Яковенко Олена Віталіївна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Яковенко Олена Віталіївна

Тема

«Впровадження елементів інноваційних технологій на уроках математики»

Актуальність

Результати численних вітчизняних досліджень свідчать про те, що школярі погано володіють методологічними та економічними знаннями. Більш високий рівень знань вони виявляють, оволодіваючи фактологічним матеріалом, уміють відтворювати знання та застосовувати їх у знайомій ситуації. Нетрадиційна постановка питання значно знижує результативність відповідей учнів. Щодо вміння інтегрувати ці знання та застосовувати їх для одержання нових знань і з’ясування явищ, які відбуваються у навколишньому світі, то тут результати наших школярів значно нижчі.Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями: - гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; - самостійно та критично мислити; - уміти бачити та формувати проблему ( в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального її вирішення; - усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності; - бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити; - грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем); - бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; - вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня. Розвиток освіти ХХІ століття спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування в учнів предметних та життєвих компетенцій. Застосування інноваційних технологій, які будуються на комплексному психологічному вивченні особистості всіх учасників навчально-виховного процесу, дає можливість позитивно розвивати їх інтелектуальну, соціальну, духовну сфери, сприяє соціальному самоствердженню й культурному самостворенню. Використання різноманітних освітніх технологій є результатом творчого підходу вчителя до справи.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Новизна, провідна ідея

Нам, вчителям, часто здається, що ми володіємо ключами від знань і, що саме ми, маємо передати їх дітям, вдало і старанно пояснивши, розтлумачивши. Але життя змінилось так, що школа більше не є монополістом знань і тому необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу з життям, щоб не бути викинутими не узбіччя.Доцільно на уроках використовувати інноваційні технології разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а саме: • навчає здобувати знання самостійно; • акумулює вміння користуватися здобутими знаннями для рішення нових завдань; • сприяє набуттю комунікативних навичок і умінь (тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні завдання і ролі); • надає можливість широких людських контактів в знайомстві з різними точками зору на одну проблему; • навчає користуватися дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки; • надає можливість висловлювати свої власні думки. Проте слід пам’ятати, що хоча педагогічні технології й вимагають високої активності вчителя й учня, враховують психологічні й особисті риси всіх учнів, вносять індивідуальні корективи в навчальний процес, сприяють прояву та зростанню самостійності учнів, все ж таки вони не забезпечують усім учням однаково високого результату розвитку й навченості.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Більшість людей вважають, що математика «суха» й важка наука. Що важка – так, але якщо хоча б один раз людина зуміла самостійно розв’язати задачу, вона ніколи не назве математику «сухою». А, навпаки, побачить красу логіки, висоту польоту думки. Таких людей, на жаль, небагато, але, можливо, у тому й полягає задача вчителя математики не загубити хоча б їх. Частіше всього зустрічаюся з тим, що учень «боїться» задачі, точніше, тих труднощів, які зустрічаються під час її розв’язання. Я ж кожного разу їм говорю слова Д. Пойа : «Якщо ви хочете навчитися плавати, то сміливо ступайте у воду, а якщо хочете навчитися розв’язувати задачі, то розв’язуйте їх». У старших класах на уроках математики використовую лекційно-семінарську систему. Ця система містить у собі уроки різних типів. На лекції викладаю весь теоретичний матеріал досліджуваного розділу. Уроки-семінари можуть бути присвячені повторенню, поглибленню та узагальненню пройденого матеріалу, викладу нового матеріалу. Уроки-практикуми дозволяють застосовувати математичні знання в процесі розв’язування задач, на нетрадиційних уроках відбувається закріплення, узагальнення й поглиблення знань, отриманих на лекції. На таких уроках обов’язково використовую дидактичні ігри й ігрові ситуації. Для створення ігрових ситуацій використовую історичні відомості, цікаві задачі, життєві факти, задачі-малюнки, приклади з інших предметів, міжпредметні зв’язки. Фрагмент уроку «Гра-подорож» з теми «Дослідження функцій і побудова графіків»

Я прихильник використання на уроках математики проблемних ситуацій, і тому ніколи не поспішаю з підказкою. Мені подобається спостерігати за тим як учень замислюється над поставленим питанням, шукає на нього відповідь, сподівається що на вірному шляху, радіє коли це дійсно так. Під час вивчення теореми Вієта запропонувала учням кілька квадратних рівнянь із легкістю вказала їх корені, не розв’язуючи рівняння. Пообіцяла, що до кінця уроку кожен з них так само усно зможе знаходити корені квадратних рівнянь, не розв’язуючи їх. Учні з нетерпінням взялися до роботи, тому що зрозуміли, що вивчення теореми Вієта зробить розв’язування рівнянь набагато простішим. Проблема над якою я працюю, -це «Впровадження елементів інноваційних технологій на уроках математики», тому і намагаюся впроваджувати нові підходи в навчанні, удосконалювати свої уроки засобами особистісно зорієнтованої освіти, активізувати навчання математики через впровадження активних й інтерактивних методів. Опрацьовуючи методичну, науково педагогічну, дидактичну літературу дійшла висновку, що організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Це ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Наприклад, під час літної практики виїжджаємо з учнями до с. Курган Лебединського району, де діти на практиці можуть застосовувати свої знання й показувати вміння не перепливаючи річки, виміряти її ширину; знаходити висоту об’єкта, користуючись подібністю трикутників. Клас розбивається на групи. Спочатку обговорюємо хід роботи. Кожній групі пропонуються бланки для запису результатів вимірів. Зразки бланків :

Додаток2.jpg Додаток3.jpg
Курган1.jpg Курган2.jpg

По закінченню кожна група порівнює свої результати з представниками інших груп.

Результативність

За міжатестаційний період учні двох 11-х класів стали випускниками. Усі успішно склали зовнішнє тестування й стали студентами СумДУ, СДПУ ім. А. С. Макаренка, УАБС, СНАУ та інших навчальних закладів. Медалісти підтвердили свої знання з математики. Результативність за минулий рік становила 33%, середній бал з алгебри - 5.8, а з геометрії - 5.5. Я прагнула навчити дітей, передати їм свої знання й досвід, вони «вбирали» їх: одні свідомо, розуміючи, що знання необхідні, інші – усвідомлюючи, що їхні знання проконтролюють. З гордістю й теплотою згадую своїх учнів. Гадаю, зусилля нашого педагогічного колективу і, зокрема мої як математика, не були марними.

Використані ресурси

1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006. 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. 3. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст. 4. Пєхота О.М., Кіктенко А.З. та ін. Освітні технології.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004, 255ст. 5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок.Інтерактивні технології навчання.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004, 192ст. 6. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. //Х.: Основа, 2007, 176ст. 7. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. //Х.: Основа, 2007,125ст.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

РОЗДУМИ ВІД АВТОРА
Предмет математики такий серйозний, що корисно не нехтувати нагодою робити його трохи цікавішим.
Блез Паскаль.

Розумію, що це один з найскладніших предметів, який вивчається в школі. Щоб знати математику, одних здібностей мало. У зв’язку з тим, що кількість годин на викладання математики зменшується, велика увага надається самостійній роботі учнів з підручником, з додатковою літературою, з дидактичними завданнями різного рівня складності. І тому вивчення кожної теми починається з того, що учням повідомляється мета, з якою вивчається тема, що вони повинні знати та вміти, коло питань, які будуть розглядатися, перелік вправ, які треба виконати самостійно, теми рефератів.

Учні можуть звертатися за допомогою до учнів з високим рівнем знань, а також до вчителя не тільки в дні проведення консультацій, а й під час перерви. На жаль, така робота допомагає не всім, адже, щоб працювати самостійно, треба вміти читати. А складність математики в тому, що треба читати й розуміти навіть те, що не написано. Тому, починаючи з п’ятого класу, учу дітей читати «між рядками».

Але це одна із складових розуміння математики. Друга складова – навчитися застосовувати теоретичній матеріал до розв’язування вправ, задач по можливості раціональними способами. Для створення ігрових ситуацій використовую історичні відомості, цікаві задачі, життєві факти, задачі-малюнки, приклади з інших предметів, міжпредметні зв’язки.

Фрагмент уроку «Гра-подорож» з теми «Дослідження функцій і побудова графіків»

Проблема над якою я працюю, -це «Впровадження елементів інноваційних технологій на уроках математики», тому і намагаюся впроваджувати нові підходи в навчанні, удосконалювати свої уроки засобами особистісно зорієнтованої освіти, активізувати навчання математики через впровадження активних й інтерактивних методів.

Опрацьовуючи методичну, науково педагогічну, дидактичну літературу дійшла висновку, що організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Це ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Наприклад, під час літної практики виїжджаємо з учнями до с. Курган Лебединського району, де діти на практиці можуть застосовувати свої знання й показувати вміння не перепливаючи річки, виміряти її ширину; знаходити висоту об’єкта, користуючись подібністю трикутників. Клас розбивається на групи. Спочатку обговорюємо хід роботи. Кожній групі пропонуються бланки для запису результатів вимірів. Зразки бланків :

Додаток2.jpg Додаток3.jpg
Курган1.jpg Курган2.jpg
По закінченню кожна група порівнює свої результати з представниками інших груп.

Для того, щоб учні вчилися з цікавістю, навчаючи один одного, використовую групову форму роботи. У групах змінного складу, сильні учні ще краще розкривають свої можливості щодо розв’язування різнорівневих завдань, організаторські здібності, а слабкі учні почуваються вільніше й упевненіше, включаються в роботу своєї групи. Зразок початкових карток «Доміно» та «Пасьянсу» для 10 класу.


У своїй роботі приділяю увагу диференціації навчання, працюю з учнями індивідуально й у позаурочний час. Для цього використовую дидактичні матеріали з математики, збірники задач для учнів та абітурієнтів різних авторів(М. Сканаві, О. Титаренко, М. Галицький та інші).

Для учнів, які виявили зацікавленість у вивченні математики, підбираю завдання для роботи з додатковою літературою. Наслідком цієї роботи є виступи учнів з доповідями, повідомленнями на уроках-семінарах, уроках-конференціях. Усі матеріали, як і дидактичні матеріали, для 5, 6, 7, 8, 9 класів зберігаються в кабінеті математики.

Разом з учителями математики щороку проводимо математичний тиждень. Розробки різних заходів є в кабінеті математики. Кожен рік учні беруть участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». За результатами 2015 року 25 учнів отримали сертифікат «добрий результат», 7 учнів «відмінний результат».

Як класний керівник 11-А класу прагну виховувати учнів свідомими громадянами, патріотами України. Намагаюся здружити дітей, навчити їх поводитися виховано та дисципліновано, толерантно ставитись один до одного та шанобливо до людей похилого віку.

Проводжу різні виховні заходи: КВК, день іменинника, змагання, бесіди, зустрічі з цікавими людьми. Класом здійснили екскурсії по місту Суми, до краєзнавчого музею, до Путивля, Батурина, Чернігова та Умані. Проводжу відкриті уроки та відвідую уроки своїх колег. Вивчаю та запроваджую передовий досвід учителів Сумщини у своїй роботі.

Люблю свою роботу,математику і дітей.