Як пов'язаний Глухівський кар'єр кварцитів з літакобудуванням?

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

Як пов'язаний Глухівський кар'єр кварцитів з літакобудуванням?

Автор (посилання на сторінку користувача)

Ткачова Ольга Денисівна

Ключове питання

Як пов’язаний Глухівський кар’єр кварцитів з літакобудуванням?

Тематичні питання)

Що добувають у нашому, Баницькому , кар’єрі?

Який основний хімічний склад кварциту?

Які матеріали слугують для виготовлення літаків?

Що таке сплав?

Яке місце Алюмінію і Силіцію в літакобудуванні?

Час, необхідний для проекту

1 тиждень.

Навчальні цілі та очікувані результати

Активізувати пізнавальну діяльність учнів через формування позитивної мотивації до предмету «Хімія»,розширити кругозір учнів щодо корисних копалин, які

добувають у нашій місцевості, розвивати уявлення про сплави Учні

- наводять приклади сплавів Алюмінію та Силіцію;

- формулюють означення сплаву;

- характеризують склад, фізичні та хімічні властивості, поширеність у природі, галузі

застосування кварцитів;

- класифікують кварцити за хімічним складом;

- обґрунтовують доцільність використання сировини місцевого виробництва для виготовлення

сплавів;

- доповідають у логічній послідовності зібраний та систематизований матеріал;

- узагальнюють зібраний матеріал, формулюють висновки до проекту;.

- здобувають самостійно знання;

- розвивають досвід роботи на комп’ютері, інформаційні та комунікативні компетентності.

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

Актуальність обраної теми (0 - 1 бал)

Структура проекту(0 - 1 бал)

Глибина розуміння теми (0 - 2 бали)

Чіткість викладу матеріалу(0 - 2 бал)

Стиль виступу (0 - 1бал)

Наявність наочності, її якість і доцільність використання під час презентації (0 - 2 бали)

Наявність електронного варіанту презентації (0 - 1 бал)

Наявність графічних об’єктів презентації (схеми, діаграми, таблиці тощо) (0 - 1 бал)

Список використаних джерел(0- 1 бал)

Підсумкова оцінка: 0 - 12 балів

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

1. Підготовка до проектування.

Вивчення теми, мети й завдань проекту

2. Планування

а) вибір теми;

б) формулювання мети проекту;

в) постановка завдань проекту.

а) визначення кількості груп та їх склад;

б) об’єднання учнів у групи (три);

в) визначення й обговорення змісту інформації, яку збирає кожна група:

І група:

- використання сплавів;

- фізичні властивості сплавів з використанням Силіцію та Алюмінію;

- знайомство з основними професіями у Глухівському кар’єрі кварцитів.

ІІ група:

- хімічний склад кварцитів;

- етапи добування кварцитів

- особливості переробки кварцитів

ІІІ група:

- застосування кварцитів;

- зв'язок Глухівського кар’єру кварцитів з іншими підприємствами

- використання сплавів у літакобудуванні

г) розподіл обов’язків між членами груп;

ґ) визначення способу збирання та аналізу інформації;

д) планування підсумкового продукту: Спільний продукт : мультимедійна презентація 3. Дослідження

4. Оформлення звіту. Підготовка до презентації

6. Презентація довідниками, енциклопедіями, статтями в журналах та газетах, у мережі Інтернет;

б) проведення досліджень щодо складу

кварцитів та галузей застосування

сировини (учні ІІ, ІІІ групи);

в) опитування респондентів (учні І групи);

г) аналіз отриманої інформації та

результатів експерименту. Формулювання

висновків та оформлення результатів.

а) звіт членів групи;

в) оформлення звіту у вигляді презентації, яку розробляють члени кожної групи.

г) розробка презентації матеріалів.

Представляють результати проектної діяльності на засіданні учнівського товариства у формі усного звіту з мультимедійною презентацією.

7. Оцінювання

проектної діяльності та її результатів оцінюють участь кожного представника групи шляхом обговорення і самооцінки. 8. Післяпроектні дії

а) допомагають у розсилці листів подяки фахівцям, особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою;

б) готуються до захисту проекту на засіданні шкільної ради, батьківської ради

в) обмірковують тему наступного проекту.

Використані ресурси

1. Хімія: довідник для абітурієнтів та школярів Загальноосвітніх навчальних закладів,навчально-методичний посібник. –

К.:Літера ЛТД, 2010.- 464 с.

2. Хімія: підручник 10 клас загальноосвітніх навчальних закладів/ П.П. Попель , Л.С. Криля. – К.: ВЦ «Академія», ,

2010.- 208 с

3. Энциклопедический словарь юного химика/ Сост. В.А. Клицман, В.В. Станцо.- М.: педагогика, 1982. -368 с. ил..

4. www.ua-region.com/14015554

5. www.admmetal.com.ua/silumin.php

6. uk.wikipedia.org›Баницький кар'єр кварцитів