Як підготувати відкритий урок

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Система підготовки учнів Сумської області до хімічної олімпіади

Автор (посилання на сторінку користувача)

Коростіль Лідія Анатоліївна

Анотація статті

У статті розкриваються складові системи підготовки учнів до хімічних олімпіад, їх взаємозв'язок та спрямованість на розв'язок загальної мети.

Ключові слова

Обдаровані діти, хімічна олімпіада, система, підготовка вчителів, підготовка учнів

Постановка проблеми

Сучасні загальноосвітні навчальні заклади в напрямку виявлення обдарованих учнів і підготовки їх до хімічних олімпіад мають ряд таких проблем: 1. Учителі втрачають досвід розв’язку ускладнених якісних і кількісних хімічних задач, тому що в старшій школі викладають предмет за програмою рівня стандарту. 2. Фаховий рівень вчителя розпилюється. Усе більше вчителів сільських, а також міських шкіл, викладають декілька предметів. За результатами дослідження в сільських школах Сумської області у 2012-2013 навчальному році тільки 6% вчителів викладали тільки 1 предмет, а 52% – чотири і більше. 3. Хімія викладається за остаточним принципом. Скорочення паралельних класів і кількості годин за навчальними програмами веде до зменшення навантаження, а тому викладання хімії іде як довантаження вчителів біології, фізики, тощо. Отже постає потреба в створенні системи, що допомогла б учителю в підготовці учнів до інтелектуальних змагань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

У великих містах, таких як Київ, Харків, Львів, Донецьк вже налагоджена система відбору обдарованих учнів і подальшому їх навчанню в спеціалізованих навчальних закладах. Прикладом таких закладів є Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка, Донецький обласний ліцей «Ерудит», Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер» тощо. Учні в цих навчальних закладах мають змогу вивчати програмований матеріал в прискореному темпі, який відповідає рівню їх розумових здібностей. Проте в невеличких містах і областях ця система не спрацьовує.

Мета статті

Презентувати систему підготовки учнів до олімпіад з хімії, що діє в Сумській області

Виклад основного матеріалу

У науці стосовно феномену обдарованості дитини існує дві протилежні точки зору. За соціальною концепцією – більшість дітей від народження однаково наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена різницею життєвих умов (Дж. Локк, К.А. Гельвецій, В.П. Єфроїмсон). За теорією генетичної спадковості – обдарованість є вродженим, досить рідкісним явищем, що успадковується від батьків і навіть через покоління (Ф.Гальтон, Р. Стернберг). Суперечність цих поглядів зникає, якщо вважати, що потенційна обдарованість дитини по відношенню до різних видів діяльності притаманна багатьом дітям. Це пояснюється тим, що будь-яка дитина може досягати особливих успіхів у широкому спектрі діяльності, оскільки її психічні можливості на різних етапах вікового розвитку надзвичайно пластичні. Таким чином, обдарованість у певній діяльності може виникати стихійно й далі розвиватись за сприятливих умов або затухати за несприятливих [3].

В Україні найбільш масовою і ефективною формою пошуку, навчання та виховання обдарованої учнівської молоді є учнівські олімпіади. Вони проводяться протягом року в чотири етапи: шкільний, районний (міський), обласний, державний. Кожен етап вирішує у певній мірі свої задачі методичної і виховної роботи. Так, на шкільному і районному етапах основна увага приділяється пробудженню інтересу до хімії і виявленню учнів, які цікавляться хімією. На вищих етапах велике значення має виявлення найсильніших в умовах змагань. Це забезпечується особливостями змісту завдань і рівнем перевірки робіт. Проте, О.Жикол, постійний член журі ІV етапу Всеукраїнської хімічної олімпіади, зауважує про необхідність усвідомлення, що хімічна олімпіада не є способом перевірки знань і навичок школярів. Власне, це спорт, і результати інтелектуальних змагань залежать від цілеспрямованої роботи як учасника, так і його вчителя протягом усього року, а не лише двох тижнів перед самим змаганням [1, с.6]. Ми повністю підтримуємо цю думку науковця і саме на ній базуємо нашу систему підготовки.

Поняття «система» (у перекладі з грецької – ціле, що складане з частин) у науковій літературі має різноманітне трактування. Згідно з сучасними підходами, система – це «сукупність елементів, що перебувають у відношеннях і зв’язках один з одним, утворюючи певну цілісність, єдність» [5, с.610]; «упорядкована множина компонентів, які являють собою структуровані і функціонально пов'язані між собою частини цілого» [4, с.388]. Цілісність системи і її ділимість на окремі структурні елементи в науці вважається відносною, тому що кожен елемент системи є цілісним утворенням, який у порівнянні може розглядатись як система більш низького або більш високого ієрархічного рівня.

Отже, для створення системи необхідно поставити мету і визначити основні компоненти або форми роботи, які були б спрямовані на досягнення поставленої мети і функціонально взаємопов'язані між собою.

Метою нашої системи є створення умов для розвитку інтелектуально обдарованої молоді. Вона складається з двох блоків: фахова допомога вчителю і допомога учню. Вважаємо, що ці два блоки взаємопов’язані, тому що професійно компетентний вчитель краще підготує учня, а зацікавлений предметом учень, спонукатиме вчителя до роботи над собою.

Блок допомоги вчителю включає два компоненти (форми роботи): спецкурс «Розв’язок ускладнених хімічних задач» і семінар-практикум «Готовність вчителя хімії щодо реалізації профільного навчання та роботи з інтелектуально здібною молоддю». З 2003 року спецкурс «Розв’язок ускладнених хімічних задач» введено до навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії усіх категорій та форм навчання (очна, очно-дистанційна, дистанційна, кредитно-модульна). Метою курсу є: вдосконалення інтелектуальних умінь учителів щодо розв’язку якісних і кількісних задач олімпіадного рівня. У змісті спецкурсу розглядаються задачі ІІ і ІІІ етапу олімпіади. У між курсовий період учитель має можливість переглянути на сайті Сумського ОІППО щорічний інформаційно-аналітичний бюлетень «Завдання та розв’язки задач ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії», який дає вчителю хімії широкі можливості. По-перше, вдосконалити власні вміння з розв’язку задач певного типу. По-друге, зорієнтуватися в напрямах підготовки учнів до ІІ та ІІІ етапів олімпіади і створити банк ускладнених завдань для роботи з учнями. По-третє, правильно підібрати завдання до шкільного етапу олімпіади і четверте, проаналізувати разом з учасниками олімпіади правильність виконання олімпіадних завдань. Останній пункт є дуже важливим як для вчителя, так і для учня, тому що під час аналізу продовжується процес навчання, а також зароджуються мотиви подальшої пізнавальної діяльності і роботи над собою.

Метою семінару-практикуму «Готовність вчителя хімії щодо реалізації профільного навчання та роботи з інтелектуально здібною молоддю» є поглиблення теоретичних знань учителів і вдосконалення їх експериментальних навичок. Традиційно він відбувається на базі кафедри хімії Сумського державного університету імені А.С.Макаренка і охоплює теоретичну і практичну складові. На семінар запрошуються по 1-2 висококваліфікованих учителів, які працюють або будуть працювати у профільних класах, а також готують учнів до ІІІ етапу хімічної олімпіади. Намагаємося кожен рік запрошувати одних і тих же вчителів, щоб їх рівень зростав.

Теоретична складова семінару-практикуму спрямована на розширення та поглиблення знань учителів з неорганічної, органічної та загальної хімії. Теми лекційних занять обираються з чинної програми для підготовки учнів до ІІІ і ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.

Практична складова реалізується по підгрупам (якісний і кількісний аналіз) і передбачає безпосереднє виконання вчителями цікавих завдань практичного туру ІV етапу Всеукраїнської олімпіади попередніх років. Заняття проводять науковці вишів і викладачі Сумського ОІППО.

Блок допомоги учням включає: факультативи на базі вишів, обласну школу юного хіміка та тренувально-відбіркові збори. Профільна освіта передбачає залучення науковців вищих навчальних закладів до проведення спецкурсів або факультативних занять з хімії. Ця форма роботи успішно реалізується спеціалізованими навчальними закладами з біолого-хімічним профілем навчання. Зокрема, в Сумській області є три вищі навчальні заклади, що мають кафедри хімії: Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка і Національний аграрний університет. Проте ця форма підготовки не охоплює учнів сільських шкіл, а також невеличких міст Сумської області. Саме тому з 2012 року при Сумському ОІППО відкрито Обласну школу юного хіміка (далі ШЮХ).

ШЮХ – форма позанавчальної роботи з обдарованими учнями області, що є різновидом шкіл вихідного дня. Її діяльність базується на засадах особистісного розвитку, відкритості, задоволення потреб батьків та учнів в отриманні певних освітніх послуг. Головними завданнями ШЮХ є: забезпечення рівних умов доступу школярів області до високоякісної освіти в галузі хімічних наук; організація індивідуальної роботи з талановитими, обдарованими учнями загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл області; взаємодія вищих навчальних закладів області та загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для забезпечення безперервного та якісного навчання.

Навчальний рік у ШЮХ починається з 1 жовтня та закінчується 1 лютого наступного року. Заняття, як правило, проходять у суботу. Тривалість заняття становить 1 годину 20 хвилин (пара) з перервою в 10 хвилин. Загальна кількість занять (пар) в один день – не більш трьох. Навчальний день включає теоретичний блок, практичний і самостійну роботу учня. Заняття ведуть викладачі вишів та вчителі-практики вищої кваліфікаційної категорії.

Учні, які посіли перші і другі місця на ІІІ етапі хімічної олімпіади, запрошуються на тренувально-відбіркові збори, що відбуваються протягом п’яти днів. Методистом хімії Сумського ОІППО складається програма зборів, визначаються лектори із складу науковців вишів міста Суми, замовляється хімічна лабораторія для відпрацювання експериментальних умінь і навичок учнів. В останній день учасники зборів пишуть контрольно-відбіркову роботу, текст якої складає лекторський колектив. Поки учні працюють у лабораторії, роботи перевіряються і складається протокол. На основі протоколу складається заявка на участь у ІV етапі Всеукраїнської хімічної олімпіади.

Висновки

Описана система роботи дає позитивні результати як на ІІІ (рис. 1), так і на ІV (рис.2) етапах хімічної олімпіади.Однак ця система є незакінченою і відкритою відповідно до потреб учителів і учнів. Досвід організації обласної школи юного хіміка показав, що очну форму навчання потрібно частково переводити на дистанційну, тому що, по-перше, приїзд учнів з віддалених районів є матеріально затратним, а по-друге, графік проведення предметних олімпіад ІІ етапу часто співпадає з датами проведення занять. А як усім відомо, інтелектуально обдаровані діти беруть участь у декількох предметних олімпіадах.

Рис. 1
Рис.2

Список використаної літератури

  1. Готуємося до хімічних олімпіад / упоряд. Г. Мальченко, О. Каретникова. – К : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світ»). – С. 6.
  2. До 50-річчя Всеукраїнських хімічних олімпіад. Режим доступу : http://www-chemo.univer.kharkov.ua/booklet%2050%20years.pdf
  3. Обдаровані діти. Форми, методи, робота з обдарованими дітьми. – Назва статті з екрану. – Режим доступу – http://novosvit.pp.ua/fenomen-osobystisnoji-obdarovanosti /
  4. Основы андрагогики. Терминологический словарь-справочник для студентов социально-гуманитарных специальностей [Электронный ресурс] / [cост. Маслова В.В.]. – Мариуполь, 2004. – 19 с. – Режим доступа : http://voluntary.ru/dictionary/695/
  5. Тлумачний словник української мови / [ред. В. Калашника]. – Харків : Прапор, 2002. – 992 с.