Якименко Інна Миколаївна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Якименко Інна Миколаївна

Тема

Впровадження особистісно орієнтованого навчання на уроках біології через застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Актуальність

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті визначено мету, пріоритетні напрямки державної політики щодо розвитку освіти : «Головна мета української освіти – створити умови для особистісного розвитку та творчої самоорганізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя…», «Пріоритетом державної політики в розвитку освіти є особистісна орієнтація освіти» , а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує : « Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань». Бурхливий розвиток інформаційних технологій загострив перед освітою завдання розширення практики розвиваючого навчання, використання новітніх технологій навчання, вдосконалення освітніх методик. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді. У зв'язку з упровадженням у навчально-виховний процес школи інформаційних технологій змінилися й освітні цілі, що в значній мірі тепер спрямовані на формування й розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та представлення інформації; виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Доцільність та шляхи впровадження особистісно орієнтованих технологій через застосування ІКТ у навчальний процес з біології в основній школі досліджували вітчизняні та закордонні вчені, а саме: Г. Клейман, О. Козленко, Н. Матяш, Є. Неведомська, Н. Семенюк, М. Сидорович, В.Смірнов, В. Соломін, Е. Шухова та ін. Витоки особистісно орієнтованого навчання видображені в теорії (Д.Дьюї), гуманістичній психології (А.Маслоу, К.Роджерс), педагогічній діяльності О.Сухомлинського, Ш.Амонашвілі та інших, у роботах українських і російських педагогів та психологів І.Беха, О.Бондаревської, Є.Вахрамова, Т.Дем’янюк, О.Савченко, Ю.Сокольникова, К.Чорної, І.Якиманської та інших. Г. Клейман у роботі розглядає можливості використання комп’ютерів у галузі освіти та зазначає, що комп’ютери дозволяють удосконалювати сучасні методи викладання багатьох дисциплін, зокрема біології і наводить різноманітні способи використання комп’ютера на уроці біології. О. Козленкo зазначає, що на сьогодні існує три можливості використання мультимедійних програм на уроках біології, як засобів навчання – це використання окремих типів файлів; створення власних уроків; використання існуючих мультимедійних програм. Н. Матяш, вивчаючи питання комп’ютерної підтримки шкільного курсу біології, наголошує на її необхідності для підвищення ефективності уроку та результативності навчального процесу. Є. Неведомська досліджує та характеризує рівні інформаційно-комп’ютерних систем, а також розглядає позитивні та негативні моменти використання комп’ютерних технологій під час навчання біології. Таким чином, необхідно впроваджувати в практику загальноосвітньої школи нових технологій навчання, спрямованих на розвиток особистості учня, задоволення його потреб та інтересів на основі використання комп’ютерних й інформаційно-комунікаційних засобів.

Новизна, провідна ідея

Основна ідея досвіду – залучити учнів до активної самостійної навчальної діяльності, навчити самостійно здобувати знання через застосування ІКТ. Засобом реалізації цієї ідеї є різні підходи до використання форм роботи, до відбору навчального матеріалу різного рівня складності, аби кожен учень отримав посильні завдання, а через їх виконання – досвід успішності. Використання ІКТ на уроках біології дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити істотні боки біологічних об'єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об'єктів і явищ природи. Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, розмаїття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Багато біологічних процесів відрізняються складністю. Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити біологічні явища. Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою образів. Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину біологічного процесу, формувати базові знання про принципи функціонування і структуру біологічних систем, про взаємозв'язки між біологічними системами та середовищем; інтерактивні моделі дають можливість самостійно «конструювати» біологічні процеси, виправляти свої помилки, самонавчатися, оволодівати методологією наукового пізнання світу та формувати основи здорового способу життя.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Використання комп'ютера на різних етапах навчання допомагає реалізувати особистісно орієнтований підхід в освіті, принцип діяльності. Комп'ютер є багатофункціональною навчальною машиною. Його дидактичні можливості дозволяють: • завдяки новизні і нетрадиційності залучити учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності; • активізувати навчання шляхом використання привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації (мультиплікація, колір, музика), стимуляції пошуку відповідей; • поліпшити сприймання матеріалу за рахунок наочності, мультиплікації, музики, відео;- розвивати творче мислення шляхом експериментування; • розвивати абстрактне мислення за допомогою наочністю; • стимулювати рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій; • здійснити доступ до "банків інформації" - практично безмежного обсягу інформації. (Додаток № 1). Не секрет, що викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним. Основні переваги використання комп’ютеризованої особистісно орієнтованої технології в навчально-виховному процесі, як для учнів, так і для вчителя:

учень має покращити мотивацію та підвищити інтерес до навчання розвивати самостійність і творчість; краще сприйняти й усвідомити навчальний матеріал; виробляти навички практичного застосування; самостверджуватися через створення наукових проектів чи презентацій; мати доступ до новітніх технологій та передових досягнень науки; формувати ключові компетенції.

Учитель має ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів; економно використовувати навчальний час; коригувати навчальний процес завдяки забезпеченню зворотнього зв’язку з учнями; розширювати та комбінувати види роботи з учнями; створювати умови для здійснення індивідуального та диференційованого підходу. Практичний аспект використання ІКТ під час підготовки та проведення уроків біології з урахуванням місця, ролі та основних напрямків їх використання на мою думку виглядає так: (Додаток №5) Комп’ютер може використовуватись під час викладання біології в режимі навчання, тренажера, контролю. Працюючи в режимі навчання, за допомогою мультимедійних програм виводяться на екран монітора навчальна інформація, задаються питання на розуміння запропонованої інформації. Якщо відповідь неправильна, пропонується підказка, як знайти правильну відповідь, або відповідь і ставиться наступне завдання. У режимі тренажера на екран виводяться лише тексти запитань, за умови помилкової відповіді надається відповідний коментар; результати відповідей не запам’ятовуються, час на обмірковування завдань – необмежений. У режимі контролю варіанти завдань добираються комп’ютером, час на обмірковування обмежений, результати відповідей фіксуються, за наявності помилки дається правильна відповідь і коментар. Таким чином, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій: він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій, партнером, інструментом, джерелом інформації, контролює дії учнів і надає їм нові пізнавальні можливості. Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу навчання є різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна робота. Проте варто зазначити, що методика вивчення шкільних предметіd з використанням ІКТ знаходиться на етапі становлення: ще технології використання комп'ютерів у навчальному процесі лише розробляються.

Я вважаю впровадження особистісно орієнтованого навчання на уроках біології через застосування ІКТ одним з провідних педагогічних інструментів, але їх використання логічно пов’язую з іншими інноваційними технологіями або їх елементами ( технологією проблемного навчання, проектною технологією, технологією інтерактивного навчання). При проблемному викладанні матеріалу, алгоритм дії такий: створення проблемної ситуації (постановка проблеми) → збирання і аналіз даних, актуалізація життєвого досвіду (обробка інформації) → формулювання гіпотез (встановлення причинно-наслідкових зв’язків) → формулювання висновків. Наприклад:при вивченні теми «Плазуни», учитель повідомляє, що ці тварини зуміли повність опанувати суходіл (фото на екрані). Питання: «Які зміни в будові цих тварин допомогли їм, на відміну від амфібій, повністю освоїти суходіл?»(використання презентації, відеофільму підручнику). Використовуючи мультимедійні технології, ми спонукаю учнів до творчої самостійності у проектній діяльності, створенні та захисті творчих проектів, які розвивають творчі, пошукові, дослідницькі здібності учнів, підвищують їх пізнавальну активність, сприяють формуванню навичок, що можуть стати корисними в житті, дають можливість вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати, систематизувати та обробляти отримані дані, формувати власне бачення проблеми та способів її вирішення. Інформаційні технології створюють рівні умови для самовираження та самоствердження учнів. (Додаток№ 6) Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Застосування мультимедіа дозволяє об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування мультимедійних засобів я одержую дві переваги – якісну та кількісну. Якісна перевага очевидна, так як багато дітей з низьким розвитком образного мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно, порівняти, зробити висновки. Важливе значення має також і розвиток пізнавального інтересу учнів до уроків з використанням мультимедіа, що має загальне психологічне підґрунтя. Учні переходять від звичайної цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових зв’язків. Кількісна ж перевага проявляється в тому, що мультимедійне середовище значно вище за інформаційною щільністю. За рахунок поєднання слухового й зорового подання інформації учень здатний засвоїти до 60% інформації. Можна використовувати такі методичні прийоми: 1. Використання мультимедіа вчителем: відключити звук і попросити учня прокоментувати процес, зупинити кадр і запропонувати продовжити етаапи протікання процесу, попросити пояснити процес. 2. Використання комп'ютера учнями: при вивченні текстового матеріалу: можна заповнити таблицю, скласти короткий конспект, знайти відповідь на запитання. 3. Контроль знань: тести з самоперевіркою. 4. Виступ школярів з мультимедійною презентацією розвиває мову, мислення, пам'ять, вчить конкретизувати, виділяти головне, встановлювати логічні зв'язки. Етапи інформатизації викладання предмета: 1. Використання комп'ютера в якості друкарської машинки, підготовка з його допомогою найпростіших дидактичних матеріалів, планів уроків і т.п. 2. Використання електронних підручників та освітніх ресурсів на електронних носіях в якості наочних посібників, з їх ілюстративними, анімаційними можливостями. 3. Використання програмних ресурсів для створення власних навчальних посібників з допомогою програм Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop і т.д. 4. Використання навчальних проектів, керівництво дослідницькою, навчальної та позаурочної діяльністю учнів, участь у дистанційних олімпіадах, конференціях.

Результативність

Про ефективність системи роботи свідчить достатній рівень знань моїх учнів. Так середній бал рівня навчальних досягнень наступний: 2010- 2011рік – с.б. 7,б. 2011-2012 рік – с.б. 7,5б. 2012-2013 рік – с.б. 8,15б. 2013-2014 рік – с.б. 8,25б. Якість знань: 2010- 2011рік – 74,1% 2011-2012 рік – 70% 2012-2013 рік – 82,2% 2013-2014 рік – 83%

Олімпіади: Міський рівень (ІІ етап) 2010- 2011рік – І м. - Науменко Б.О. 2011-2012 рік – ІІм. - Науменко Б.О. 2012-2013 рік – І м. - Науменко Б.О. Ім. - Дубович Ю.- екологія 2013-2014 рік – ІІм. - Піскурьов І. Обласний рівень (ІІІ етап) 2012-2013 рік – Дубович Ю. - екологія(5місце) Участь школярів у Всеукраїнському конкурсі «Колосок». Наша школа має два профілі: математичний і біотехнологічний. Учні поглиблюють знання з біології обравши біотехнологічний профіль. Впродовж багатьох років учні 8 та 9 класів обирають поглиблене вивчення біології як складову допрофільної освіти. Велика кількість моїх випускників обрали для себе спеціальності, які пов’язані з біологічною наукою, продовжують демонструвати високий рівень знань і умінь під час навчання і досягають високих результатів у своїй професійній діяльності ( на жаль у своїй роботі я не вела статистику(недолік який виправлю), 2013 рік - 47 % моїх учнів(була класним керівником )вступили до вищих навчальних закладів (спеціальність пов’язана з біологією).

Використані ресурси

1.Балл Г. О. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді : Наук.-метод. посіб. / Г. О. Балл, М. В. Бастун, А. В. Вихрущ, В. І. Гордієнко, Д. Ф. Крюкова, Л. В. Никоненко, В. І. Панченко, П. С. Перепелиця, Н. А. Побірченко, Е. О. Помиткін; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К.; Т., 2002. - 388 c. 2.Богданова О. К. Інноваційні підходи до викладання біології : навч. посіб. / О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 128 с. 3.Дорошенко Ю.О.Біологія та екологія з комп’ютером/Ю.Дорошенко, Н.Семенюк, Л.Семко.–К.: Вид. дім «Шк. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005.–128 с. 4.Ковтун Т. П. Комп’ютерні засоби в роботі вчителя біології та природознавства. /Т. П. Ковтун. – Х. : Основа, 2009. - №26(254) – с. 2-5. 5.Козленко О.Г. Мультимедійні програми з біології: порівняння можливостей// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2 –с. 24-25. 6.Перешивана Л. М . Інтегрований урок з програмним забезпеченням // Хімія. Біологія . — 2003 . — № 19 . — с. 2–6 7.Пєхота О.М. Освітні технології:Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська. - К.: А.С.К., 2001. — 256 с. 8.Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Метод. посіб. /О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н., 2002. – 136с. 9.Сліпчук І. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології//Біологія і хімія в школі. – 2006. – №5 –с. 32-34. 10.Хаблак З.П. Використання навчальних комп’ютерних програм на уроках біології// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №1 –С. 35-38. 11. Цимбалюк Н. Головні аспекти сучасного уроку в системі особистісно орієнтованого навчання // Краєзнавство. Географія. Туризм.-2003.-№ 3.-с.1-5.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Опис досвіду Дидактичні матеріали(Опорні схеми, картка-самооцінювання знань учнів, узагальнення з теми:"Земноводні. Плазуни.".) Досягнення Методична розробка (Цикл уроків з теми: "Тип Хордові. Безчерепні. Риби."). Презентація