжити речення, заповнити таблицю, намалювати діаграму, скласти схему ;«Спостереження» ;«Ажурна пилка» (публікація «Домашнее задание опережающего характера»);«Мікрофон» (розробки уроків, тема уроку «РозвМесто для формулы.язування задач»).

Щодо формування цілісної наукової картини світу та розгляду уявлень з кількох боків, – тут пріоритетними, на мій погляд, виявляються такі прийоми: відверті та щирі бесіди – діалоги, міні – лекції, диференційовані домашні завдання за вільним вибором. (Розробки уроків )

Стрижнем всього інтегрованого навчання та впливу його на самоосвітню компетентність все ж таки, на мою думку, є створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів. Перш за все, це практичне застосування рішення будь – якої проблеми для подальшого використання в майбутніх самостійних вправах складного рівня.

Приваблює й те, що інтегровані уроки передбачають обов’язковий розвиток творчої активності учнів. Це дозволяє використовувати зміст усіх навчальних предметів, залучати знання з різних галузей науки, культури, мистецтва, звертаючись до явищ і подій навколишнього життя. Таким чином, оточую свого учня такою системою відношень, яка стимулює його творчий пошук, творчу діяльність і розвиває в ньому творчі здібності, бо вони є базовими для розвитку самоосвітньої компетентності (розробки уроків, тема «Порівняння дробів»).

Підбираю вправи, які навчають розмірковувати, гнучко підходити до вирішення проблем, знаходити нові оригінальні рішення. Хочу підкреслити, що великі можливості з вирішення пізнавальних труднощів, демонстрації можливості нестандартних методів щодо розв’язання математичних задач, відкриває використання моїми учнями комп’ютерних програм.

Не можна не згадати ще одну технологію, яка, на мою думку, є ефективною, і елементи якої я обов’язково використовую на своїх інтегрованих уроках – це біоадекватна технологія. Як показує мій досвід, біоадекватне навчання також впливає на розвиток самоосвітньої компетентності учнів. Цікаво створювати з ними мислеобраз, спираючись на фізіологічні, інтелектуальні, психічні функції особистості, закладати в довготривалу пам'ять математичну інформацію.

Відповідно до «золотого правила» Я.А. Коменського, необхідно все, що тільки можна, давати для сприйняття зором, те, що можна чути – слухати, запахи – нюхати, те, що доступне дотику, – шляхом дотику. Якщо будь – які предмети одразу можна сприймати кількома чуттями, нехай вони одразу охоплюються кількома (розробки уроків).

Результативність

Це все і впливає на результати роботи.

Кожного року учні 5 – 11 класів приймають участь у міських конкурсах, у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» (за період 2003 – 2009 р.р. вони мають 26 сертифікатів з відмінною ознакою).

У 2007 р. на обласному конкурсі «Золотий ключик» учень 5 класу Браун О. отримав II місце очного туру. Учні беруть участь у шкільних науково – практичних конференціях. 2008 – 2009рр III місце у міському турі МАН (Голуб І. та Братчиков М. 11 клас) . Беру участь у роботі творчої групи вчителів математики, є координатором Міжнародного конкурсу «Кенгуру». Власний досвід презентую на педрадах, семінарах (на рівні міста семінар – практикум «Розвиток самоосвітньої компетентності учнів засобами математики», 2006 р.), конференціях.

І, нарешті, хочу подякувати сучасній технології – інтегрованому навчанню - за можливість самореалізувати себе, виразити свої внутрішні потреби творчого пошуку. Завдяки темі мого досвіду, у мене є власні творчі доробки (публікації), спроби на створення своєї маленької технологічної майстерні. А це допомагає мені забезпечити вихід кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування самоосвітньої компетентності.

І чим більше я занурююся в методику проведення інтерактивних уроків, вивчаю можливості інтегрованого курсу, переконуюсь, що за ним – велике майбутнє.

Бо «шкільний урок – це частина життя дитини і одночасно це урок життя для нього. Це саме життя, повне проблем і радості відкриття. І саме таким вимогам відповідають уроки інтегрованого навчання» (Надія Шуркова

Використані ресурси

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Тематична стаття: Ров'язування трикутників в шкільному курсі "Геометрії"

Професійне портфоліо:

Конспект уроку 9 клас: Теорема косинусів

Конспект уроку 9 клас: Наслідки з теореми косинусів

Конспект уроку 9 клас: Розв'язування задач.

Конспект уроку 9 клас: Теорема синусів

Конспект уроку 9 клас:Розв'язування задач на застосування теореми синусів.

Конспект уроку 9 клас:Розв'язування задач

Конспект уроку 9 клас:Основні задачі на розв'язування трикутників

Позакласний захід: Математична година

Опис досвіду: Ткачової Валентини Володимирівни