Феденченко Людмила Іванівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Феденченко Людмила Іванівна

Тема

Застосувння інтерактивних форм і методів навчання як один із шляхів формування пізнавальних інтересів учнів у процесі викладання біології

Актуальність

Модернізація сучасної шкільної природничої освіти передбачає удосконалення змісту шкільної біологічної освіти, переорієнтацію цілей навчання, перебудову ї структури, впровадження нових технологій вивчення предмету, формування цілісних уявлень про природу. Основною метою освітньої галузі на сучасному етапі є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової, екологічної культури, здорового способу життя, ціннісних орієнтацій на гармонійну взаємодію людини і природи.

Моя діяльність на уроках біології спрямована на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх розумових творчих здібностей та формування емоційно-ціннісного ставлення до природи. Підбір методів навчання, які забезпечують реалізацію цілей біологічної освіти, допомагають розвивати творчу особистість учня, формувати його життєві і соціальні компетенції, поглиблювати почуття прекрасного, любов до рідної землі, формувати відповідальне ставлення до природи й усвідомлювати місце людини в біосфері. Протягом останніх років я працюю над проблемою «Застосувння інтерактивних форм і методів навчання як один із шляхів формування пізнавальних інтересів учнів у процесі викладання біології», намагаюся організувати навчально-виховний процес по-новому, щоб забезпечити формування духовно багатої особистості.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Шкільний предмет біологія належить до освітньої галузі «Природознавство», яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль та місце людиниу навколишньому середовищі, його моральну відповідальність за збереження природи та цивілізації.

Забезпечити підростаюче покоління визначеними біологічними знаннями необхідно у процесі кропіткої праці вчителя-вихователя- наставника-помічника шляхом впровадження засад особистісно- орієнтованої освіти. Особистісно - орієнтоване навчання та виховання формує життєві компетенції дитини. Саме тому сьогодні школа - життєвий простір дитини - вимагає таких методів і засобів роботи, такі стилі спілкування вчителя і учня, які розкривають творчі здібності учнів, виховують школярів успішними.

Протягом своєї учительської діяльності намагаюся іти в ногу з життям, використовуючи різноманітні технології навчання. Коли зацікавленість учнів до навчання починає знижуватись, намагаюсь відшукати нові шляхи, робота над якими зацікавила б учнів. Хотілося б, щоб діти йшли на уроки біології із задоволенням, більше працювали при одержанні знань.

Вивчення біології у середній ланці загальноосвітньої школи відбувається за новою навчальною програмою, зміст якої розроблявся відповідно до положень Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа): Біоолгія. 7-12 класи. У 2013-2014 навчальному році вивчення природознавства в 5 класі здійснювалося за новою програмою. В основу програми покладені компетентнісний, особистісно зорієнтований і діяльнісний підходи.

Навчальні підручники, якими користуються учні :

Природознавство 5 клас за загальною редакцією О.Г. Ярошенка,Т.В.Коршевнюк, В.І. Баштовий, Київ, «Генеза» 2013

Природознавство 6 клас В.Р.Ільченко та ін. Полтава.«Довкілля - К», 2006

Біологія 7 клас М.М.Мусієнко та ін. Київ «Генеза», 2007

Біологія 8клас С.В.Межжерін, Я.О.Межжеріна Київ «Освіта», 2008

Біологія 9клас С.В.Страшко та ін. Київ «Грамота», 2009

Біологія 10 клас О.В.Тагліна Харків «Ранок», 2010

Біологія 11 клас С.В.Межжерін, Я.О.Межжеріна Київ «Освіта», 2011

Новизна, провідна ідея

Сьогодні вчитель перестав бути основним джерелом інформації. Його роль, як організатора навчального процесу - забезпечення самостійної пізнавальної діяльності школярів, навчання їх вчитися. Цього можна досягти через використання інноваційних технологій, компетентністного підходу до навчання. Відхід від традицйного уроку - сучаний напрямок діяльності вчителя по організації навчально-виховного процесу.

Сучасний урок - це урок., на якому вчитель вміло використовує усі можливості для розвитку особистості, вчить самостійній діяльності учнів, їх самоорганізації, формування компетенцій самонавчання та ціннісного ставлення до власного здоров’я і навколишнього середовища. На уроках біології та природознавства я використовую особистісно-орієнтовані, інформаційно- комунікативні технології навчання, дослідницький, проблемний, інтерактивні методи навчання. Це сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Під час їх використання учні не є пасивними слухачами, а беруть активну участь у проведенні уроку.

На уроках біології залучаю учнів до активної співпраці, спонукаю їх думати, ставити питання і знаходити відповіді на них, робити висновки. Інформаційно-комунікаційні технології мають визначне місце у навчально-виховному процесі. Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Основною формою організації навчально-виховного процесу є урок. На уроках різних типів застосовуються різноманітні методи та прийоми навчання. Під час актуалізації опорних знань використовую метод мозкового штурму, що дає змогу за короткий час актуалізувати знання учнів, навчаю їх давати точну відповідь на поставлені запитання. У ході вивчення нового матеріалу практикую метод-прес, мультимедійні технології, що до помає формувати аргументовано давати повну відповідь. На етапі закріплення вивченого матеріалу використовую роботу в малих групах. Для активізації пізнавальної діяльності учнів застосовую технології ситуативного моделювання, а саме: дидактичні та рольові ігри. Прикладом є прес-конференції., судові слухання. Проведення семінарів, конференцій, подорожей, КВК, лекцій, нетрадиційних уроків навчить школярів критично аналізувати інформацію, готувати доповіді, виступати перед аудиторією, вести дискусію. На уроках використовую тести, роботу з таблицями, біологічні диктанти, рубрику «Цікавинки!, розгадування та складання кросвордів, вправи «виберіть правильні твердження», «закінчи речення», проблемні питання тощо. Учні успішно набувають індивідуального досвіду в складанні слайдових презентацій, виконують різнорівневі завдання, розв’язують біологічні задачі різних типів, виконують лабораторні, практичні, творчі, самостійні роботи та міні-проекти.

Важливою складовою навчання біології, формування практичних умінь та навичок є виконання лабораторних та практичних робіт. В залежності від рівня підготовки класу, матеріальної бази, проводжу різні види робіт: демостраційні, групові, індивідуальні, але перевагу надаю фронтальним лабораторним роботам. Як правило вони проводяться на етапі вивчення нового матеріалу, що дає змогу мені здійснити проблемний підхід у навчанні. На практичних заняттях учні мають можливість самостійно спостерігати за процесами і явищами природи, виконувати досліди, переконатись у науковій достовірності інформації.

Ще один з методів викладання, який я застосовую на уроках є метод опорних конспектів. Опорні конспекти та опорні схеми дають змогу краще запам'ятати та відтворити вивчений матеріал. Сьогодні, коли учні мають доступ до комп'ютера, інтернету, наукової та довідкової літератури, вчителю немає сенсу передавати під час уроку їм свої знання.Я намагаюсь навчити дітей здобувати свої знання самостійно, стати для них партнером у навчанні, виконуючи методичні функції. Тому на уроках прагну до створення такої ситуації, в якій більше часу мають виступати учні. Таким чином, це дає змогу дітям висловлювати власні думки, самостійно мислити, зіставляти свої знання, тобто самим відкривати для себе істину. Досить гарно проходять такі уроки при вивченні різноманітності різних груп тварин та рослин у курсі біології 7, 8 класу; видатні вчені біологи у курсі 10 класу, шкідливість наркотичних речовин, СНІД та венеричні хвороби у курсі 9 класу. Учні готують реферати, повідомлення, слайдові презентації, листівки з якими виступають перед класом, причому кожен із виступаючих намагається відшукати найцікавіші факти, спрямовані на формування загальноосвітніх компетенцій; уміння працювати з текстом і малюнками, аналізувати їх зміст, порівнювати ознаки, властивості; використовувати інформацію, отриману під час вичення інших предметів; узагальнювати знання; робити висновки.

Залучаю школярів до проектної діяльності, це доступні творчі завдання, які учні представляють у вигляді теоретичного розв’язання проблеми (виступ), плакат, малюнок, слайдові презентації, листівка тощо. З впровадженням методики тематичного контролю знань учнів перед учителем постала проблема як за невеликий проміжок часу опитати і, головне, об'єктивно оцінити кожного? Виявити рівень досягнень у навчанні учнів - мета оцінювання, яке включає аналіз відповіді учня, якість знань, ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь. Основними видами оцінювання навчальних досягнень школярів є поточне, тематичне і підсумкове. Необхідним посібником для навчання школярів є збірники завдань для державної підсумкової атестації за курси основної та старшої школи. Я використовую їх для всі видів контролю навчальних досягнень учнів. У 2002/2003 навчальному році учні 9 класу були учасниками апробації в Сумській області збірника для письмової державної підсумкової атестації. Швидке проведення перевірки знань, вирішення проблеми оцінювання школярів зумовлює введення нетрадиційних форм перевірки знань до системи активного навчання. Такими формами перевірки знань є біологічні та графічні диктанти, картки з тестами: тест-таблиця, диктант - габлиця, ігри на уроках біології, контрольна робота тощо. Термінологічна робота проводиться на всіх етапах уроку. Вона супроводжується обов'язковим записом терміна в зошит, промовлянням уголос протягом уроку до трьох разів. Ефективно у термінологічній роботі є використання таблиць, де в першій колонці записується новий термін, а в наступних - його характеристики (будова, значення). Для закріплення та перевірки знань термінів використовуються термінологічні тести. Необхідно співвіднести номерний знак, що відповідає визначенню терміна, з літерою, якою цей термін позначено. Нетрадиційні форми перевірки знань розробляються з урахуванням вікових особливостей школярів, специфіки класу, обсягу та особливостей вивченого матеріалу.

Неодмінною умовою виконання навчальної програми є проведення шкільних екскурсій. Обираю час їх проведення і проводжу на екологічній стежині села. Спілкування з природою на екскурсіях, під час виконання літніх завдань, позаурочних та позакласних видів робіт, вирощування рослин на клумбах, шкільному городі створює умови для розвитку в учнів почуття прекрасного, любові до рідної землі, сприяє формуванню в них відповідального ставлення до природи. Під час підготовки до екскурсій передбачаю попередній підбір різнорівневих самостійних завдань для учнів на екскурсії; збір матеріалу для гербарію чи колекції (не зашкодивши природі); заслуховування цікавих повідомлень учнів (випереджувальні завдання); подальше оформлення звітів школярів про екскурсію тощо. Якщо умови школи не дозволяють провести екскурсію, її заміняю уроком. При виченні об'єктів живої природи, процесів життєдіяльності я застосовую комп’ютерну техніку, використовую натуральні об'єкти, гербарії, ілюстрації підручника, колекції. Навчальний матеріал учні засвоюють на уроці, стараюсь не перевантажувати їх домашніми завданнями. Домашні завдання диференційовані, з урахуванням потреб та інтересів учнів, які сприяють навчально-пізнавальній діяльності. Практикую творчі домашні завдання. Особлива увага приділена формуванню особистісного ставлення учнів до життя і здоров'я людини. Це завдання реалізується за допомогою проблемних ситуацій, що створюються внаслідок аналізу певних життєвих ситуацій. Сприяють цьому і багаторазові звернення до результатів самоспостережень учнів, які спонукують їх до рефлексії власного життєвого досвіду. Через викладання свого предмета я намагаюся закладати в школярів валеологічні знання. Принцип здоров'явідповідності я втілюю через створення мотивації на здоровий спосіб життя, формування життєво важливих здоров'язбережних компетенцій. Питання профілактики вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, поширення ВІЛу передбачені шкільною програмою, і визначна роль у навчанні школярів бути здоровим належить нам, учителям біології. Знання цих питань контролюється протягом року.

Мною, як заступником директора з виховної роботи, з 2000 року в школі впроваджена програма превентивного виховання «За здоровий спосіб життя», у рамках якої проводиться антиалкогольна та антинаркотична пропаганда серед молоді. Це години спілкування в старших класах на тему «Підлітковий алкоголізм. Як його подолати?», випуск інформаційного бюлетеня «Шкідливість куріння», акції «Скажемо курінню - НІ!», «Скажемо наркотикам – Ні!», тиждень здоров'я, уроки здоров'я. Цьому сприяють проведення уроків з біології в 9 класі у Токарівській амбулаторії сімейної медицини, де учні зустрічаються з лікарем сімейної медицини Глінкіною М.В.

З метою запобігання раннім статевим стосункам традицією стала зустріч з акушеркою Токарівської амбулаторії сімейної медицини Цукан Н.І., яка ознайомлює з методами контрацепції, запобіганням венеричних захворювань та про безпечну поведінку по відношенню до свого життя. До Міжнародного дня відмови від куріння учнівським самоврядуванням проводиться анонімне анкетування учнів з приводу їх ставлення до тютюнопаління, вживання алкоголю. Результати анкетування оброблені та обговорені в класних колективах. Також проведений флешмоб «Геть курінню! Ми здорове покоління!».

У рамках Міжнародного Дня толерантності був підготовлений та проведений соціальний проект «Людське життя – найвища цінність». До Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми проводимо акцію «Червона стрічка», мета якої є формування у дітей та підлітків готовності до здорового способу життя. Традиційно проводжу урок-конференцію «СНІД: причини і наслідки», урок-спектакль «Шкідливий вплив алкоголю, паління, наркотиків на організм», урок-зустріч з лікарем «Охорона здоров’я людини». Екологічне виховання учнів відбувається не тільки на уроках, під час вивчення програмного матеріалу, але й в позаурочний час. Це: походи та екскурсії в природу, з метою вивчення флори та фауни рідного краю, екскурсії по екологічній стежині села, у відділ природи краєзнавчого музею м.Суми, відпочинок у дитячому оздоровчому центрі «Молода гвардія» міста Бердянськ на Азовському морі .

Кожної весни традиційно проводиться місячник екологічного виховання. Весняна толока з озеленення та благоустрою, трудові акції «Джерело» з упорядкування водних об'єктів населеного пункту, «Посади дерево і збережи його», «Сміття природі не потрібне» », «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою», «Збережемо первоцвіти» це не весь перелік проведеної роботи школярами. Традиційно проводиться свято „День зустрічі пернатих друзів” У школі відмічаються дати екологічного календаря: Всесвітній день порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми, День відмови від паління, День Землі, Всесвітній день води, День захисту довкілля, День захисту тварин та рослин тощо. До Всесвітнього дня захисту навколишнього середовища проведено ряд біологічних вікторин та акцію «Обійми дерево». Учні подорожували екологічною стежиною, малювали малюнки на тему «Природа наш дім!». До Дня здоров’я проведений конкурс плакатів «За здоровий спосіб життя». Підготували і провели свята «Вода – еліксир життя» та «Хай квітує Земля» до Дня Землі, лінійка-реквієм «Мужність і біль Чорнобиля» до Дня Чорнобильської катастрофи та урок здоров'я «Туберкульоз – небезпечне захворювання».

Результативність

У школі створена і діє команда старшокласників, яка успішно виступає на районних конкурсах „Молодь обирає здоров’я ” та "Юних рятівників". У цьому навчальному році команда посіла ІІ призове місце. Успішною є участь учнів нашої школи у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «КОЛОСОК». Конкурс ставить за мету зацікавити школярів природничими науками, підтримати талановитих учнів. Проведення конкурсу «КОЛОСОК» забезпечує піднесений настрій учнів-учасників, їх підготовку до участі, особисту працю, що об'єктивно і справедливо оціниться, і, як результат, учні отримують дипломи різних ступенів, сувеніри, книжки. Майже весь навчальний рік діти перебувають під враженням конкурсу, а це саме те, що спонукає дітей до зацікавленості природничими дисциплінами. Участь учнів школи у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «КОЛОСОК».

2006р.-5учнів, 2007р.-16 учнів, 2008р.-16 учнів, 2009р.-26 учнів, 2010р.-22 учнів, 2011р.-24 учнів, 2012р.-81 учнів, 2013р.-88 учнів.

Кожен вчитель бажає прищепити учням інтерес і любов до свого предмета. Тут важливо все: від посмішки вчителя, його доброзичливості, принциповості та вимогливості до бездоганних знань з предмета, уміння його донести до розуму і серця учнів. Активні форми і методи, завдяки яким я прагну викликати та підтримувати в учнів пізнавальний інтерес до науки біології, сприяють їх наполегливому оволодінню знаннями. Свідченням правильності вибору цієї системи навчання є успіхи моїх учнів у ІІ етапі Всеукраїнскої олімпіади з біології та екології.

2003р.- 3 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (9 клас)

2004р.- 3 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (10 клас)

2005р.- 1 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (8 клас)

2008р. –3 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (8 клас)

2009р. -3 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (9 клас)

2011р. –1 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (11 клас)

2011р. –1 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екології (11 клас)

2013р. –3 місце учня в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (9 клас)

У 2010 році учень 10 класу Курган Дмитро посів ІІІ місце і був нагороджений дипломом ІІІ ступеня обласного етапу Всеукраїнського конкурсу– захисту науково – дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

У 2011 році у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології Курган Д.учень 11 класу посів 12 місце та з екології 7 місце.

Випускники школи продовжують навчання в Сумському державному університеті, Сумському державному педагогічному університеті ім. А.Макаренка, Сумському Національному аграрному університеті та Сумському медичному коледжі. За останні двадцять років обрали професію вчителя біології п’ять випускників, два випускника обрали професію лікаря, двадццять стали медичними сестрами. Моє педагогічне кредо: „Успішний учитель – це той, учні якого досягли в житті значно більшого успіху, ніж він сам”.

Використані ресурси

1.Асланова Т.А.Інтерактивні технології.-СПб.: МСП “Ната”, 2001.

2.Богданова О. К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі. - Х.: Вид група “ Основа” , 2003.

3.Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі.-2003. - №18.

4.Гін.А.О.Прийоми педагогічної техніки.- Х.Ранок, 2007.

5.Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/Автор-укладач Н,П,Наволокова. - Х.:Вид.група "Основа", 2009. - 176с.

6.Москальчук Н. Навчальна діяльність учнів: структура і її види. Біологія. Хімія.-2003.№ 14.

7.Падалка О.С.та ін.Педагогічні технології.- К.:Українська енциклопедія,1995.

8. Освітні технології –за редакцією О.М.Пєхоти.- К.: А.С.К., 2004.-256с.

9.Пометун О., Пироженко. Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід.- К., 2002. – 135с.

10.Пометун О., Пироженко. Л. Сучасний урок, інтерактивні технології навчання.: Наук.-метод. посіб. – К.: А,С,К,, 2003.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Досягнення Опис досвіду Дидактичні матеріали (тестові завдання) Методична розробка (екологічні заходи)