Ткачова Ольга Денисівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Ткачова Ольга Денисівна

Тема

Метод проектів як засіб формування пізнавального інтересу в учнів при вивченні хімії

Актуальність

Залучення дітей до ранньої науково-дослідницької діяльності є однією з форм навчання, що дозволяє найбільш повно розвивати у кожної особистості як інтелектуальні, так і потенційні творчі здібності. Ідеально відповідає цій потребі метод проектів, бо він сприяє активному залученню і реалізації життєвих планів учнів, підвищенню в них інтересу до хімії. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту. Сьогодні учень усвідомлює свої власні освітні потреби і, прагнучи до їх задоволення, спонукає вчителя до спільної проектної діяльності.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Ідея методу проекту не нова. Проектну систему навчання розробили в 20-ті роки ХХ століття американський педагог Дж. Дьюї та його послідовник В.Кілпатрік. Але не тільки американські вчені стояли біля витоків створення цього методу. На початку ХХ століття його використовували і російські, і українські вчені у шкільному і вузівському навчанні (А.С.Макаренко, С.Т. Шацький, А.Г.Рівін). В українській педагогіці цей метод досліджували вчені О.Пєхота, Т.Кручініна, А.Касперський, К.Баханов. На початку ХХІ століття метод проектів детально розробили творці системного курсу «Intel. Навчання для майбутнього». Проекти формують в учнів основні життєві компетенції, які є запорукою реалізації особистості у сучасному житті. Аналіз нових підходів до викладання хімії, які пропонують вчені і педагоги практики зарубіжних країн свідчать, що зниження інтересу підлітків до природознавства взагалі і до хімії, зокрема - загальна проблема шкільної освіти. За кордоном при вивченні природничих наук велику увагу звертають на практичну спрямованість навчання, в основі курсів не лежить теорія, а життєві явища. В Україні досі найважливішими визнаними завданнями навчання вважаються глибоке вивчення сучасних наукових уявлень, законів хімії.

Новизна, провідна ідея

Учнівські проекти можна вважати одними з ефективних методів навчання хімії. На сьогоднішній день існує декілька класифікацій навчальних проектів, але чільне місце серед них посідають практично-орієнтовані проекти. Саме такі проекти реалізують учні Баницького НВК на уроках хімії.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

В умовах збереження класно-урочної системи проектні технології мають такі переваги:

одночасне поєднання індивідуальної та колективної діяльності, можливість самореалізації, робота в команді;

реалізація вікових потреб в самостійній та практичній діяльності;

• можливість бачити результат своєї діяльності;

оцінка результатів, їх суспільна значущість;можливість застосування в процесі роботи над проектом сучасних технологій не тільки вчителями, але й учнями, використання "світового розуму Інтернету";використання різноманітних форм взаємодії, в тому числі інтерактивних, дозволяє практично реалізовувати педагогіку співробітництва; • глобалізація освітнього процесу, націленого на певний результат, а не на невідомі цілі у майбутньому; • можливість реальної міжпредметної інтеграції;

• реалізація проекту - набуття нових знань та життєвого досвіду;

нові можливості для неформального контролю за рівнем досягнень учнів; проект - колективна творчість, де кожний реалізує свої сутнісні сили;участь у проективній діяльності дає змогу учням здійснювати свідомий вибір: спочатку визначення сфери діяльності у майбутньому, а потім наближення до свідомого вибору професії (це положення набуває особливої актуальності саме зараз, коли ми стоїмо перед проблемою здійснення профільного навчання). При організації проектної діяльності необхідно мати на увазі, що:

- зміст проекту доповнює, поглиблює основний курс хімії;

-розширює основні галузі природознавства: хімічні, біологічні, географічні, фізичні, що дозволить вирішити проблему міжпредметної взаємодії;

-зміст навчання має бути орієнтований на формування нової діяльності.

На сьогоднішній день існує декілька класифікацій навчальних проектів, але чільне місце серед них посідають практично-орієнтовані проекти. Особливості практично-орієнтованих проектів:

- результат діяльності чітко визначено з самого початку;

-орієнтація результату на соціальні інтереси учасників;

- потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників;

- визначення функцій кожного з них;

- наявність чіткої координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень;

- презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження в практику.

- спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів;

- підґрунтям є практична задача, яка має спільну мету дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення спільного результату діяльності;

- проекти такого виду завжди мають міжпредметні зв’язки та більш глибоку інтеграцію знань.

Очікувані результати практично-орієнтованого проекту:

- підвищення якості хімічної освіти та пізнавального інтересу учнів до предмету ;

- набуття учнями навичок проектної та дослідницької діяльності у вирішенні навчально-дослідних завдань;

-розвиток творчих здібностей учнів;

- створення портфеля індивідуальних досягнень учнів «портфоліо»;

-усвідомленість вибору подальшого профілюючого напряму власної діяльності учня.

Практично-орієнтовані проекти є специфічними і вимагають особливостей і організації та реалізації .

З точки зору вчителя - це дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання, що дозволяє виробляти і розвивати специфічні уміння і навички ,формувати в учнів пізнавальний інтерес до предмету а саме вчити:

проблематизації (розгляду проблемного поля і виділення під проблеми, постановки завдань, що випливають з цієї проблеми),

плануванню змістовної діяльності учня,

самоаналізу і рефлексії,

представлення результатів своєї діяльності,

презентації у різних формах,

практичному застосуванню шкільних знань в різноманітних, в тому числі і не типових ситуаціях,

вибору, освоєння і використання відповідної технології виготовлення продукту проекту.

При роботі над проектами використовуються різноманітні форми роботи. При колективній формі роботи працює увесь клас, розділений на групи. Прикладом такого проекту є проект "Як пов'язаний Глухівський проект кварцитів з літакобудуванням?"та "основи помічники чи руйнівники" .При використання групових форм роботи у проекті задіяна одна група учнів, яка презентує проект на уроці чи на позакласному заході.Прикладом є проект "Способи розділення сумішей". Цікавими і результативними є індивідуадьні форми роботи.Учень самостійно працює над проектом, презентує його.Прикладом є проект "Етилен та ацетилен". Метод проектів неможливий без мультимедійних засобів, ІКТ. Саме вони дозволяють учням більш ширше і глибше працювати над проблемою, якісно презентувати напрацьований матеріал.

Практично-орієнтовані проекти займають чільне місце на уроках хімії, роблять урок цікавим та змістовним. Проект "Способи розділення сумішей" дозволив на уроці хімії 7 класу "Речовини. Чисті речовини та суміші" розширити знання учнів, відкорегувати поняття отримані на уроках природознавства.

Практично-орієнтовані проекти - це засіб формування пізнавального інтересу учнів до предмету. Для цього, по-перше, необхідне врахування індивідуальних особливостей учнів,по-друге, хімія як навчальний предмет має винятково важливе значення, оскільки у процесі її вивчення відбувається формування світогляду учня, його загальна культура, цілісне сприйняття світу, виховання культурної особистості, котра знаходить своє місце у сучасному світі.

Результативність

Впровадження методу проектів у навчально-виховній роботі приносить свої результати. Учні працюють індивідуально та групами над тим завданням, яке є їм найбільш цікаве. На базі Баницького навчально-виховного комплексу на уроках хімії впрваджуються різноманітні учнівські проекти. Проблема людства, що за останні роки набула особливої актуальності, а саме проблема охорони довкілля, відпрацьовуються в проекті «Глухівський кар’єр кварцитів та захист навколишнього середовища»,« Дослідження стану води нашої місцевості» бо важливим для учнів є робота з місцевим матеріалом. Учні зробили проекти спрямовані на ужитковий напрям нашого життя. Адже ні для кого не секрет, що хімія займає чільне місце у нашому побуті. Тому проекти « Способи розділення сумішей», « Основи помічники чи руйнівники», « Застосування етилену і ацетилену» - це ужиткові проекти, які допомагають учням зорієнтуватися в побуті, безпечно поводитись з речовинами, які ми використовуємо, тим самим зберегти здоров’я і життя. Проекти націлені на продукт, який залежить від особистості учня: це може бути і захист реферату і розробка сценарію для своїх товаришів. Основні продукти практично-орієнтованих проектів: мультимедійна презентація; web-сайт; аналіз даних дослідження; діаграми, схеми, таблиці відеофільм;виставка; колекція; сценарій свята; газета, журнал та інше. Саме продукт проекту показує наскільки творчими та неординарними є наші учні. Продукт проекту – це конкретний результат, готовий до використання чи на уроці у школі чи у житті.

Результативність методу проекту прослідкуємо на прикладі одного класу. У сьомому класі учні тільки починали вивчати хімію.Робота над проектами розширила їх хімічний світогляд. З кожним роком у цьому класі пізнавальний інтерес до хімії підвищується, підвищується і якість знань. Якщо у 8 класі середній бал учнів був 7,2 бали та у 10 - 8,3. Учні, виконуючи проекти з хімії, навчились робити якісні мультимедійні презентації, презентувати свій дослід роботи перед аудиторією. Досвід,набутий при виконанні учнівських проектів, допомагає при розробці дослідницьких робіт, підготовці до олімпіад.

Використані ресурси

1. Дослідницька робота школярів з біології: Навчально-методичний посібник/За заг. Ред к.б.н. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко.- Суми: ВТД Університецька книга», 2008. – 368 с.

2. Проектна діяльність у школі\Упорядник М. Голубенко.- К.: Шк. Світ, 2007. – 128 с. –(Б-ка «Шк. Світу»).

3. Освітні технології: Навч.-метод, посібн. / О. М. Пехота, А. 3. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. За заг. ред. О. М. Пехоти. — К.: А.С.К, 2004. — 256 с.

4. Перспективні освітні технології: Навчально-методичний посібник/ За ред. Г.С.Сизоненко. — К.: Гопак, 2000. 5. Хімія: довідник для абітурієнтів та школярів Загальноосвітніх навчальних закладів,навчально-методичний посібник. – К.:Літера ЛТД, 2010.- 464 с. 6. Энциклопедический словарь юного химика/ Сост. В.А. Клицман, В.В. Станцо.- М.: педагогика, 1982. -368 с. ил.. 7. http://osvita.ua/school/upbring/ 8. http://osvita.ua/school/press/ 9. http://www.shkola.net.ua/Кугут И.А.,Меркушева Н.Ю. Типология проектов. Продукты проектной деятельности

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Збірка проектів з хімії